Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 1 2016 Epost Twitter Facebook Nasjonal tjenestekatalog
nyhetsbrev
 
a pixel
 
 
Barn og familie

Barnehage - etablering og drift

Vi har ryddet i lenkene som tidligere gikk til informasjon om etablering av barnehager. Blant annet finner dere lenker til udir.no som gir informasjon om private barnehagers rapportering og tilskudd.

Rett til barnehageplass for barn født i november

Kunnskapsdepartementet foreslår nå at barn født i november skal ha rett til barnehageplass innen november når de fyller ett år.

Forslaget betyr at kommunene må gjøre grep knyttet til søknadsprosedyrene allerede i mars, og dermed før lovendringen er vedtatt av Stortinget.

 

 

Forslaget til ny barnevernslov - kort fortalt

Barnets rettigheter styrkes. foreldrenes rettigheter styrkes. Kommunens ansvar øker i regjeringens forslag til ny lov for barnevernstjenester.

Ny rammeplan til barnehagen

Rammeplanen er kommet ut som en høring, og alle kommuner er blitt bedt om å sende inn høringssvar så snart som mulig, slik at departementet kan begynne oppsummeringen av uttalelsene.

 

 

 

Bolig og eiendom

Bostøtte

Det er kommet en ny versjon beskrivelsen. Teksten er kortere og henviser til Husbanken der hvor det er lenker videre til aktuelle temaer.

Nytt nå er at som beboer i privat bokollektiv, kan man også søke om bostøtte.

 

 

 

Hva gjør din kommune for å bosette vanskeligstilte?

Husbanken har verktøy for kommuner som tilbyr sammensatte tjenester.

 

Digitalt verktøy for boligsosialt arbeid

Helse

Fastlege

Vi har lagt inn informasjon om helsenorge.no og mulighetene for venteliste for fastleger.

Frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler er oppdatert.
Veilederen beskriver hvordan en frisklivssentral bør etableres og drives. Med bakgrunn i behov for mer og tydeligere informasjon på noen områder, og samfunnsutviklingen for øvrig, er veilederen nå oppdatert.

Røyketelefonen legges ned. Etter 20 år er det slutt på en av Norges kanskje mest kjente og populære telefoner, Røyketelefonen. Slutta.no, Slutta-appen og Slutta på Facebook lever videre.

Fysioterapi

Det er gjort endringer i vilkårene for betaling av fysioterapitjenester. Nå er det ingen egenadel for barn under 16 år. Tidligere gjaldt dette kun for barn under 12 år. Vi har også lagt inn noen nye lenker til helsenorge.no og informasjonen om egenandel og frikort.

Helsestasjon

Vi lagt inn en ny nasjonal faglig retningslinje, Helsestasjon 0-5 år, utgitt av helsedirektoratet.

Helsedirektoratet skriver: Barn har rett til helsekontroller på helsestasjonen. Helsedirektoratet anbefaler 14 konsultasjoner, de fleste innen barnet har fylt ett år. Helsestasjonen er den eneste offentlige helsetjenesten som møter barnet regelmessig.  I den nye retningslinjen er en tydeliggjøring av ledelse og styring, og av tjenestens rolle for å avverge og avdekke vold og overgrep hos barn.

 

Viktige nettsteder for innbyggere

 

Smartteknologi for eldre

Oslo kommune har fått midler til å utvikle en nettside hvor eldre, personer med funksjonsnedsettelser  og pårørende kan finne produkter som gjør livet hjemme enklere.

Se mer på Hvakanhjelpe.no. På sikt vil nettsiden bli et nasjonalt prosjekt.

 

Hva slags responstjeneste trenger kommunene med ny velferdsteknologi?

Helsedirektoratet har kommet med en rapport om mottak av varsler og respons på varsler. Les rapporten og anbefalingene til blant annet responstid og responstjeneste.

Individ og samfunn

prikkelinje_mini


Byggesak
for førstelinjen
Fra Servicekonferansen 2016 finnes denne fine oversikten over hva førstelinjen bør kunne om byggesak.

Hva er nytt på digitale byggesøknader?

På Byggesaksdagene ga Hilde Grevskott Larsen, DiBK en presentasjon av de nye verktøyene. Se presentasjonen her.

Hvor gode digitale ferdigheter har innbyggerne i din kommune?

