<% session("URL") = request.querystring("URL") %> Nyhetsbrev - pleie og omsorg
Habilitering
Rehabilitering

Nr. 1 - Juni 2002

Velkommen til Kommuneforlagets nyhetsbrevordning. Vårt mål er å formidle aktuelle nyheter innenfor fagområdet habilitering og rehabilitering. Samtidig vil du få informasjon om aktuell faglitteratur. Vi håper at nyhetsbrevet vil oppleves som et nyttig hjelpemiddel i en hektisk hverdag hvor tiden ofte blir for knapp til å holde seg faglig oppdatert.

Har du noe du vil fortelle oss, så tar vi med glede imot det. Gode ideer tas også imot med stor takk.

Hilsen
Brynhild Simonsen
ansvarlig redaktør

Samarbeid for helhetlig rehabilitering

Statens Kunnskaps- og Utviklingssenter for helhetlig Rehabilitering, SKUR, har valgt Kommuneforlaget som samarbeidspartner i utviklingen av faglitteratur om helhetlig rehabilitering.
SKURs overordnede oppgave er å bidra til at kunnskaps- og kompetansesituasjonen på rehabiliteringsfeltet styrkes i nær dialog med relevante kompetansemiljø og brukere. Behovet for faglitteratur ble bl.a. meldt fra høgskolene som er med i samarbeidsnettverket for utvikling av etter- og videreutdanning og mastergradsstudiet i helhetlig rehabilitering.

For Kommuneforlaget er det en spennende utfordring å få være med å utvikle faglitteratur for alle som er i utdanning eller som arbeider med habilitering/rehabilitering, og for brukeren, som står i sentrum i habiliterings-/rehabiliteringsprosessen. Vi regner med å kunne presentere noen av titlene på slutten av 2002 og i første halvår av 2003.

Du kan lese mer om SKUR, og om årets Nettverkskonferanse - rehabilitering og rettigheter, på www.skur.no.


KF Infoserie - Informasjonskilde og veileder i saksbehandlingen
KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et verktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer. KF Infoserie er satt sammen av moduler som dekker ulike forvaltnings- og serviceområder. Innholdet utvikles og oppdateres i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund og andre fagforfattere og rådgivere. KF Infoserie tilbys både på Internett og i CD-versjon.
Klikk her for mer informasjon om KF Infoserie.

Aktuelle moduler:
KF Omsorg - Modulen er bygd opp rundt det regelverk som helse- og sosialpersonell i kommuner og fylkeskommuner har behov for i sitt arbeid med pasienter og klienter.

KF Oppvekst - Hva sier loven om barn fra 0 til18 år? I KF Oppvekst finner du lover og regler som direkte gjelder for barn i denne aldersgruppen, eller som indirekte har stor betydning for dem.

Ønsker du å ha KF Infoserie gratis på prøve?
">Klikk her for å tegne prøveabonnement.


Habilitering
- Tverretatlige tjenester for barn og unge med funksjonshemninger
Rehabiliteringsomsorg for kreftpasienter
Motivasjon og livsmot på veien videre
Boliger for alle
- Universelle prinsipper for rom og folk
"> "> ">

Å få til et effektivt og godt habiliteringsarbeid er en stor utfordring for de fleste kommuner. Ikke minst fordi det innebærer samhandling mellom mange aktører på tvers av etater, sektorer og fagprofesjoner. HABILITERING er et styringsverktøy som gir oversikt over aktører, tiltak og ressurser på systemnivå og på individnivå - samtidig som brukeren er satt i sentrum. Alle skjemaene i boka finnes på diskett (i Word), på bokmål og nynorsk.

Kreftsykdom og behandling kan få konsekvenser for fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle sider ved livet. Denne boka beskriver ulike metoder for hvordan helsepersonell kan bistå kreftpasienter i den utfordringen det er å finne tilbake til egen hverdag og et meningsfullt liv.

"Boliger for alle " gir retningslinjer for hvordan boliger bør planlegges for å passe til mennesker med ulike behov gjennom ulike faser av livet. Målet med heftet er å konkretisere innholdet i FNs standardregler om likeverd og likestilling og i statlige handlingsplaner og retningslinjer. Hva vil disse reglene og planene si for boligutforming i praksis? Brukbarhet og bekvemmelighet står helt sentralt i dette heftet.
Tilbud til alle nyhetsbrevabonnenter:
Bok og diskett Kr 459,-
Ordinær pris er Kr 998,-
   
  ">Klikk her for mer informasjon

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta våre andre nyhetsbrev?

  • Pleie- og omsorg
    - aktuelt stoff, spesielt eldreomsorg

  • Sosialt arbeid
    - aktuelt fra feltet

Tjenesten er gratis

">Registrer deg her

 


  Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 05
www.kommuneforlaget.no