Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 1/12 15. januar 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel


 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Det er oppdaget en feil i B-08/11. Ved § 9 Kostgodtgjørelse, pkt. 2.1 a) skal ordet ulegitimert rettes til legitimert. KS vil sende ut et nytt rundskriv. Se ks.no

B-rundskriv 1/12: Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner - branntjeneste.

Reiseregulativet innenlands er oppdatert med nye satser. Satsene for reiser utland er også oppdatert.

Det er endringer i kommuneloven, folketrygdloven og aksjeloven som ikke er sentrale for kommunen som arbeidsgiver.

Som følge av ny helselovgivning er det også endringer i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, helsepersonelloven, folketrygdloven og kommuneloven. Disse endringene er ikke sentrale for kommunen som arbeidsgiver.

Ny forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter. Kommunen kan øke en inngått driftsavtale uten ekstern utlysning.

Mellomoppgjøret for SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter er klart. Minstelønnstabellen endres fra 1.8.2011.

Det er kommet til slutning for SFS 2404 Brann og redningstjenesten, se ks.no. Avtalen blir oppdatert så snart kjennelsen offentliggjøres.

KS Personalhåndbok

KS Personalhåndbok er oppdatert. Det er satt inn nytt kapittel 3.4 om opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år, som medfører førskyving av påfølgende kapittelnummerering i kapittel 3. Det er også en del presiseringer i kapittel 8 Personopplysninger og offentlighet. Nytt kapittel 10.5 om Følge av pasient/klient/elev og nytt kapittel 11.7 Informasjon (søknadsprosedyrer m.m) (om pensjon). Det er også noe endringer i Kapittel 12 Reglement.

Dommer og avgjørelser

Fra Likestillings- og diskrimineringsnemda
Uttalelse i sak om diskriminering på grunnlag av alder og funksjonsevne.

Fra Sivilombudsmannen
Sak 2011/1374 om Dokumentinnsyn og forholdet mellom offentlige ansattes tjenestehandlinger og taushetsplikt for "noens personlige forhold" etter forvaltningsloven og offentleglova. Et dokument var unntatt innsyn grunnet opplysninger som utgjorde en personlig karakteristikk. Kommunens avslag ble opprettholdt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus grunnet små forhold i bygda som utgjorde en fare for at personen kunne identifiseres. Fylkesmannen ga, etter en ny vurdering av saken, delvis innsyn i dokumentet.

 

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Generelt: Mange av endringene er kommet som følge av de nye helselovene samt det at sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven er opphørt.

Barnehageloven:§ 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Barnevernloven: § 6-4 Innhenting av opplysninger, § 6-7 Taushetsplikt, § 2-4 Forsøksvirksomhet.

Pasient- og brukerrettighetsloven er endret flere steder. Her nevnes: § 6-1 Barns rett til helsekontroll og § 6-5 Barns partsrettigheter.

Det er også gjort endringer i straffeloven, psykisk helsevernloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, kjønnslemlestelsesloven og kommuneloven, men disse har kun marginal betydning for rettighetene til barn i førskolealder, så endringsdetaljene er ikke nevnt her i nyhetsmappen. Endringene kommer frem i lovenes noter.

Fagstoff

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012.

På vei:

Lovkommentarer - tematisert er under revidering pga. opphevelse av sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven og innlegging av de nye helselovene som trådte i kraft 01.01.2012 (gjelder særlig temaene Helse- og sunnhetsforhold og Sosiale forhold.), samt endringer i Barnehageloven og Barnevernloven.

Det samme gjelder Eksempelsamlingen. Vi gir melding når dette er gjort.

 

Nye bøker

Utviklingssstøtte til barn i barnehagen.

Boka er skrevet av Karina Estrup Eriksen og Lise Halkier, og inneholder konkrete eksempler, verktøy og refleksjonsspørsmål som den enkelte ansatte eller personalgruppen kan arbeide videre med.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Nye lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven)
Merk at § 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp ikke er i kraft.
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Endring i lover
Mange lover endres som følge av de nye helselovene. Her nevnes enkelte av endringene:

Spesialisthelsetjenesteloven
I § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester ligger forpliktelsen til de regionale helseforetakene for å fremme folkehelse og å forebygge sykdom og skade.
Ny § 2-1e Samhandling og samarbeid gir spesialisthelsetjenesten ansvar for samhandling med blant annet kommunale tjenester, samt ansvar for at det inngås samarbeidsavtaler.
I § 2-5 individuell plan, blir ansvaret for igangsetting og koordinering gitt til kommunen, mens spesialisthelsetjenesten har varslings- og medvirkningsplikt.

Psykisk helsevernloven
I § 4-1 Individuell plan gis ansvaret for igangsetting og koordinering til kommunen, mens institusjonen har varslings- og medvirkningsplikt.

Pasient- og brukerrettighetsloven
Tittelen er endret for å gjenspeile at loven omfatter også de som ikke er pasienter, men mottakere av blant annet kommunale helse- og omsorgstjenester.
§ 2-7 Forvaltningslovens anvendelse sa tidligere at forvaltningsloven ikke gjaldt for pasientrettigheter etter kapittel 2. Et nytt andre ledd sier at kommunale helsetjenester som skal vare lenger enn to uker skal være enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
I § 3-1 Pasientens og brukerens rett til medvirkning, er brukerens rettigheter styrket, ved presisering om rett til medvirkning både ved utforming av tjenestetilbudet og ved gjennomføringen av tjenesten.

Helsepersonelloven
§ 4 Forsvarlighet gir bestemmelser om at helsepersonell har plikt til å delta i arbeidet med individuell plan. Med helsepersonell menes nå også de som ikke defineres som helsepersonell, men som arbeider i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Helseregisterloven
§ 3 Saklig virkeområde er utvidet til å gjelde hele helse- og omsorgstjenesten.

Nye forskrifter

Forskrift om kommunal medfinansiering
Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester
Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon
Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstsjenester
Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften)
Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)

Endring i forskrifter

Syketransportforskriften. Satsene i §§ 5, 6, 8 og 10 er endret, samt merknadene til § 6.
Forskrift om gaver til helepersonell. Ny § 1a som spesifiserer at helsepersonell også er personell innefor kommunale helse- og omsorgstjenester.

Opphevede forskrifter
Bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjoner for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet.
Etablering av tvungent psykisk helsevern m.v.
Godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern
Habilitering og rehabilitering.
Individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.
Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
Kontrollkommisjonens virksomhet
Pasienter i privat forpleining i det psykiske helsevernet
Undersøkelse og behandling uten eget samtykke.
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon.
Vederlag for opphold i institusjon m.v.
Øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet.

Saksbehandling

Eksemplene og malene til søknad om hjemmehjelp, sykehjemsplass, omsorgslønn, hjemmesykepleie og omsorgsbolig er oppdatert i henhold til nytt regelverk

Eksempler og maler til betaling for beboere i institusjon er enda ikke oppdatert i henhold til ny forskrift om Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon.

Nytt i 2012

KF Pleie og omsorg er blitt til

KF Helse og omsorg

Samhandlingsreformen
Alle dokumenter, veiledninger og anbefalt praksis om samhandlingsreformen finnes lett tilgjengelig i en egen mappe.

Saksbehandling
Her finner du eksempler og maler for saksbehandling og vedtak.

Bibliotek
Alle offentlige skriv som tolker og gir veiledning til regelverket er lagt inn i biblioteket, sorter etter utgiver.

Mappene Regelverk og Dommer og avgjørelser er som tidligere.

Velkommen inn!

Meld gjerne inn til oss dersom dere har spørsmål eller om dokumenter dere ikke finner!

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Det er endringer i gebyrer i forurensningsforskriften.

Det er flere endringer i energimerkeforskriften.

Det er større endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.

De fleste endringene gjelder lemping av krav til universell utforming. Direktoratet for byggkvalitet kommenterer endringene i byggteknisk forskrift slik:
§ 8-6. Gangatkomst til byggverk. Det er lempet på kravet og presisert at krav til både trinnfrihet og stigning unntas dersom terrenget er for bratt.
§ 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet. Tilgjengelighetskravet for boenheter over flere plan i bygninger med heis er lempet ved at det kun kreves tilgjengelighet til inngangsplanet, tilsvarende småhus med en boenhet. Det er videre gitt en unntaksbestemmelse fra krav om tilgjengelig boenhet der det er gitt unntak for gangatkomst i bratt terreng.
§ 12-9. Bad og toalett. Det er presisert at det kun er ett toalett i hver etasje i arbeidsbygning som skal ha universell utforming.
§ 12-10. Bod og oppbevaringsplass. Det er presisert at innvendig oppbevaringsplass eller bod, som kommer i tillegg til oppbevaringsplass for mat og klær, skal plasseres internt i bygningen (og må altså ikke ligge i boenheten). Det er også tatt inn en lemping av krav til størrelse på bod for 1-roms leiligheter.
§ 13-4. Termisk inneklima. Det er tatt inn en bestemmelse om at rom for varig opphold skal ha minst ett åpningsbart vindu mot det fri.
Mindre endringer.
I tillegg er det foretatt andre mindre endringer i byggteknisk forskrift og i veiledningen for å rette opp feil og bedre forståeligheten av bestemmelser, eksempelvis når det gjelder krav til trapp, rekkverk, ventilasjon og løfteinnretning.

Som følge av helse- og omsorgstjenesteloven er det endringer i smittevernloven, blant annet i § 4-9 om Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre tiltak.

Arbeidsmiljøloven § 4-1 har fått nytt 8. ledd. Når hensyn til HMS tilsidr det, kan departementet gi forskrift om at virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal godkjennes av Arbeidstilsynet.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Byggesaksforskriften, §§ 2-2, 3-2, 4-1, 5-2, 5-4, 9-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-3, 12-4, 12-5, 13-5 og 14-3.

Alkohollovens § 7-2 om vinmonopolavgiften oppheves. Tidligere § 7-3 blir til § 7-2.

Enkelte bestemmelser i endringslov til valgloven og kommuneloven trådte i kraft 0.01.2012. Dette gjelder: §§ 8-2 Hvem kan motta forhåndsstemmer (3) og (4) og 9-3 Tid og sted for stemmegivningen (4) i valgloven og §14 Valgbarhet. Plikt til å ta i mot valg nr. 4 og 5 i kommuneloven.

Endringer i offentleglova: Det er gjort endringer i § 25 og § 26. Endringene gir mulighet for unntak fra innsyn for fødselsnummer og for lønnsoppgaver.

Prop. 49 L (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.)

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i regelverket per 01.01.2012:
Generelt: Mange av endringene er kommet som følge av de nye helselovene samt det at sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven er opphørt.

Barnevernloven:§§ 6-4 Innhenting av opplysninger og 6-7 Taushetsplikt. Dessuten § 2-4 Forsøksvirksomhet.

Det er også gjort endringer i psykisk helsevernloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, kjønnslemlestelsesloven, kommuneloven, pasient- og brukerrettighetslsoven, folketrygdloven, helsepersonelloven, og tannhelsetjenesteloven, men disse har kun marginal betydning for elevrettighetsspørsmål, så endringsdetaljene er ikke nevnt her i nyhetsmappen. Alle endringene kommer frem i lovenes noter.

Prop. 43 L (2011-2012) - Endringer i barnevernloven. Gjelder ny § 29 om midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel. Dessuten ny § 4-30 om oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel.

