Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 3/12 15. mars 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Målrettet styring i en digital hverdag
et magasin fra Kommuneforlaget

Norske kommuner skal levere over 160 lovpålagte tjenester. Nye kommer til, og innholdet i eksisterende lovgivning
endres kontinuerlig. For å håndtere dette står kommunene overfor store administrative utfordringer.
I dette magasinet kan du blant annet lese mer om utfordringer knyttet til tjenesteproduksjon i Kommune-Norge.
KS-direktør Sigrun Vågeng tar for seg viktigheten av god ledelse og peker på de største utfordringene. Digitaliseringen
i Kommune-Norge medfører store og ressurskrevende utfordringer for kommunene, og vi har forsøkt å samle ulike meningsbærere om offentlig sektor i dette magasinet.

Last ned pdf eller få tilsendt trykt eksemplar.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Lover og forskrifter

Ny arbeidstvistlov trådte i kraft 1. mars. Loven har fått en språklig og strukturell gjennomgang. Samtidig endres arbeidsmiljøloven § 15-17 Oppsigelse ved arbeidskonflikt.

Avtaleverket

Kommentar fra KS vedrørende praktisering av nemdskjenneslen for barnehageavtalen (SFS 2201).

B-3/2012: SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring.

B-2/2012: Dette rundskrivet erstatter B-08/11 grunnet en skrivefeil ved § 9 punkt 2.1.a), der ulegitimert skal rettes til legitimert. Se også utfyllende informasjon fra KS.

Dommer og avgjørelser

ARD 30.01.2012: Arbeidsrettsdom vedr. avlønning av ledere innenfor brann- og redningstjenesten, jf. SFS 2404 punkt 4.1. Saken gjaldt hvorvidt to arbeidstakere var å regne som ledere etter punkt 4.1 og dermed hadde krav på høyere lønn enn de de var satt til å lede. Slutningen var at arbeidstakerne skulle lønnes etter punkt 4.1.

Veiledninger

Informasjon fra KS: Folkevalgtes arbeidsgiveransvar - Rolleforståelse og rollefordeling mellom folkevalgte og fylkesrådmenn/rådmenn.

 

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Se § 4, § 5, § 6, § 25, § 26, § 27 og § 28. Endringene er tilpasninger til folkehelseloven.

Rammeplan for barnehagen er nå kommet i nynorsk versjon. Begge målformer finnes i mappen for Regelverk/Forskrifter.

Høring: Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning - høringsfrist 13.april 2012.

Riktig anvendt regelverk

Rundskriv/brev

Q-34/2011: Retningslinjer til forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven.

Pedagogisk bemanning i barnehagen - Tolkning i svarbrev fra Kunnskapsdepartementet til PBL i 2009 - Lagt ut som tolkningseksempel på Utdannignsdirektoratets nettside 12.12.2011.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Samhandlingsreformen

Avtale om nasjonal tvisteløsningsnemd for helse og omsorgssektoren - mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS.

Saksbehandlingsregler for nasjonalt tvisteløsningsnemnd i helse- og omsorgssektoren - vedlegg til avtale om nasjonal tvisteløsningsnemnd for helse- og omsorgsektoren.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Se § 4, § 5, § 6, § 25, § 26, § 27 og § 28.

Endring i forskrift om miljørettet helsevern. Se § 6, § 16 og § 17.

Endringene er tilpasninger til folkehelseloven.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2011/1689: Avslag på kommunal bolig
Sak 2011/799: Kommuneplan for Frogn 2005 - 2017 fornyet planvedtak (tidligere sak 2008/434)
Sak 2011/545: Tjenestepåtaler ved anførte brudd på taushets- og tjenesteplikter
Sak 2011/1369: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - klagesaksforberedelse, begrunnelsesplikt og rettsanvendelse

På vei

Revidert lovkommentar til kommuneloven

 

Ny bok

Styring av kommunalt eide selskaper

Skrevet Vibeke Resch-Knudsen

Hva er selskapsstyrets rolle? Hvordan utøves styrevervet? Hvilket ansvar har et styremedlem, og hvilket ansvar har daglig ledelse? Når må varsellampene lyse, og hvordan kan vi sikre at kompetanse er styrende for valg av styremedlemmer i kommunalt eide selskaper?

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Se § 4, § 5, § 6, § 25, § 26, § 27 og § 28.

Høring - Fag fra videregående, innføringstilbud, lokal eksamen og kompetansebevis for voksne.

Høring - Innføring av valgfag og forskriftsfesting av tid til elevrådsrelatert arbeid.

Regelanvendelse

Eksempelsamling

Eksempelsamlingen er nylig juridisk kvalitetssikret. Det er gjort enkelte endringer, blant annet er formuleringene i noen tilfeller gjort mer presise, og dermed mer korrekte.

Eksempel på tilsynsrapport. Det er lagt inn en ny versjon av eksempelet på en tilsynsrapport. Denne versjonen er utformet etter en nyere mal som gjelder for fylkesmannen. Den tar for seg elevenes psykososiale miljø.

Fagstoff

Erfaringer og vurdering av eksamen 2011 og 2012.

 

Ny eksempelsak

Skolemiljø - Saksgang og svarbrev til foresatte.

Eksempelet er formet etter retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven § 9a-1. Det tar for seg informasjonsplikten, varslingsplikten, undersøkelsesplikten og plikten til å gripe inn. Dessuten er det presisert at skolens vedtak er et enkeltvedtak, og derved gitt opplysninger om klageadgang i henhold til forvaltningslov og opplæringslov.

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Fra KS-advokatene: Veileder til handlingsrommet i offentlige anskaffelser.

Tilskuddsordninger

Fra Helsedirektoratet:

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak
Implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Fra Husbanken:

Kompetansetilskudd- bærekraftig bolig- og byggkvalitet 2012
Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger - kunngjøring 2012
Tilskudd til utleieboliger - kunngjøring 2012
Boligsosialt kompetansetilskudd - kunngjøring 2012.

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt