Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 6/18. juni 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

 

 

 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Tariff 2012

A-rundskriv 1/2012 om tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 med meklerens forslag til løsning.

Regelverk

Endring i helsepersonelloven § 8 om pliktig avhold. Dette er en tydeliggjøring av det generelle forbudet mot å være ruset i arbeidstida.

Prop. 118 L (2011-2012) Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. I folketrygdloven foreslås det en utvidelse i rett til pleiepenger for å yte hjemmepleie til syke personer i livets sluttfase, jf. ftrl. § 9-12. Der retten i dag er begrenset til nære pårørende (familie) foreslås det utvidet til nærstående personer utenfor slektskap/familie. Som følge av dette foreslås det at begrepet 'nære pårørende' erstattes med 'nærstående' også i arbeidsmiljøloven §§ 12-10 og 17-5. Videre foreslås det en presisering av folketrygdloven §§ 11-6 og 11-8 for å tydeliggjøre sammenhengen mellom regelverkene om arbeidsrettede tiltak og arbeidsavklaringspenger, og en administrativ forenkling av § 22-15 som innebærer heving av beløpsgrensen for å unnlate tilbakekreving av feilutbetalinger.

Dommer og avgjørelser

Sak 60/2012: Vedtak fra Likestillings- og diskrimineringsnemda vedrørende forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon og diskriminering pga. etnisitet/nasjonal opprinnelse.

Sak 2011/501: Uttalelse fra Sivilombudsmannen vedrørende tildeling av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut. En søker mente kommunen hadde begått flere saksbehandlingsfeil i tildelingsprosessen og fikk støtte fra ombudsmannen i at det var begått urett møt klageren.

HR-2012-1016-A: Høyesterett har dømt en sementfabrikk til foretaksstraff etter en fallulykke. Selv om ledelsen ikke hadde opptrådt klanderverdig og det ikke var konkrete mangler ved HMS-systemet, mente Høyesterett at bedriften i større grad burde ha kartlagt og identifisert særlige fysiske faremomenter på anlegget, som usikrede plattformer i høyden.

 

Ny bok:

Endring og opphør av arbeidsforhold
(Tor Allstrin, Gry Brandshaug Dale og Jon Østensvig )

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Lovkommentarer

Forfatter, Marianne Tellefsen, har foretatt en ny revidering av de tematiserte lovkommentarene (Se mappen Lovkommentarer - tematisert). Pga. den nye helse- og omsorgsloven er kommentarene knyttet til de nå utgåtte lovene sosialtjenesteloven og kommunehelseloven slettet. Det er generelt en god del rettinger bl.a. fordi pasientrettighetsloven ble endret til pasient- og brukerrettighetsloven, særlig i helsekapitlet. Det er også nylig kommet ny forskrift til barns rettigheter i institusjon.

Rundskriv

Rundskriv F-05-11 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager, utgitt 23.03.2012, erstatter rundskriv F-14-2010. I rundskrivets kapittel 5 er det gitt flere regneeksempler.

Tolkninger

Hovedregelen om krav til pedagogisk bemanning i barnehagen, når barna har redusert oppholdstid. Kunnskapsdepartementets svarbrev til utdanningsforbundet 23.mai.

Avrekning av tilskot til private barnehagar. Kommunene kan kreve tilbakebetalt for mye utbetalt driftstilskudd til private barnehager. Dette skriver KS-advokatene i sin tolkning i en nettartikkel, datert 31.05.2012.

Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Utdanningsdirektoratets tolkning i brev til fylkesmennene, 06.06.2012.

Aktivitetsendringer i barnehagen - Endringer i tilskuddet til ikke-kommunale barnehager - Utdanningsdirektoratets tolkning i brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Ny bok:

Fagopplæringsboka 2012/2013

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2012. Grunnbeløpet settes til 82 122 kroner.

Samhandlingsreformen

Fra KS: Elektronisk samhandling - notat om kritiske områder ved implementering av samhandlingsreformen.

Fra Helsedirektoratet: Tildeling av samhandlingsmidler 2012

Se hvilke prosjekter som har fått støtte.

 

Ny bok:

Samtalen i eldreomsorgen. Kommunikasjon - minner - kriser - sorg

Av: Ken Heap

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

HR-2012-1016-A: Høyesterett har dømt en sementfabrikk til foretaksstraff etter en fallulykke. Selv om ledelsen ikke hadde opptrådt klanderverdig og det ikke var konkrete mangler ved HMS-systemet, mente Høyesterett at bedriften i større grad burde ha kartlagt og identifisert særlige fysiske faremomenter på anlegget, som usikrede plattformer i høyden.

 

Lovendringer fra 1. juli 2012:

Forurensingsforskriften
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 119 L (2011–2012). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) Endringene som foreslås har bakgrunn i rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane og målet er å styrke kommunens egenkontroll og åpenhet. Blant annet skal kontrollutvalget velges på det konstituerende møtet i kommunestyret. Regnskapsrevisor skal underlegges rapporteringsplikt og rådmann får rapporteringsplikt om internkontroll.

Veiledninger

Fra Miljøverndepartementet: Naturmangfoldloven kapittel II. Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk - en praktisk innføring.

Dommer og avgjørelser

LE-2011-190892: Sikring av hyttetomt. Rasfare. Plan- og bygningsloven. Naturskadeloven.

Nytt akkurat nå:

Kommentarer til kommuneloven
5. utgave
(Jan Fridthjof Bernt og Oddvar Overå)

 

Lovendringer fra 1. juli 2012:

Kommuneloven: Nye kapitler om vertskommune og samkommune.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny bestemmelse i opplæringsforskriften: § 23-4 Dispensasjon frå krava til å få vitnemål i § 3-42 grunna streik våren 2012.

Ny bestemmelse i privatskoleforskriften: § 3-38b Dispensasjon frå krava til å få vitnemål i § 3-41 grunna streik våren 2012.

Tolkninger

Fra Utdanningsdirektoratet:

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2012.

Konsekvenser ved streik i kommunal sektor.

Klage på karakter for eksamen i grunnskolen.

Nasjonale prøver 2011 - fagmiljøenes analyse av prøvene.

Fagstoff

Fra Kunnskapsdepartementet: Ny strategi for ungdomstrinnet - Økt vekt på klasseledelse, lesing, skriving og regning.

Ny bok:

Skoleeier som kvalitetsutvikler

Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater
(Av: Jøsendal, Langfeldt og Roald (red.))

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

§ 1 Saklig virkeområde i utleggsregistreringsforskriften er endret fra 11. juni 2012.

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2012. Grunnbeløpet settes til 82 122 kroner.

Lovendringer fra 1. juli 2012:

Forskrift om bustøtte § 9.

Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot.

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Budsjett

Kommuneproposisjonen 2013. Prop. 110 S (2011-2012). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak).

Konsultasjoner mellom stat og kommune

Materiale og referat fra 1. konsultasjonsmøte 2012.

Tilskuddsordninger

Nytt tilskudd fra Helsedirektoratet: ReHabiliteringsuka 2012 - tilskudd til aktiviteter i kommunene.

Regnskap

Ny foreløpig regnskapsstandard fra GKRS: KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering. Denne erstatter tidligere KRS 3 (F) Avdrag på lån - når skal avdrag føres i investeringsregnskapet. Foreløpig standard (F) nr. 3.

Oversendelsesskriv til KRS 3 (F)

Endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven. Det er oppdaterte datoer for regnskapsåret i § 8-3-4. Utsatt frist for påløpt forsinkelsesgebyr ved bruk av Altinn. Avslutningen av regnskapsåret er satt til 30. juni 2013.

 

Lovendringer fra 1. juli 2012:

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt