Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 5/12 15. mai 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Nye verktøy i KF Infoserie-familien

KF Kvalitetssystem

KF Kvalitetshåndbok
Kvalitetsindikatorer, prosedyrer, oppdatert lovverk og veiledninger

KF HMS-håndbok
Håndbok for HMS-arbeidet i kommunen

KF Avviksbehandling
Innmelding og behandling av avviksmeldinger i kommunen

KF Årshjul
Oversikt over kommunens sentrale aktiviteter

KF Risikostyring
Modul for standardisert risikostyring (planlagt ferdig i løpet av 2012)

KF HMS-håndbok

Fem håndbøker, hver tilpasset de kommunale arbeidsområdene for:
Helse
Skole
Barnehage
Teknisk arbeid
Administrativt arbeid

Verktøy, maler og rutiner for de HMS-oppgavene kommunale ledere er pålagt å utføre

KF Delegeringsreglement

Lovene
Alle lovbestemmelser som gir kommunestyret agang til å delegere myndighet

Verktøyet
Deleger myndighet fra loven til en enhet i organisasjonen

Reglementet på nett
En nettside med alle delegeringene, sortert etter politiske og administrative enheter

Klikk for å lese mer eller ta kontakt med oss på 24 13 28 50.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Tariff 2012

Tariffordbok. I forbindelse med tariffoppgjør dukker det opp ord og uttrykk det kan være nyttig å forstå betydningen av.

B-05/12: Tariffoppgjøret per 1.5.2012 - brudd.

Regelverk

B-04/12: OU-midlene 2012. Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m. mai måned

I SFS 2404 Brann- og redningstjeneste økes satsen for godtgjøring for overordnet hjemmevakt med kr 10 fra 1. mai 2012.

Endring i helsepersonelloven § 8 om pliktig avhold. Dette er en tydeliggjøring av det generelle forbudet mot å være ruset i arbeidstida.

Endring i forurensningsforskrifen § 7-8 og del III i kapittel 7.

Prop. 74 L - lovforslag om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. Forslagene gjelder likebehandling av arbeidstakere som er utleid fra bemanningstiltak når det gjelder arbeidstid, pauser/hvileperioder, ferie og fridager samt lønn og utgiftsdekning. Det foreslås endringer i arbeidsmiljøloven §§ 2-2, 14-2, 14-12, 18-6, ferieloven § 11 og tjenestemannsloven.

Dommer og avgjørelser

LG-2011-68450: Lagmansrettsdom om midlertidig ansettelse. En kommune fikk ikke medhold i at vilkårene for midlertidig ansettelse var tilstede for miljøarbeider i bokollektiv.

 

Tariff 2012

Siste nytt finner du på ks.no

Nytt akkurat nå:

Fra KS
Streik - Forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp.

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Personopplysningsloven § 11 er endret for å styrke barns personvern. Det er lagt til et nytt tredje avsnitt som gir en behandlingsansvarlig ansvar for ikke å behandle et barns personopplysninger dersom dette vil være uforsvarlig av hensyn til barnets beste.

Prop. 98 L - Forslag til lovvedtak – Endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager).

Kommer snart:

Reviderte lovkommentarer.

Endringer i helselovgivningen ligger til grunn for de storparten av denne revisjonen, som vil bli ferdig i løpet av mai måned.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Samhandlingsreformen

Nasjonal uavhengig tvisteløsningsnemnd for helse- og omsorgssektoren. Informasjon fra Helsedirektoratet om tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i helsepersonelloven § 8 om pliktig avhold. Dette er en tydeliggjøring av det generelle forbudet mot å være ruset i arbeidstida.

Veiledninger

Fra KS: Veiledning av nyansatte: Introduksjon av nyansatte, veiledning av nyutdannede/og eller nyansatte medarbeidere.

Fra KS: Best sammen - om å øke nærværet blant renholderne.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 91 L- (2011-2012). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i plan- og bygningsloven

Proposisjonen foreslår å legge til to forskriftshjemler i § 31-2. Paragrafen regulerer tekniske krav til tiltak på eksisterende bebyggelse. Forskriftene skal klargjøre en del vanskelige krav som nå finnes i veilednnger og tolkninger.

Nytt akkurat nå

Vibeke Resch-Knudsen

Styring av kommunalt eide selskaper

I boka finner du blant annet likheter og ulikheter mellom offentlig og privat eide selskaper, og hva som særpreger kommuner som eiere.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Personopplysningsloven § 11 er endret for å styrke barns personvern. Det er lagt til et nytt tredje avsnitt som gir en behandlingsansvarlig ansvar for ikke å behandle et barns personopplysninger dersom dette vil være uforsvarlig av hensyn til barnets beste.

Prop. 84 L - (2011-2012) Forslag til lovvedtak – Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Proposisjonen foreslår presiseringer i krav om at den som skal undervise må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget.

Riktig anvendt regelverk

Rundskriv Udir-2-2012 Skolenedleggelser og kretsgrenser - Behandling av saker. (Rundskrivet erstatter rundskriv F-15-99)

Rundskriv Udir-3-2012 Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A.

Rundskriv Udir-04.2012 Arbeidslivsfaget – tidsavgrensa endringar i forskrift til opplæringslova og i forskrift til privatskolelova.

Rundskriv Udir-07-2009 om rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom er revidert. Bl.a. er det kommet til en presisering av informasjon knyttet til NOKUT.

Tolkning fra Udir: Om elever som tar deler av opplæringen som privatist, knyttet til forskrift til opplæringsloven § 6-2.

Fagstoff

NOU: 2011-12: Ungdom, makt og medvirkning

Utdanningsdirektoratet har den 10.april lagt ut en orientering (nettartikkel) vedrørende søknad om dispensasjon - fag- og svenneprøve etter Reform 9. I forbindelse med publisering av dette har vi også funnet mer informasjon knyttet til dispensasjon og annulering av eksamen, som vi også har publisert. Gjelder: Dispensasjon - Orientering vedrørende behandling av søknader om dispensasjon, Vitnemål - Overgangsordninger Reform 94 - Kunnskapsløftet samt Annulering av eksamen og søknader om dispensasjon.

På vei

Jan Sivert Jøsendal, Gjert Langfeldt, Knut Roald (red.)

Skoleeier som kvalitetsutvikler

Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater.

 

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Lov om endringer i lov om offentlige anskaffelser og i kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett). EUs håndhevelsesdirektiv trer i kraft 1. juli 2012. Lovendringen sikrer leverandør sterkeret rettigheter og det innføres sanksjoner for oppdragsgivere som begår ulovlige direkte anskaffelser.

Høring - unntak for utøvelse av offentlig myndighet i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften.

Tilskuddsordninger

Nye tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet:

Utprøving av "individuell jobbstøtte" - Individual Placement and Support (IPS).

Nasjonalt arbeid for å bedre helse-, sosial,- og velferdstilbudet til pasienter med CFS/ME.

Forskning på selvorganisert selvhjelp.

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt