Toppfelt
a pixel   A pixel  
 
Nr. 8/08 prikk 20. august 2008 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Til alle mottakere av nyhetsbrevet

Per idag har vi mange mottakere av nyhetsbrevet som ikke er brukere av KF Infoserie. Fra og med neste utgave (september) vil nyhetsbrevet kun gå til betalende abonnenter av KF Infoserie.
Alle registrerte brukere mottar nyhetsbrevet. Ønsker du ikke lenger å motta det, finnes det en avmeldingsknapp nederst i dette brevet.


lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Avtaleverk

Hovedtariffavtalen (HTA) 2008-2010. Den utgåtte avtalen ligger i mappen Arkiv.

Rundskriv

A-02/08: Avtaler om legetjenesten i kommunene, herunder fastlegeordningen - revisjon per 1.juli 2008

Personalhåndboka

Personalhåndboka oppdateres fortløpende i KPS og endringer omtales ikke alltid i nyhetsbrevet. Nå er det utarbeidet et ajourhold av 2008-utgaven til abonnenter på papirutgaven, og disse endringene omtales også her:

3.5.2 Oppsigelse ved sykdom er supplert med artikkel fra KS-advokatene.
5.13 Nærmere om seniortiltak for undervisningspersonalet.

Endringer som følger av tariffoppgjøret 2008:

2.2.1 Fortrinnsrett
4.7.4 Timelønn for undervisning/vikartimer
4.10.3 Lørdags- og søndagsarbeid
4.10.4 Helge- og høytidstillegg
6.4.4 Verneplikt, forsørgeransvar
6.6.1 Velferdspermisjoner
13.1 Ytelser etter dødsfall

Rettsavgjørelser

Høyesterettsdom om arbeidsgiveransvar for hjemmehjelper som stjal fra tjenestemottaker. Kommentarer til dommen fra KS.

Uttalelser fra KS

Høyesterettsdom om arbeidsgiveransvar for hjemmehjelper


 

 
Logo for KF e-verk
prikkelinje_mini
På vei

Energiavtalen (2008-2010)

 

 

 
   
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage) Ikke i kraft.

 
   
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini


På vei
Temaveiviser til lovverket og tolkningene.

Revidering av Kommentarer til kommuneloven (Bernt, Overå) blir lagt ut i løpet av høsten 2008.

Følg med i KF Kommunal forvaltning.

 


   
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i opplæringslova som trådte i kraft 1. august:
Kapittel 1 - endring i overskrift,
§ 1-3 tilpassa opplæring - tidligere § 1-3 er nå ny § 1-5,
§ 2-3 første ledd om religion, livssyn og etikk m.m.,
§ 2-3a om retten til likeverdig opplæring og plikten til informasjon om reglene for fritak,
§ 2-4 første ledd om undervisning i faget religion, livssyn og etikk,
§ 2-5 syvende ledd om hovedmål - rådgivende avstemning,
§ 2-6 om tegnspråk,
§ 3-1 endret overskrift samt nytt tiende ledd om ungdoms rett til videregående opplæring,
ny § 3-12 om språkopplæring for språklige minoriteter,
§ 4A-3 første ledd om voksnes rett til videregående opplæring,
ny § 4A-12 om tilpasset opplæring,
§ 5-3 om spesialundervisning og sakkyndig vurdering,
§ 7-1 første ledd (årstrinn),
ny § 13-5 om plikt for skoleeier til å etablere ordning med gratis frukt og grønnsaker
§ 16-2 tredje ledd (årstrinn).
Dessuten endres § 11-9 om foreldreutvalget i grunnskolen (FUG), men denne trer ikke i kraft før 1. januar 2009.

Endringer i privatskoleloven som trådte i kraft 1. august:
§ 3-5 om språkopplæring for språklige minoriteter,
ny §7-1c om plikt for skolen til å etablere ordning med gratis frukt og grønnsaker.

I forskrift til opplæringsloven er det gjort følgende endringer som trådte i kraft 1. august:
§ 11-8 om bl.a. realkompetansevurdering,
§ 11-10 om gjennomgått vg opplæring i skole i Kunnskapsløftet,
§ 11-11 om gjennomgått vg opplæring i skole før innføring av Kunnskapsløftet,
§ 11-12 om tidligere læretid eller praksistid,
§ 11-13 om tidligere bestått fag- eller svenneprøve i Kunnskapsløftet, og
§ 11-14 om bestått fag- eller svenneprøve før Kunnskapsløftet
§ 14-2 Krav for tilsetjing i grunnskolen,
§ 14-3 Krav for tilsetjing i den vidaregåande skolen og
§ 14-8 Tidlegare godkjend utdanning.

Fra 15. august gjelder ny § 18-2 Kommunen sitt ansvar for ei ordning med gratis frukt og grønsaker

I forskrift til privatskoleloven er det gjort følgende endringer som trådte i kraft 1. august:
§10-1 om skolepenger.

Fra 15. august gjelder ny § 7B-1 Plikt til å sørgje for frukt og grønsaker

Eksempelsaker

(Krever pålogging)
Ny eksempelsak med rutine ved elevpermisjon og -fravær. Lenke fra dokumentet til tilhørende skjema-mal for søknad om permisjon fra pliktig undervisning.
Forfatter Sven Eirik Nilssen, juridisk konsulent Elisabeth Harlem Eide.

   
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Høringsnotat om endringer i gjeldsordningsloven .

   
a pixel
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.
Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
Meld meg av nyhetsbrevet

    dgfg
bunnfelt