Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 12/11 15. desember 2011 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel


Vi i Kommuneforlaget ønsker dere alle
en riktig god jul og et godt 2012


lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Endring i folketrygdloven. Ny § 23-4 a: Det skal svares arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for ytelser til personer som er omfattet av norsk trygdelovgivning i henhold til EØS-avtalens trygderegler eller annen avtale om trygd. Samtidig oppheves §23-3 annet ledd nr. 2 bokstav d (virkning fra inntektsåret 2012).

Endring i Statens pensjonskasseloven § 42, med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2011.

Endringer folketrygdloven §§ 2-9, 2-13, 3-1, 3-4, 3-25, 3-30, 4-4, 11-4, 12-4, 12-12, 12-18, 13-2, 19-2, 20-7a, 20-10, 21-6, 22-10, 22-16. Det dreier seg om presiseringer i forbindelse med pensjonsreformen.

Rundskriv A-04/11: Revisjon av rammeavtale om klinisk veterinærvakt for perioden 01.01.2012 - 30.06.2012. Om ressursfordeling og økonomisk ramme.

Veiledninger

Presisering fra KS: Verneplikt. Deltakelse i Heimevernets innsatsstyrker gir ikke rett til lønn etter HTA §9

Sivilombudsmannen: Sak 2010/43 Tildeling av driftstilskudd til fysioterapi til privat praksis. Kommunen hadde ikke vært bevisst nok på skillet mellom tilsettingssak og tildelingssak jf. kommunehelsetjensteloven, i tillegg til at saksbehandlingen bar preg av manglende skriftlighet. Grunnlaget for kvalifikasjonsvurdering av søkerne er også kommentert.

Dommer og avgjørelser

Lagmansrettsdom om Krav til 'fullt forsvarlig arbeidsmiljø'. Agder lagmannsrett har avsagt dom i en ankesak om en bedrifts overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser om et "fullt forsvarlig arbeidsmiljø". Bakgrunnen for saken var et fall fra en usikret plattform ved en fabrikk (AS). Retten vurderte fabrikkens HMS-rutiner, blant annet vernerunder og risikovuurdering. Anken ble forkastet og bedriften frikjent etter en helhetsvurdering.

Annet

Debattnotat 2012 fra KS. I forkant av strategikonferansene sender KS ut problemstillinger som er relevante for arbeidet med tariff og arbeidsgiverpolitiske utfordringer.

 

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop 43 L (2011-2012) - Forslag til lovvedtak - Endringer i barnevernloven.

Prosposisjonen foreslår endringer som skal gi barn som er utsatt for menneskehandel større beskyttelse samt plassering på barnevernsinstitusjon også uten barnets samtykke. Offentlige myndigheters opplysningsplikt til kommunens barneverntjeneste i § 6-4 foreslås utvidet til også å gjelde fare for menneskehandel.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i produktforskriften kapittel 2 Regulerte stoff, stoffblandinger og produkter. Kapittel 3 med vedlegg oppheves, §§ 5-1 og 7-5 er endret.

Lagmansrettsdom om Krav til 'fullt forsvarlig arbeidsmiljø'. Agder lagmannsrett har avsagt dom i en ankesak om en bedrifts overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser om et "fullt forsvarlig arbeidsmiljø". Bakgrunnen for saken var et fall fra en usikret plattform ved en fabrikk (AS). Retten vurderte fabrikkens HMS-rutiner, blant annet vernerunder og risikovuurdering. Anken ble forkastet og bedriften frikjent etter en helhetsvurdering.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften.

Nye bøker

Forvaltningsloven og kommunene
Veiledning og kommentarer
.

Skrevet av Kyrre Grimstad og Siri Halvorsen

 

Nye bøker

Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi.

Skrevet av Vibeke Resch-Knudsen

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 29 L (2011–2012). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringar i helsepersonellova om pliktig fråhald m.m.

