<% 'on error resume next 'Dim strfornavn, stretternavn, stradresse1, stradresse3, stradresse4, strpostnr, strpoststed 'Dim stremail, strtittel, strtelefon, strfax, strmobil 'Dim string1, strint2, strint3, straksept, strfirma, strnytittel 'Dim cn, rs, cnstring cnstring = "uid=sa;pwd=liverpool;Driver={SQL Server};database=kf;Server=193.217.89.145" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open cnstring if session("kanal") <> "edm" then session("kanal") = "nyhetsbrev" 'response.write session("kanal") stremail = "test" if request.querystring("URL") <> "" then sql = "select newsID from nyhet where URL = '" & request.querystring("URL") & "'" 'response.write sql set rs = cn.execute(sql) if not rs.eof then session("newsID") = rs("newsID") sql = "update nyhet set bokvisit2 = bokvisit2 + 1 where newsID = " & session("newsID") cn.execute(sql) end if else if session("newsID") = "" then session("newsID") = clng("0" + mid(cstr(session.sessionID) + "00000000", 1, 8)) end if if request.querystring("bestill") = "yes" then sql6 = "select max(hodeID) as hodeID from bokhode where bekreftet = '0' and newsID = " & session("newsID") set rshode = cn.Execute(sql6) if isnull(rshode("hodeID")) then session("hodeID") = "" else session("hodeID") = rshode("hodeID") if session("hodeID") = "" then sql4 = "insert into bokhode(newsID, type, bekreftet, dato, kanal) values(" & session("newsID") & ", 'arkiv', '0', getdate(), '" & session("kanal") & "')" 'sql4 = "insert into bokhode(newsID, type, bekreftet, dato) values(" & session("newsID") & ", 'arkiv', '0', getdate())" cn.execute(sql4) sql5 = "select max(hodeID) as hodeID from bokhode where bekreftet = '0' and newsID = " & session("newsID") set rshode = cn.Execute(sql5) session("hodeID") = rshode("hodeID") end if sql2 = "select * from bok where arkiv = '1' and bokID <> 23" set rsbok = cn.execute(sql2) do until rsbok.eof if cint("0" & request.form(rsbok("varenummer"))) > 0 then sql3 = "insert into boksalg values(" & request.form(rsbok("varenummer")) & ", '" & rsbok("varenummer") & "', " & session("newsID") & ", " & session("hodeID") & ",'" & stremail & "', getdate(), '" & stremail & "', getdate())" cn.execute(sql3) end if rsbok.movenext loop 'response.write "
" & sql4 'response.write "
" & sql3 response.redirect "arkiv1_bestilt_arkiv.asp" end if %> Kommuneforlaget nyhetsbrevpåmelding
<% sql = "select * from bok where arkiv = 1 and bokID <> 23" %> <% set rsbok = cn.Execute(sql) %> <% do until rsbok.eof %> <% if rsBok("duplikat") = 0 then %> <% if rsBok("varenummer") = 96711 then %> <% end if %> <% rsBok.movenext %> <% loop %>
Ved bestilling av bøker på denne siden må du taste inn ønsket antall av boken/bøkene du ønsker å kjøpe. Deretter trykker du på bestillknappen nederst på siden.
<%= rsbok("navn")%>
.jpg" align="left" border="0"> <% else %> .jpg" align="left" border="1"> <% end if %> <%= rsBok("beskrivelse") %>

Forfatter: <%= rsBok("forfatter") %>
Pris: <%= rsBok("pris1") %>
<% if not isnull(rsBok("pris2")) then response.write rsBok("pris2") %>
ISBN: <%= rsBok("ISBN") %>
Antall sider: <%= rsBok("sider") %>
Utgivelsesår: <%= rsBok("aar") %>
Varenummer: <%= rsBok("varenummer") %>
Målform: <%= rsBok("form") %>
Antall: " VALUE="">

 
">K-KODER, Veiledning og oppgaver
">Meld deg på våre nyhetsbrev her