Fra Udir: Høring om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Regelanvendelse

Rundskriv Udir-03-2011: Full skyssgodtgjørelse ved bruk av privat bil i videregående opplæring.

Fagstoff

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012.

På vei

Eksempelsamlingen revideres og vil bli ferdig i løpet av januar 2012.

 

Nye bøker

Utviklingsstøtte til barn i SFO.

Skrevet av: Karina Estrup Eriksen og Lise Halkier

Eksempler, verktøy og refleksjonsspørsmål om hvordan å gi enkelte barn den støtten de trenger.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge.

Ny forsinkelsesrente. Renten settes til 8,75 prosent p.a.

Inkassosatsen settes til 620 kroner.

Sosialtjenesteloven er opphevet. Kommunens plikt til å gi opplysning, råd og veiledning ligger i lov om sosiale tjenester i NAV § 17. Gjeldsordningsloven § 1-5 er endret. Den henviser nå til lov om sosiale tjenester i NAV.

Annet

Rapport fra arbeidsgruppe om etablering av standardiserte livsoppholdssatser ved utleggstrekk etter tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.


  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Tilskuddsordninger

Kunngjøringer om tilskudd fra Helsedirektoratet:
Psykologer i kommunehelsetjenesten - modellutprøving
Lavterskel arbeidsrettede brukertiltak - under Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012)
Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012). Midler øremerket Fontenehus
Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Storbymidler
Forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer
Styrking av rehabiliteringstilbud til mennesker med synshemning

Fra IMDi:
Rundskriv 1/2012 om Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2012.
Rundskriv 2/2012 om Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker. Statsbudsjettet år 2012 - kap. 821, post 60
Rundskriv 3/2012 om Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Statsbudsjettet år 2012 - Kap 821, post 61
Rundskriv 4/2012 om Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak. Statsbudsjettet 2012 - kap. 822, post 60.

Regnskap - endringer

Forskrift om årsbudsjett. Budsjettskjema 1A, Budsjettskjema 2A, Vedlegg 3 Økonomisk oversikt - Drift og Vedlegg 4 Økonomisk oversikt - Investering.

Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet, Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet, Vedlegg 4 Økonomisk oversikt - Drift, Vedlegg 5 Økonomisk oversikt - Investering, og merknadene til § 6.

Det er også gjort endringer i § 13-1 og § 13-2 om regnskapsføring av pensjon.

Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Vedlegg B Investeringsdel.

Rapporteringsforskriften for kommuner og fylkeskommuner. Vedlegg 1 Funksjonsinndelingen, Vedlegg 3 Artsinndelingen, Vedlegg 6 Balanseoppstilling og § 8 Innhold, dokumentasjon og kvalitet.

Rapporeringsforskriften for interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak. Vedlegg 1 Funksjonsinndelingen, Vedlegg 3 Artsinndelingen, Vedlegg 5 Balanseoppstilling, samt § 1 og § 8.

Merverdiavgift

SKM 16/11: Statsbudsjettet 2012 , endringer i merverdiavgifstsloven og Stortingets vedtak om merverdiavgift

SKM 15/11: Kompensasjon for merverdiavgift.

Mva-forskriften § 10-1-2. Endringen handler om refusjon av inngående merverdiavgift på garantireparasjoner for utenlandsk oppdragsgiver.

Mva-loven §§ 6-34, 15-7, 15-8 og 21-2.

Innfordring

§1 i forskrift om inkassosatsen endres. Inkassosatsen settes til 620 kroner.

Ny forsinkelsesrenteforskrift. Forsinkelsesrenten settes til 8,75 prosent p.a.

 

Nytt akkurat nå

Merverdiavgift og kommunene er oppdatert

Se spesielt
4.3 Oppgaveplikten
5.3 om kompensasjon for mva for PC-er i videregående skole
5.5 Gjennomføringen av kompensasjonsoppgaven
8 Justeringsreglene og byggeprosjekter.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt