KF Infoserie – nyhetsbrev

Mai 2003

Vi har med dette gleden av å introdusere en ny tjeneste for brukerne av KF Infoserie. Gjennom nyhetsbrevet vil du lett kunne holde deg oppdatert om endringer og nyheter i de ulike modulene. Vi håper dette vil gjøre KF Infoserie til et enda mer nyttig hjelpemiddel i en hektisk hverdag.
Dette brevet sendes alle registrerte brukere av KF Infoserie.

Vi tar i første omgang sikte på å sende ut nytt nyhetsbrev annenhver uke.
Ønsker du ikke å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:
">Meld meg av nyhetsbrevet

24.04.2003

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes produktsjef                                       

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

KF KPS

Rundskriv:
B-04/03 Lønnsforhandlinger – informasjon fra KS
B-05/03 Revisjon av sentrale særavtaler med forbund som ikke er part i HTA (TAF) og andre sentrale sentrale særavtaler (ASA)
B-06/03 SFS 2301 Helsetjenesten – fengselstillegget – ankebehandling
B-07/03 SFS 2304 Tannlegetjenesten – ankebehandling. Særavtale for periode 01.01.03–31.12.04

Nye særavtaler gjeldende 01.01.2003-31.12.2004:
SGS 1001 Reiseregulativet. Etter § 3 følger kommunesektoren satsene i regulativ for reiser innenlands for statens regning når det gjelder utgiftsdekning på tjenestereiser. Det statlige reiseregulativet er prolongert uten endringer for ett år fra 1. mars 2003 fram til 1. mars 2004.

SGS 1002 Arbeidstøy
SGS 1004 Ledere
SGS 1010 Følge av pasient/klient og arbeidstid ved ferieopphold
SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Tidligere SFS 2209 Familiebarnehager går ut og det materielle innholdet er innarbeidet i et eget punkt i i SFS 2201 (punkt 4).

SFS 2211 Musikk- og kulturskoler og distriktsmusikere
SFS 2102 Naturforvaltning
SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)
SFS 2208 Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon

SFS 2210 Ansatte ved kinoer
SFS 2301 Helsetjenesten mv.
SFS 2302 Fysioterapitjenesten
SFS 2303 Psykologtjenesten
SFS 2304 Tannhelsetjenesten
SFS 2309 Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten
SFS 2502 Kjøtt- og næringsmiddelkontrolltjenesten
ASA 4110 Avtale om godtgjørelse for deltakelse i depotstyrken ved statens oljeverndepoter

Følgende særavtaler utgår:
SFS 2202 Kirkelige stillinger, SFS 2209 Familiebarnehager, SFS 2402 Dykkere, SFS 2406 Arkitekttjeneste, SFS 2651 Transportsektoren - skiftebåter, SFS 2702 E-verk kommunal etat

Se flere nyheter under «Nyheter» i KF KPS.


KF Sosial

Enkelte brukere har hatt problemer med å få opp skjemaene som ligger i veiledningen. (Skjemaene ligger som PDF-filer og krever Acrobat Reader versjon 5.0. Nedlastningen av Acrobat er gratis tilgjengelig via internett.) Kommuneforlaget jobber med problemet men har ikke funnet løsningen enda.

De som har dette problemet kan melde fra til Kommuneforlaget på telefon: 24 13 28 50 eller e-post: support@kommuneforlaget.no
Alle sosialkontorer har mottatt KF Sosial på CD. KF Sosial tilbys også i internettversjon. Den viktigste fordelen med internettversjonen er at den oppdateres løpende. Brukere må ha internet explorer, minimum versjon 5.5. Prisen for CD-versjonen og internettversjonen vil være lik. Ønsker du tilgang til internettversjonen (gratis på prøve fram til 1. juli 2003), kan du klikke på denne lenken, http://www.kf-infoserie.no/skjema/bestillingsskjema.asp, og fylle ut bestillingsskjemaet. Ta gjerne kontakt med Kathrine Jørgenvåg Winje på 24 13 28 47 for hjelp eller nærmere informasjon.


KF Omsorg

Veiledningen er utvidet med to nye eksempelsaker:
- Søknad om hjemmesykepleie og
- Søknad om omsorgsbolig.
Begge eksemplene er supplert med et underretningsbrev som beskriver de faglige og juridiske vurderingene som ble lagt til grunn for vedtaket.
Veiledningen er i tillegg utvidet med en mappe med maler. Foreløpig ligger det maler for to underretninger om vedtak: Hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Malene er utfylt med egen veiledning som gjennomgår relevant lovverk og viser til aktuell litteratur.

Se flere nyheter under «Dagens nyheter» i KF Omsorg.


KF Oppvekst

Lovendringer
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Se §§ 2-12, 7-1, 7-2 og nytt kapittel 9a om elevenes skolemiljø. Bestemmelsene innebærer bl.a. at elevenes brukermedvirkning blir styrket. Klageretten utvides, og skolenes forpliktelser til å skape et godt læringsmiljø blir skjerpet. Lovendringen trådte i kraft 1. april 2003.
Lov om barn og foreldre (barnelova). Endring om fastsettelse og endring av farskap. Se §§ 4, 6 og ny 28a. Endringen medfører at det blir lettere både å fastsette farskap og reise sak om endring av tidligere fastsatte farskap. Lovendringen trådte i kraft 1. april 2003.

Se flere nyheter under «Dagens nyheter» i KF Oppvekst.


KF Lærer

Rundskriv
F-13/03 Særavtale om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale særavtaler i skoleverket
Ny særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser (tillegg nr. 7 til F-4073, Håndbok for skoleverket

Særavtaler
Særavtale om reiser innenlands for statens regning er prolongert uten endringer for ett år fra 1. mars 2003 fram til 1. mars 2004.
Det er fremforhandlet to nye særavtaler for skoleverket:
Særavtale om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale særavtaler i skoleverket. Avtalen gjelder i perioden 01.08.03–30.04.2004. Den faller bort fra 01.05.2004.
Særavtale for skoleverket om tilpasning til hovedtariffavtalens fellesbestemmelser. Avtalen gjelder i perioden 01.05.03–30.04.2004. Den faller bort fra 01.05.2004.

Lovendringer
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Se §§ 2-12, 7-1, 7-2 og nytt kapittel 9a om elevenes skolemiljø. Bestemmelsene innebærer bl.a. at elevenes brukermedvirkning blir styrket, at klageretten utvides, og at skolenes forpliktelser til å skape et godt læringsmiljø blir skjerpet. Lovendringen trådte i kraft 1. april 2003.

Se flere nyheter under «Nyheter» i KF Lærer – lønn og personal.


KF Økonomi

Husbanken har lagt ut en webtjeneste for skolekompensasjonsordningen.
Den inneholder:
– Opplysninger om kommunens eller fylkets allerede registrerte søknader.
– Registrering av nye søknader
– Søknad om utbetaling av rentekompensasjon.
Forskrift om revisjon og revisorer. Endring i § 2-1 og ny § 4-2 med virkning fra 1. april 2003.

Se flere nyheter under «Dagens nyheter» i KF Økonomi.


 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no