<% on error resume next Dim strfornavn, stretternavn, stradresse1, stradresse3, stradresse4, strpostnr, strpoststed Dim stremail, strtittel, strtelefon, strfax, strmobil Dim string1, strint2, strint3, straksept, strfirma, strnytittel Dim cn, rs, cnstring cnstring = "uid=sa;pwd=liverpool;Driver={SQL Server};database=kf;Server=193.217.89.145" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open cnstring if Request.Form("txtEtterNavn") = "" then sql = "Update nyhet set bokvisit = bokvisit + 1 where URL = '" & request.querystring("URL") & "'" cn.Execute(sql) sql = "Select * from nyhet where URL = '" & request.querystring("URL") & "'" rs = cn.Execute(sql) strint1 = rs("interesse1") strint2 = rs("interesse2") strint3 = rs("interesse3") strfornavn = rs("fornavn") stretternavn = rs("etternavn") stradresse1 = rs("adresse1") stradresse3 = rs("adresse3") stradresse4 = rs("adresse4") strpostnr = rs("postnr") strpoststed = rs("poststed") stremail = rs("email") strtittel = rs("tittel") strtelefon = rs("telefon") strfax = rs("fax") strmobil = rs("mobil") straksept = rs("aksept") strfirma = rs("firma") strnytittel = rs("nytittel") intbok1 = rs("bok1") intbok2 = rs("bok2") session("newsID") = rs("newsID") elseif Request.Form("txtEtterNavn") <> "" then strint1 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox"))) strint2 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox2"))) strint3 = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox3"))) strfornavn = request.Form("txtForNavn") stretternavn = request.Form("txtEtternavn") stradresse1 = request.Form("txtAdresse1") stradresse3 = request.Form("txtAdresse3") stradresse4 = request.Form("txtAdresse4") strpostnr = request.Form("txtPostnr") strpoststed = request.Form("txtPoststed") stremail = request.Form("txtEmail") strtittel = request.Form("txtTittel") strtelefon = request.Form("txtTelefon") strfax = request.Form("txtFax") strmobil = request.Form("txtmobil") straksept = cstr(cint("0" & request.Form("checkbox4"))) strfirma = request.Form("txtFirma") strnytittel = request.Form("txtNytittel") intbok1 = cint("0" & request.Form("txt_bok1")) intbok2 = cint("0" & request.Form("txt_bok2")) if request.querystring("URL") <> "" then sql = "Update nyhet set interesse1 = '" & strint1 _ & "', interesse2 = '" & strint2 _ & "', interesse3 = '" & strint3 _ & "', fornavn = '" & strfornavn _ & "', etternavn = '" & stretternavn _ & "', firma = '" & strFirma _ & "', adresse1 = '" & stradresse1 _ & "', adresse3 = '" & stradresse3 _ & "', adresse4 = '" & stradresse4 _ & "', postnr = '" & strpostnr _ & "', poststed = '" & strpoststed _ & "', email = '" & stremail _ & "', nytittel = '" & strnytittel _ & "', telefon = '" & strtelefon _ & "', fax = '" & strfax _ & "', mobil = '" & strmobil _ & "', endret_av = '" & stremail _ & "', endret_dato = getdate() " _ & ", bok1 = " & intbok1 _ & ", bok2 = " & intbok2 _ & " where URL = '" & request.querystring("URL") & "'" sql2 = "select * from bok where habilitering = '1'" set rsbok = cn.execute(sql2) if not rsbok.eof then sql4 = "insert into bokhode(newsID, type, bekreftet, dato) values(" & session("newsID") & ", 'habilitering', '0', getdate())" cn.execute(sql4) sql5 = "select max(hodeID) as hodeID from bokhode where newsID = " & session("newsID") set rshode = cn.Execute(sql5) session("hodeID") = rshode("hodeID") do until rsbok.eof if cint("0" & request.form(rsbok("varenummer"))) > 0 then sql3 = "insert into boksalg values(" & request.form(rsbok("varenummer")) & ", '" & rsbok("varenummer") & "', " & session("newsID") & ", " & session("hodeID") & ",'" & stremail & "', getdate(), '" & stremail & "', getdate())" cn.execute(sql3) end if rsbok.movenext loop end if else sql = "Insert into nyhet(interesse1, interesse2, interesse3, " _ & "aksept, fornavn, etternavn, firma, adresse1, adresse3, adresse4, postnr, poststed, " _ & "email, tittel, telefon, fax, mobil, opprettet_av, endret_dato, opprettet_dato, visited, bok1, bok2) " _ & "VALUES ('" & strint1 & "', '" & strint2 & "', '" & strint3 & "', '" & straksept _ & "', '" & strfornavn & "', '" & stretternavn & "', '" & strFirma & "', '" & stradresse1 _ & "', '" & stradresse3 & "', '" & stradresse4 & "', '" & strpostnr & "', '" & strpoststed _ & "', '" & stremail & "', '" & strnytittel & "', '" & strtelefon & "', '" & strfax _ & "', '" & strmobil & "', '" & stremail & "', getdate(), getdate(), 1, " & intbok1 & "," & intbok2 & ")" end if 'response.write(sql) cn.Execute(sql) response.redirect "bestilt.asp" '?sql=" & sql3 end if if strint1 = "" then strint1 = "0" if strint2 = "" then strint2 = "0" if strint3 = "" then strint3 = "0" %> Kommuneforlaget nyhetsbrevpåmelding
<% sql = "select * from bok where habilitering = '1'" %> <% set rsbok = cn.Execute(sql) %> <% do until rsbok.eof %> <% rsBok.movenext %> <% loop %>

Nyhetsbrev - boktilbud
<%= rsbok("navn")%>
.jpg" align="left" border="1"> <%= rsBok("beskrivelse") %>

Forfatter: <%= rsBok("forfatter") %>
Pris: <%= rsBok("pris1") %>
<% if not isnull(rsBok("pris2")) then response.write rsBok("pris2") %>
Varenummer: <%= rsBok("varenummer") %>
ISBN: <%= rsBok("ISBN") %>
Antall sider: <%= rsBok("sider") %>
Målform: <%= rsBok("form") %>
Utgivelsesår: <%= rsBok("aar") %>
Antall: " VALUE="">

<% if strtittel <> "" then %> <% end if %>

Du abonnerer på følgende nyhetsbrev:
"0" then response.write("checked")%>> Sosial
"0" then response.write("checked")%>> Pleie og omsorg
"0" then response.write("checked")%>> Habilitering/rehabilitering
 <% if request.querystring("URL") <> "" then response.write "Vennligst korriger eventuelle feilregistreringer eller legg til mangelfulle opplysninger:" else response.write "Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Felter merket * er obligatoriske:" end if %>
 
Firma
Etternavn: * For- og mellomnavn: *
Adresse:
Postnr: * Poststed: *
email: *
Reg. tittel:
Tittel:
Telefon:
Fax:
Mobil: