Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/12 19. februar 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel


 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Særavtale for reiser utenlands for statens regning er reforhandlet med virkning fra 1.1.2012 - 31.12.2014. Sats for administrativ forpleining er økt til kr. 90 pr. 1.1.2012..

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen ble gjenopptatt fredag 10. februar og det er nå enighet om innhold i ny SFS 2213 - arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet.
KS og de fleste og største organisasjonene anbefalte avtalen. I den nye avtalen er antall arbeidsdager til felles planlegging og kompetanseutvikling økt fra 5 til 6 dager. Videre er den tidsressursen som bl.a. brukes til lærere med en særskilt krevende arbeidssituasjon utvidet med ½ time (fra 1 ½ til 2 klokketimer pr. elev). Det er i tillegg tatt med en tydeliggjøring av at denne tidsressursen også skal kunne brukes til kontaktlærere med en særskilt krevende arbeidssituasjon, slik at disse får noe redusert undervisning. Bruk av tidsressursen drøftes ved hver enkelt skole, men avgjøres som i dag av rektor. Ut over dette er arbeidstidsavtalen uendret. Avtalen skal gjelde for 2012 og problemstillinger partene la til side i denne omgang tas opp igjen til høsten når avtalen på ny skal reforhandles. Forslaget ikke fikk tilslutning fra Norsk Lektorlag og Tekna.

Satsene i ASA 4510 Veterinærtjenesten er oppdaterte f.o.m. 1.1.2012. Det gjelder pkt. 6 Godtgjørelse for vaktdeltakelse og Vedlegg 1 Beregningsgrunnlag for ressursfordeling og vaktbemanning.

Ny bestemmelse i forskrift om alderspensjon i folketrygden: § 4-7 om fastsetting av skjermingstillegg - folketrygdloven § 19-9a.

Regjerningen har vedtatt ny arbeidstvistlov. Loven har fått en teknisk og språklig gjennomgang og trer i kraft 1. mars.

Dommer og avgjørelser

KS har begjært pensjon- og reservasjonsdommen gjenåpnet, etter at det har kommet frem nye opplysninger i saken.

Fra Sivilombudsmannen
Sak 2011/1273: Innsyn i arbeidsmiljørapport.
Begrunnelse for å hindre innsyn var taushetsplikt for 'noens personlige forhold'. Sivilombudsmannen oppfordret til en revurdering for å tillate innsyn i deler av rapporten.

Sak 2011/610 (2010/166): Tilsetting av brann-/underbrannmester - kvalifikasjonskrav i forskrift og dispensasjonsadgang fra forskriftskravene.
En søker til stilling som brann- og underbrannmester ved en kommunal brann- og redningstjeneste klaget over forbigåelse ved tilsettingen. Han viste bl.a. til at noen av dem som ble tilsatt i stillingen ikke oppfylte de forskriftsmessige kravene til utrykningsleder. Sivilombudsmannen uttalte at utdanningskravet for utrykningsledere ikke var et absolutt krav for å bli tilsatt i stillingen, men at praksisen med å søke dispensasjon fra dimensjoneringsforskriften, når det samtidig fantes søkere som oppfylte forskriftskravene på tilsettingstidspunktet, ikke var i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet.

Sak 2010/3024: Saksbehandling i forbindelse med tildeling av 50 % driftstilskudd til fysioterapeut.
Behandlingen av tildelingssaken var utilfredsstillende på flere sentrale punkter, blant annet knyttet til retten til innsyn i saksdokumenter. Kommunen ble anmodet om å gjennomgå egne rutiner for behandling av forvaltningssaker generelt og saker om innsyn spesielt.

 

 

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene.

Riktig anvendt regelverk

Eksempler og maler

Eksempelsamlingen er gjennomgått og kontrollert av juridisk konsulent. Det er ikke gjort noen endringer. Se under "Riktig anvendt regelverk" / Eksempelsamling. Der ligger eksempelsaker og maler.

Rundskriv/brev

Tolkninger til barnehageloven som nylig er lagt ut på Kunnskapsdepartementets nettsider:

Personvern i barnehager

Politiattest – Presisering vedrørende forståelsen av barnehageloven § 19 med forskrift.

Barnehagebarn til badeplasser og basseng – Regelverk.

 

Nye bøker

Forebyggende arbeid i barnehagen
Samspill og tilknytning

Av: Kari Killén

Hva er tilknytning? Hvordan formidler barnet at det har det vanskelig? Hva er omsorgssvikt? Forfatteren viser gjennom eksempler hvordan kunnskap om tidlig tilknytning kan omsettes i praksis i barnehagen.

Improvisasjonsblikk i barnehagen
Støtte til lekende samspill

Av: Terje Melaas

Hvordan kan ansatte i barnehagen bidra til at alle barna føler at de er med i fellesskapet? Melaas er en etterspurt foredragsholder på temar knyttet til lek og indentitet.

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Veiledninger

Fra Arbeidstilsynet: Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen:
Innsyn i arbeidsmiljørapport (Sak 2011/1273).

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i opplæringsforskriften: § 13-1 Formål, § 13-2 Målgruppe, § 13-3 Oppgåver og § 13-4 Samarbeid og koordineringtrådte.

Ungdom med rett til videregående opplæring som ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, dropper ut av skolen, eller ikke er i arbeid, skal få hjelp til å finne et egnet tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. For å sikre at dette skjer blir forskriften om oppfølgingstjenesten nå endret. Endringene trådte i kraft 1. februar 2012.

Regelanvendelse

Fra utdanningsdirektoratet: Eksamensdatoar 2011-2012 - Videregående opplæring.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Saksbehandling

Fra Skattedirektoratet: SKD-melding 3/12: Lempning av skatter og avgifter av hensyn til skyldner. Meldingen erstatter SKD-melding 13/08, 19. desember 2008.


  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Innfordring

Fra Sivilombudsmannen: Fakturagebyr for feieavgift (Sak 2011/620).

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2012 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak.

Tilskuddsordninger

Fra Helsedirektoratet:

Samhandlingstiltak og lokalmedisinske sentra m.m.

Lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid etter SLT-modellen i 2012

Sjeldne og lite kjente tilstander - kompetansetiltak

Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag - 2012.

Refusjon: Særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester - rapportering av utgifter påløpt i 2011.

 

Følg med på tilskuddsordningene fra Helsedirektoratet

Mange av dem har søknadsfrister i februar og mars.

Se under mappen Tilskudd og refusjoner\Helse og omsorg\Rundskriv 2012

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt