Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 4/12 15. april 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel
 
lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Tariff 2012

Forhandlingsordning og avtalestruktur i KS-området.

Frister og fakta.

Dommer og avgjørelser

Likestillings- og diskrimineringsnemda. Sak 16/2011 dreide seg om diskriminering på grunn av språk i stilling som psykisk helsearbeider. Nemda uttalte at forholdet ikke var i strid med loven. Sak 02/2011 omhandler et vedtak i forbindelse med en kommunes lovstridige redegjørelsespraksis i årsberetningen.

LRD 17.02.12 Krav om fast ansettelse etter flere midlertidige stillinger. Merk at dommen er blitt anket til Høyesterett og er derfor ikke rettskraftig.

HRD 15.03.12 Oppreisning etter påstått aldersdiskriminering i tilsettingsprosess.

 

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Riktig anvendt regelverk

Veileder fra Kunnskapsdepartementet: Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning, med følgende skjemaer:

Fagstoff

Fra BLD: Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2012.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Samhandlingsreformen

Fra Helsedirektoratet: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Byggteknisk forskrift § 1-2 har fått et nytt sjette ledd om byggtekniske krav i studentboliger.

På vei

Revidert lovkommentar til kommuneloven

Kommentarene vil bli oppdatert i henhold til 5. utgave av Kommuneloven med kommentarer (Oddvar Overå, Jan Fridthjof Bernt).

Forvaltningsloven i kommunene

En helt ny lovkommentar til forvaltningsloven legges inn digitalt i løpet av våren 2012. (Skrevet av Kyrre Grimstad og Siri Halvorsen).

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelanvendelse

Fra Kunnskapsdepartementet

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning, med følgende skjemaer:

Fra Utdanningsdirektoratet

Føring av vitnemål når eleven er fritatt fra et fag på 10. trinn.

Fravær fra kroppsøvingstimer i grunnskolen for egentrening.

Fravær og vurdering i forbindelse med rettssaken etter 22. juli.

Fagstoff

Satsing på barn og unge - Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2012.

På vei

Jan Sivert Jøsendal, Gjert Langfeldt, Knut Roald (red.)

Skoleeier som kvalitetsutvikler

Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater.

 

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Oppdatert Veileder til offentlige anskaffelser

Veilederen er oppdatert med nye KOFA-avgjørelser og ny tekst i enkelte kapitler. Se:

Fra KS-advokatene: Notat om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Tilskuddsordninger

Fra Helsedirektoratet:

Personer med nevrologiske skader og sykdommer - Treningstilbud - 3-årig utviklingsprogram.

Personer med nevrologiske skader og sykdommer - Dag- og aktivitetstilbud - 3-årig utviklingsprogram.

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt