<%= request.querystring("sql") %>
<% cnstring = "uid=sa;pwd=liverpool;Driver={SQL Server};database=kf;Server=193.217.89.145" %> <% set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") %> <% cn.Open cnstring %> <% sql = "SELECT s.antall, b.navn FROM Boksalg s, bokHode h, bok b where s.hodeID = h.hodeID and s.bokID = b.varenummer and h.newsID =" & session("newsID") & " and h.bekreftet = '0'"%> <% set rs = cn.Execute(sql) %> <% if rs.EOF then %> <% else %> <% do until rs.eof %> <% rs.movenext %> <% loop %> <% end if %>
Ordrebekreftelse

Du har ikke bestilt noen bøker. Velkommen tilbake!
 

Antall

Tittel
<%= rs("antall") %><%= rs("navn") %>">K-KODER, Veiledning og oppgaver


">Andre aktuelle titler