<% nyhetsbrev = 10 cnstring = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" cnstring = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open session("cnstring") sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. <%= nyhetsbrev %>
Desember 2003

Ny, forbedret versjon av KF Infoserie ble lansert 24. november.

Vi har med dette gleden av å informere alle våre brukere om at KF Infoserie nå er kommet i en forbedret versjon. Forbedringene bidrar til å gjøre KF Infoserie til en enda bedre informasjonsbase ved at bruker har flere muligheter til å forme verktøyet etter sine behov, og ved at det er bygd inn en ny søkefunksjon som bl.a. også tar høyde for synonymer.

Den nye søkefunksjonen er tilgjengelig direkte fra åpningssiden eller fra menylinjen (Søk).

  • Skriv inn søkeordet eller søkeordene (bare mellomrom mellom ordene). Antall treff vises allerede på åpningssiden. Har du fått for mange treff kan du snevre inn ved å skrive inn flere ord i fritekstfeltet eller velge en av de andre kriteriene.
  • I tillegg til fritekst kan du også velge om du vil søke i dokumenttype, dato eller utsteder. Du kan også velge om det skal søkes i arkiv, om det skal søkes på synonymer og ordsammensetninger eller om det skal søkes på ordet akkurat slik du har skrevet det.
  • Ved å klikke på Fullfør vises resultatene.

Eksempel:

Brukers egne merknader: noter, lenker, referanser og dokumenter
Noter og lenker fungerer som tidligere. Men i tillegg kan du også formatere teksten i noteboksen (uthevet skrift, kursiv osv.). Dessuten kan hver enkelt bruker nå legge inn referanser (interne lenker) mellom dokumentene i KF Infoserie og egne dokumenter. Referanser og egne dokumenter settes inn på samme måte som noter og lenke: Gå til Sett inn fra menylinjen og velg videre den funksjonen du ønsker: Du blir veiledet gjennom prosessen. De dokumentene du leser inn i KF Infoserie, vil bli søkbare på linje med de dokumentene vi har lagt inn.

Felles merknader: noter, lenker, referanser og dokumenter
Det er dessuten mulig å legge inn noter, lenker og dokumenter som blir tilgjengelige for alle brukerne i virksomheten eller grupper av brukere. Dette fordrer at en bruker gis tilgang som lokal administrator. Kommuneforlaget kommer til å kontakte alle våre kunder for å få oversikt over hvem som skal «oppgraderes» til lokal administrator. Nærmere framgangsmåte for å plassere brukere i grupper og å opprette felles noter osv. vil bli gitt særskilt til de lokale administratorene.

 

Brukertips

Noen av våre kunder melder fra om problemer med å få åpnet pdf-filene som ligger i bl.a. KF Sosial og KF KPS. I de aller fleste tilfellene henger dette sammen med lokale sikkerhetsinnstillinger, f.eks. at antivirusprogrammet er satt til å blokkere script uten å spørre først, eller at det som standard er satt sperre for Active-X-komponenter.

Her følger noen forslag til løsninger på dette problemet:

  1. Internettleseren er satt opp slik at alt skal gå via proxy-innstillingene. Når man da starter KF Infoserie, åpnes denne i et eget vindu innenfor nettleserens proxy-innstillinger. Men når man klikker på en pdf-fil (eller et annet eksternt element), forsøker klienten å gå direkte på Internett, uten å bruke proxy-innstillingene. Dette er forsøkt løst ved at det er lagt inn en ny signert komponent som vil sørge for at pdf-filer følger proxy-innstillingene.
  2. Kunden får opp pdf-filer fra andre nettsider, men ikke fra KF Infoserie. Det kan skyldes at noen av våre pdf-filer er noe mer avanserte enn pdf-filer flest i den forstand at de gir ikke bare lesetilgang, men også skrivetilgang. Dette kan bety at de stoppes av f.eks. virusprogrammet ditt.
  3. IE 6.0. og senere versjoner. Dersom man har oppgradert nettleseren til versjon 6.0 eller høyere, men fortsatt har en gammel versjon av AcrobatReader (AR), vil det kunne oppstå problemer. IE 6.x klarer ikke alltid å hente fram skjemaer i gamle versjoner av AR. Her må man sørge for å få oppgradert til nyeste versjon av AR.
  4. Active-X-komponenter. IE 6 kan også skape problemer for bl.a. pdf-skjemaer. Sikkerhetsnivået i IE 6 er som standard satt ganske høyt. Virksomhetens IT-ansvarlige kan forsøke å endre disse verdiene slik at man får valget om man vil laste ned ActiveX-komponenter, og at disse ikke automatisk blir forkastet.

Vi hjelper deg gjerne dersom du støter på noen problemer ved bruk av KF Infoserie. Send en e-pos, gjerne med beskrivelse av problemet og hvilke tiltak som allerede er forsøkt til support@kommuneforlaget.no


04.12.2003  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef 

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Nye dokumenter
Forskrift 20. des. 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Nye dokumenter
Ny «Veileder i offentlighetsloven".
Veilederen er utgitt av Justis - og politidepartementet og gir innblikk i praktiseringen av de forskjellige bestemmelsene. Hovedvekten er lagt til unntaksbestemmelsene §§ 5, 5a, 6 og 6a.
Se forøvrig under Offentlighetsloven i mappen om Lovkommentarer og fortolkninger for flere tolkninger av loven.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Nye dokumenter
Forskrift 20. des. 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak er lagt inn i KF KPS.

B-12/03: Overtid ved snøbrøyting - aml. § 50
B-13/03: Nytt hefte om livsfasepolitikk med tittel "Individet i fokus på arbeidsplassen"
B-14/03: Strategikonferansene 2004

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Nye dokumenter
Endringslov til sosialtjenesteloven (rusreform II og rett til individuell plan).
Endringsloven ligger under Kommende regelverk.

Høyesterettsdom fra 13. november 2003. Dommen gjelder spørsmålet om en kommune kan kreve utgiftene til pleie og omsorg av en trafikkskadet person dekket av den skadevoldende motorvogns forsikringsselskap. Forsikringsselskapet ble frifunnet i alle instanser.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Nye dokumenter
Nye dokumenter
Rundskriv Q-10/03: Søknad om støtte til ungdomstiltak i større bysamfunn - for 2004 (kap. 857 post 73)

Høyesterettsdom av 22.10.2003. Saken gjelder spørsmålet om en kommune er erstatningsansvarlig for unnlatt omsorgsovertakelse etter lov om barnevern.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Ny struktur
Vi har ryddet i mappestrukturen i KF Økonomi. Nytt er en mappe for budsjett- og styringsdokumenter og en for regnskapsdokumenter

Nye dokumenter
Brev fra KRD til kommunene: Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene.

Rundskriv
H-29/03: Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi november 2003.
34/03 fra UDI om tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere del 1 - videreføring av tidligere ordning.
35/03 fra UDI om tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere del 2 - introduksjonsordning
V-20/03 fra KKD om statsbudsjettet 2004 - omleggingen av arbeidsgiveravgiften og generell kompensasjon for merverdiavgift.
Rundskriv Q-10/03: Søknad om støtte til ungdomstiltak i større bysamfunn - for 2004 (kap. 857 post 73)

Fellesdokumentet for 4. konsultasjonsmøte som ble avholdt 17.10.2003.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her. &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no