<% 'response.write cstr(len(cstr(session("new_ID")))) 'if len(cstr(session("newsID"))) = 8 and session("oldID") = "" then if len(cstr(session("newsID"))) = 8 then response.redirect("arkiv1_nykunde.asp") else cnstring = "uid=sa;pwd=liverpool;Driver={SQL Server};database=kf;Server=193.217.89.145" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open cnstring if session("oldID") <> "" then sql = "update bokhode set newsID = " & session("newsID") & " where newsID = " & session("oldID") cn.Execute(sql) sql = "update boksalg set newsID = " & session("newsID") & " where newsID = " & session("oldID") cn.Execute(sql) end if sql = "update bokHode set bekreftet = '1' where hodeID = " & session("hodeID") cn.Execute(sql) end if on error resume next Dim strfornavn, stretternavn, stradresse1, stradresse3, stradresse4, strpostnr, strpoststed Dim stremail, strtittel, strtelefon, strfax, strmobil Dim string1, strint2, strint3, strint4, strint5, straksept, strfirma, strnytittel Dim cn, rs, cnstring if Request.Form("txtEtterNavn") = "" then sql = "Update nyhet set visited = visited + 1 where newsID = '" & session("newsID") & "'" cn.Execute(sql) sql = "Select * from nyhet where newsID = '" & session("newsID") & "'" rs = cn.Execute(sql) strint1 = rs("interesse1") strint2 = rs("interesse2") strint3 = rs("interesse3") strint4 = rs("interesse4") strint5 = rs("interesse5") strfornavn = rs("fornavn") stretternavn = rs("etternavn") stradresse1 = rs("adresse1") stradresse3 = rs("adresse3") stradresse4 = rs("adresse4") strpostnr = rs("postnr") strpoststed = rs("poststed") stremail = rs("email") strtittel = rs("tittel") strtelefon = rs("telefon") strfax = rs("fax") strmobil = rs("mobil") straksept = rs("aksept") strfirma = rs("firma") strnytittel = rs("nytittel") elseif Request.Form("txtEtterNavn") <> "" then strint1 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox"))) strint2 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox2"))) strint3 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox3"))) strint4 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox4"))) strint5 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox5"))) strfornavn = request.Form("txtForNavn") stretternavn = request.Form("txtEtternavn") stradresse1 = request.Form("txtAdresse1") stradresse3 = request.Form("txtAdresse3") stradresse4 = request.Form("txtAdresse4") strpostnr = request.Form("txtPostnr") strpoststed = request.Form("txtPoststed") stremail = request.Form("txtEmail") strtittel = request.Form("txtTittel") strtelefon = request.Form("txtTelefon") strfax = request.Form("txtFax") strmobil = request.Form("txtmobil") straksept = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox6"))) strfirma = request.Form("txtFirma") strnytittel = request.Form("txtNytittel") if session("newsID") <> "" then sql = "Update nyhet set interesse1 = '" & strint1 _ & "', interesse2 = '" & strint2 _ & "', interesse3 = '" & strint3 _ & "', interesse4 = '" & strint4 _ & "', interesse5 = '" & strint5 _ & "', aksept = '" & straksept _ & "', fornavn = '" & strfornavn _ & "', etternavn = '" & stretternavn _ & "', firma = '" & strFirma _ & "', adresse1 = '" & stradresse1 _ & "', adresse3 = '" & stradresse3 _ & "', adresse4 = '" & stradresse4 _ & "', postnr = '" & strpostnr _ & "', poststed = '" & strpoststed _ & "', email = '" & stremail _ & "', nytittel = '" & strnytittel _ & "', telefon = '" & strtelefon _ & "', fax = '" & strfax _ & "', mobil = '" & strmobil _ & "', endret_av = '" & stremail _ & "', endret_dato = getdate() " _ & " where newsID = '" & session("newsID") & "'" else sql = "Insert into nyhet(interesse1, interesse2, interesse3, interesse4, interesse5, " _ & "aksept, fornavn, etternavn, firma, adresse1, adresse3, adresse4, postnr, poststed, " _ & "email, tittel, telefon, fax, mobil, opprettet_av, endret_dato, opprettet_dato, visited) " _ & "VALUES ('" & strint1 & "', '" & strint2 & "', '" & strint3 & "', '" & strint4 & "', '" & strint5 & "', '" & straksept _ & "', '" & strfornavn & "', '" & stretternavn & "', '" & strFirma & "', '" & stradresse1 _ & "', '" & stradresse3 & "', '" & stradresse4 & "', '" & strpostnr & "', '" & strpoststed _ & "', '" & stremail & "', '" & strnytittel & "', '" & strtelefon & "', '" & strfax _ & "', '" & strmobil & "', '" & stremail & "', getdate(), getdate(), 1)" end if response.write(sql) cn.Execute(sql) response.redirect("paameldt.asp") end if if strint1 = "" then strint1 = "0" if strint2 = "" then strint2 = "0" if strint3 = "" then strint3 = "0" if strint4 = "" then strint4 = "0" if strint5 = "" then strint5 = "0" %> Kommuneforlaget Nyhetsbrev
 
Ordrebekreftelse

Din ordre er herved bekreftet. Se også mail.

Vi takker for din bestilling.


Vennligst se nedenunder for oppdatering av din kundeprofil og for påmelding til våre nyhetsbrev
 
<% if strtittel <> "" then %> <% end if %>
Din kundeprofil<% if session("newsID") <> "" then response.write "Vennligst korriger eventuelle feilregistreringer eller legg til mangelfulle opplysninger:" else response.write "Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Felter merket * er obligatoriske:" end if %>
 
Firma
Etternavn: * For- og mellomnavn: *
Adresse:
Postnr: * Poststed: *
email: *
Reg. tittel:
Tittel:
Telefon:
Fax:
Mobil:
   
Jeg samtykker i at Kommuneforlaget kan sende meg informasjon og tilbud via e-post i framtiden.
"0" then response.write("checked")%>>Ja >Nei
 
Påmelding nyhetsbrev

Vi er i gang med å utvikle en gratis nyhetstjeneste innenfor ulike fagområder.
Nedenfor kan du melde deg på ett eller flere nyhetsbrev og de vil bli sendt til din e-postadresse.

Hvis du tidligere har meldt deg på et av våre nyhetsbrev vil det være avmerket med en hake utenfor det aktuelle nyhetsbrevet.
 
Helse- og sosial
"0" then response.write("checked")%>> Sosial
"0" then response.write("checked")%>> Pleie og omsorg
"0" then response.write("checked")%>> Habilitering/rehabilitering
 
Jus- og saksbehandling
"0" then response.write("checked")%>> Jus
"0" then response.write("checked")%>> Arkivfag