Digidel er et program som skal bidra til opplæring i bruk av IKT og velferdsteknologi hos grupper som i dag ikke benytter seg av slike verktøy. 
Se hvordan førstelinjen kan ta i bruk undervisningspakker for grunnleggende ferdigheter: 

Lag et digitalt planregister

Planregister på nett gjør det lettere for alle å finne planinformasjonen.
Se hos kartverket hvordan andre kommuner har gjort det.

 

 

48 kommuner har fått støtte til å hjelpe innbyggerne på nett.

Les pressemeldingen her.

 

Kultur, idrett og fritid

Jegerprøven

Det er kommunen som administrerer den elektroniske eksamen for jegerprøven, selv om det er miljødirektoratet som er ansvarlig for den.

Vi har endret i beskrivelsen ettersom eksamensgebyret nå skal betales elektronisk:

http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/.

 

Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven

Kommunen får refundert 100 kr per eksamen. Søknadsfristen er 1. mars 2017.

Logg inn hos Miljødirektoratet for å fylle ut søknaden.


 

 

 

Tilskudd til brannsikring av trehusbebyggelse

Natt til 22. januar ble en av de verneverdige bygningene i Storgata på Lillehammer totalskadet av brann.

Riksantikvaren forlenger fristen for søknad om tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø til 1. mars 2017.

Målgruppa er private eiere og forvaltere av bygg i utvalgte tette trehusmiljø.

Natur og miljø

Vann og avløp - abonnementsvilkår og Vannforsyning - drikkevann

Det er kommet en ny drikkevannsforskrift som erstatter drikkevannsforskriften fra 2001. Drikkevannsprodusentene får strengere krav til farekartlegging og farehåndtering.

Kommunen får strengere krav til oversikt over alle private vannforsyningssystem. Kommunen har også ansvar for å gi abonnentene oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten.

Det er lagt lenke til den nye forskriften fra tjenestebeskrivelsene.

Naturskadeerstatning

Det er kommet en ny naturskadeerstatningslov. Tjenestebeskrivelsen er litt endret.
Det er også en ny ordning for beregning av egenandel. Tidligere var egenandelen på 10 000 kroner. Nå trekkes det en prosentvis egenandel, 30% av de første100 000 kroner.
Tidligere meldte man inn krav om erstatning til lensmann, politi eller namsmann. Nå skal man sende kravet selv, direkte til landbruksdirektoratet.

 

 

Hvordan er forbrukeradferden i din kommune?

Er det farlig?

erdetfarlig.no er en nettside med informasjon om produktene vi omgir oss med, interiørprodukter, elektronikk, husholdningsprodukter, klær og sko.

Kildesorter rett!

sortere.no får vi inspirasjon og kunnskap om kildesortering, landet over.

 

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

 

Introduksjonsordningen

Rundskrivet til introduksjonsloven er revidert. I tjenestebeskrivelsen til Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger ligger det lenke til det nye rundskrivet. Les mer om rundskrivet her.

Gravide rusmiddelavhengige

Beskrivelsen er oppdatert med nye lenker til forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon og Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer.

Forskriften trådte i kraft 1. november 2016 og veilederen kom i desember 2016.

Tidligere var det kapittel 5 i sosialtjenesteloven som ga regler om bruk av tvang. Den nye forskriften har til hensikt å legge til rette for bedre praksis og klarere regler for både ansatte og pårørende.

Økonomisk sosialhjelp

Sosialtjenesteloven har fått en ny § 20a Bruk av vilkår for personer under 30 år som forplikter kommunene til å stille vilkår om aktivitet for alle stønadsmottakere under 30 år. I tjenestebeskrivelsen er informasjon om aktivitetsplikt for alle under 30 år lagt inn, både i ingressen og i feltet for generell beskrivelse.

Alle kommuner skal stille vilkår om aktivitet for stønadsmottakere under 30 år, så sant det ikke er tungtveiende grunner som taler imot.

Les mer på regjeringens nettsider.

Skatt og avgift

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - a-melding

Ligningsloven er opphevet og erstattet av skatteforvaltningsloven § 10-2.

Restskatt - betaling og innkreving

Ligningsloven er opphevet og erstattet av skatteforvaltningsloven.

Ny skatteforvaltningslov

Den nye skatteforvaltningsloven har erstattet ligningsloven og forvaltningsreglene i mva-loven. Nå er alle forvaltningsreglene for området samlet i én skatteforvaltningslov.

Dette gjelder altså regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, administrative reaksjoner og søksmål.

Noen nye begreper

  • Selvangivelse blir til skattemelding
  • Likning blir til fastsetting
   
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som redaktør for Nasjonal tjenestekatalog.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
ntk@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget