<% cnstring = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=smskf;Server=192.168.1.25" cnstring = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open cnstring if request.querystring("Aksept") <> "" then if request.querystring("Aksept") = "yes" then sql = "delete from edm where ID = " & request.querystring("ID") straksept = "1" elseif request.querystring("Aksept") = "no" then sql = "insert into edm (ID, aksept) VALUES (" & request.querystring("ID") & ", '0')" straksept = "0" end if cn.execute(sql) end if 'if request.querystring("ID") <> "" then ' sql = "Select * from edm where ID = '" & request.querystring("ID") & "'" ' rs = cn.Execute(sql) ' if not rs.eof then ' straksept = rs("aksept") ' end if ' if straksept = "" then straksept = "1" 'end if ' Function aksept(svar) if svar = "nei" then sql = "insert into edm (ID, aksept) VALUES (" & request.querystring("ID") & ", '0')" else sql = "delete from edm where ID = " & request.querystring("ID") end if cn.execute(sql) End function %> e-DM

Kommunenes Sentralforbund (red.)

Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer?

Om konsekvensene ved endring av kommunestrukturen

Det ligger sterke sentralpolitiske føringer for en drastisk reduksjon av antall kommuner i Norge. Fra tidligere å fokusere på interkommunalt samarbeid, ser vi nå at kommunesammenslutninger fremsettes som virkemiddel for en mer effektiv og konkurransedyktig kommunesektor. Troen på at større enheter kan tjene innbyggernes behov bedre og for en billigere penge er stor.

For å legge grunnlaget for en nyansert debatt rundt spørsmålet om kommunesammenslutning, har KS fått gjennomført fem forskningsprosjekter om konsekvenser ved endring av kommunestruktur. Disse prosjektene presenteres i boka. Her settes søkelys på blant annet lokaldemokrati, på innbyggernes holdninger, på ledelse og utvikling i kommunene og ulike tjenesters vilkår i små og store kommuner.
Boka henvender seg til politikere og leder på kommunalt, fylkes- og statlig nivå, forskere og alle som er interessert i Kommune-Norges framtidige utfordringer.
Forskningsmiljøene som har bidratt er NIBR, Universitetet i Oslo ved Institutt for statsvitenskap, Vestlandsforskning, Møreforskning og Høgskolen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelagsforskning.

Kommunenes Sentralforbund (red.)

Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer?

Varenr. OR038463

200 sider Kr 295,–

Kommuneforlaget 2003

 

– Bestill boken her –

 

Andre aktuelle bøker:

 

Flat Stuktur - er det veien å gå?

 

Utviklingskommunen
  Bosetting og byutvikling
  Verksted som verktøy
 

  Jeg samtykker i at Kommuneforlaget kan sende meg tilbud via e-post i framtiden.

 

"0" then response.write("checked")%>>Ja >Nei

Kommuneforlaget AS, postboks 1263, Vika, 0111 OSLO,
Kundesenteret tlf 24 13 28 50, bestilling@kommuneforlaget.no