Regelanvendelse

Rundskriv fra HOD:
Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (I-4/2011).
Det har oppstått spørsmål knyttet til hvilken adgang leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har til å reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner. I dette rundskrivet søker departementet å klargjøre rettstilstanden på området.

Eksempelsamling

Eksemplene om søknadsbehandling og vedtak blir oppdatert i henhold til nytt regelverk i disse dager.

KS-informasjon

Avtaler mellom kommuner og helseforetak. Råd fra KS Advokatene.

Nytt i 2012

KF Pleie og omsorg blir til

KF Helse og omsorg.

Alle dokumenter, veiledninger og anbefalt praksis om samhandlingsreformen vil finnes lett tilgjengelig i en egen mappe.

 

Nytt regelverk fra
1. januar 2012

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om folkehelsearbeid

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Tema

Nytt tema: SFO.

Regelverk

Høringsuttalelse fra KS, datert 31.10.2011, om nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen, innføringstilbud og opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.

Regelanvendelse

Notat fra KS-advokatene: Lovtolkinger i utdanningssektoren – rettslig betydning av Utdanningsdirektoratets tolkninger mv.
I tilknytning til nasjonalt tilsyn i 2010 ble det reist spørsmål om hvorvidt Utdanningsdirektoratets tolkning av lover og forskrifter er bindende for kommuner/fylkeskommuner og KS. KS-advokat Øyvind Renslo har på denne bakgrunn utarbeidet dette notatet.

 

Nye bøker

Mat og musiske aktiviteter i SFO

Utelek og musiske aktiviteter i SFO

Idebøker for barneveiledere og lærere.

Av: Per Egil Knudsen

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring om endringer i gjeldsordningsloven mv.

I høringen foreslås det å standardisere livsoppholdssatser både for gjeldsordning og utleggstrekk. Konsekvensene av ulike livsoppholdssatser kommer frem i rapporten Etablering av standardiserte livsoppholdssatser ved utleggstrekk etter tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Høringen foreslår også å samle behandling av gjeldsordningssaker til særskilt utpekte namsmenn. Dette for å holde høy kompetanse i alle saker.

Nye bøker

Velferd og bolig
om boligsosialt (sam-)arbeid


Av: Lars-Marius Ulfrstad


  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Statsbudsjettet, inntektssystem og tilskudd

Tilskudd til kommunalt og fylkeskommunalt helsearbeid fra Helsedirektoratet:

Tilskudd til integreringsarbeid:

Merverdiavgift

Nye fortolkninger fra Skattedirektoratet:

Utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet - grensen mellom badeland og svømmehall.

Merverdiavgift på inngangsbilletter til idrettsarrangementer mv.

Merverdiavgift på inngangsbilletter mv. til fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Regnskap

KOSTRA-veilederen er oppdatert for 2012. I tillegg er det lagt inn klikkbar Funksjonskontoplan og artskontoplan.

Ny KOSTRA-veileder: Rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA.

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. veileder fra KRD.

Endringer i regnskapsforskriften § 13 Regnskapsføring av pensjon: §13-2 bokstav C og D, §13-3 bokstav C og D, §13-4 bokstav C og D. Bokstav E oppheves. §13-5 bokstav B.

Offentlige anskaffelser

Endring i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: § 5 og § 6.

 

Regelendringer fra
1. januar 2012

Mva-loven: § 6-34 Garantireparasjoner

Regnskapsforskriften:
§ 13-1 bokstav D og
§ 13-2 bokstav E
Merknadene til § 6
Vedlegg 1, 2, 4 og 5

Forskrift om årsbudsjett:
Vedlegg 1, 2, 3 og 4

Rapporteringsforskriften for kommuner og fylkeskommuner:
§ 8
Vedlegg 1, 3 og 6.

Rapporteringsforskriften for interkommunale selskaper og foretak:
§§ 1 og 8
Vedlegg 1, 3 og 5.

Forskrift om særbudsjett, særregnskap m.m.:
Vedlegg B

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt