Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 7 og 8/15. august 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

 

 

 

 

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Tariff 2012

KS arbeider med ny utgave av HTA og at den vil bli publisert i KF Personal så snart den er klar.

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) er reforhandlet for perioden 1.7.12-30.6.13. Basistilskuddet (herunder utjamningstilskuddet) for fastlegene økes med 4 prosent fra 386 til 400 kr. Ny avtale kommer.

ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Punkt 12.5 Alternativ godtgjøring for kommunalt offentlig legearbeid økes fra kr 678,- til 705,-.

ASA 4510 Veterinærtjenesten opphører. KS forvalter inntil videre en sentral avtale om klinisk veterinærvakt. Se A-rundskriv 2/2012.

ASA 4303 Avtale mellom KS/Helse- og omsorgsdepartementet og Norsk fysioterapeutforbund (NFF) om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene. Driftstilskudd for fysioterapeuter jf. punkt 5 økes til kr 375 600,-.

Minstelønnstabell for skoleledere.

Rundskriv fra KS

A-02/12: Ny ordning for klinisk veterinærvakt i kommunene fra 01.07.2012.

A-03/12: ASA 4303 - Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen).

B-6/12: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt.

Lover og forskrifter

Endringer i helsepersonelloven §§ 9, 10, 13, 16, 43, 58, 61 og 63. Den viktigste endringen er at helsepersonell ikke skal motta gaver mv. fra verken pasienter eller brukere (og ikke bare pasienter slik det stod tidligere).

Kommentarene til internkontrollforskriften er oppdatert i hht. forskriften.

Kommunelova (samkommune mv.) Ny § 18 og § 19a og endring i § 39. Nytt kapittel 5A Vertskommune. Nytt Kapittel 5 B om Samkommune. § 28-2d om virksomhetsoverdragelse stadfester at arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (jf. aml. §§ 16-2 til 16-7) også gjelder ved opprettelse, uttreden eller oppløsning av en samkommune.

Folketrygdloven. Endring i kapittel 2 Medlemskap og tilføyd § 2-17 om medlemskap under fengselsopphold mv.

Endring i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten § 3. Fullt fastlønnstilskudd for 2012 er 173 280 kroner.

Dommer og avgjørelser

Lagmannsrettsdom LB-2011-171278 om rettmessig avskjed. En helsefagarbeider ble avskjediget fra sin stilling i kommunens hjemmetjeneste fordi han hadde tatt grep om halsen på en bruker. Lagmannsretten kom til at avskjeden var urettmessig, men at vilkårene for oppsigelse var oppfylt.

Lagmannsrettsdom LF-2012-16761 Krav om fast ansettelse. Kravet førte frem da kommunen hadde ikke lovlig adgang til å løse sitt permanente arbeidskraftbehov gjennomgående ved bruk av midlertidig tilsetting. Lagmannsretten la vekt på at en større del av arbeidskraftbehovet kunne løses ved større grunnbemanning.

Lagmannsrettsdom LB-2011-188408 vedr. spørsmål om brudd på fortrinnsrett og krav om erstatning. Arbeidstaker fikk ikke medhold i at et engasjement av deltaker i arbeidsmarkedstiltaket «Arbeid med bistand» var å anse som brudd på fortrinnsretten.

Nytt tema:

Seniorer

Her finner du en oversikt over regelverk, veiledninger osv som omhandler dette temaet.

 

Feil i folketrygdloven

1. juli i år oppdaterte vi folketrygdlovens §§ 14-9, 14-10 og 14-12 om foreldrepermisjoner ved fødsel. Det viser seg at endringene ikke trer i kraft før 1. juli 2013. Vi har nå rettet teksten i loven og beklager feilen.

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i en del bestemmelser i barnevernloven. Endringene har til hensikt å beskytte barn utsatt for menneskehandel. Barn som står i fare for å bli utsatt for menneskehandel kan plasseres midlertidig i institusjon uten barnets samtykke.

Endring i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager: § 3 endres til "Tilskuddet skal utgjøre minimum 92 % av det som tilsvarer kommunale baranehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering".

Riktig anvendt regelverk

Tolkninger og informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Kunnskapsdepartementet

Tilsyn med barnehager. En veileder for kommunen som tilsynsmyndighet.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Enkelte endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.). Tilleggene i loven vil styrke sikkerheten rundt en liten gruppe særlig farlige pasienter.

Endringer i helseregisterloven (opprettelse av nasjonal kjernejournal): § 1, § 3, § 5, Ny § 6d om Nasjonal kjernejournal, § 7 , § 8, § 9, § 22 og § 26.
Endringene handler om å ha tilgjengelig oppdaterte helseopplysninger i akutte tilfeller, samtidig som taushetsplikt og personvern ivaretas.

Som følge av endringene i helseregisterloven er det endret i følgende andre lover:

smittevernloven: § 2-2, § 5-9, § 6-1, § 7-1
spesialisthelsetjenesteloven: § 3-3, § 3-14
pasient- og brukerrettighetsloven: § 2-2, § 4A-7
helseforetaksloven: § 33, § 35
folkehelseloven: § 10
helse-og omsorgstjenesteloven: § 6-2, § 10-2, § 10-3, § 10-4
helsepersonelloven: § 9, § 10, § 13, § 16, § 43, § 58, § 61, § 63.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

1. januar 2013 trer fire HMS-forskrifter i kraft som skal erstatte flere av dagens forskrifter. Arbeidstilsynet har laget en veileder om den nye forskriftene og hvordan du finner frem i det nye regelverket. De kommende forskriftene finner du i mappen regelverk - kommende regelverk.

Kommunelova (samkommune mv.) Ny § 18 og § 19a og endring i § 39. Nåværende §§ 28a til 28k blir nye §§28-1a til 28-1k i kapittel 5A Vertskommune. Kapittel 5 B om Samkommune får nye §§ 28-2a til 28-2v. § 28-2d om virksomhetsoverdragelse stadfester at arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse (jf. aml. §§ 16-2 til 16-7) også gjelder ved opprettelse, uttreden eller oppløsning av en samkommune.

Forurensningsforskriften § 20-8, § 23-2 til og med § 23-5, 23-7 til og med 23-13 oppheves. § 23-6 blir til ny § 23-2 og har fått endret tekst. Endringene dreier seg om hindring av forurensning ved kloakkutslipp fra skip og at kommuner kan fastsette andre krav for utslipp.

Endring i byggesaksforskriften §§ 7-1, 7-2 og 7-3 om klagesaker.

Kommentarene og veiledningen til internkontrollforskriften er oppdatert i hht. de siste forskriftsendringene.

Endring i smittevernloven §§ 2-2, 5-9, 6-1 og 7-1.

Ny forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Forskriften erstatter stofflisten (vedlegg 6 i forskrift om merking mv av farlige kjemikalier).

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling er endret i § 1 og § 3.

Arkivloven: Endring i § 4 Arkivverket. Endringen er en tilføyelse av Norsk helsearkiv.

Endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) om klage og kommunens adgang til fristforlengelse. Det er gjort endringer i § 7-1, § 7-2 og § 7-3.

§ 31-2 i plan- og bygningsloven er endret. Det er lagt til en forskriftshjemmel, hvor en eventuell forskrift skal gi adgang til å forenkle kravene til tiltak på eksisterende bygg.

Endringer i kommuneloven (samkommune):
§18
Ny §19A Utpeking av kommunerådslederkandidat eller fylkesrådslederkandidat
Nytt kapittel 5A Vertskommune
Nytt kapittel 5B Samkommune

En samkommune er som en vertskommune, bare at modellen gir adgang til samarbeid mellom flere kommuner og innen bredere felt. Les også hva lovproposisjonen
(Prop. 49 L)sier om samkommunen.

Endring i kommunelovens § 39. Det er lagt inn et nytt nr. 2 som pålegger kommunestyret å vedta et delegeringsreglement.

Veiledninger

Rundskriv H-2/12: Iverksetting av endringer i kommuneloven - samkommune mv. (H-2/12).

Kontrollutvalg og habilitet.
Offentleglova §12 bokstav b
Vurdering av habilitet etter forvaltningslova. Forvaltningsloven §6.
Initiativrett. Forståelsen av inndelingsloven §§8 og 9

Til plan- og bygningsloven
T-1491: Kommuneplanens arealdel
T-1495: Regional planstrategi

Pbl §18-3 - Spørsmål om hvem som kan kreve refusjon etter plan- og bygningsloven § 18-3 ved tiltak på offentlig godkjent veg
Pbl §20-2 - Spørsmål om hva som er bebygd eiendom i plan- og bygningsloven § 20-2 bokstav a)
Pbl §21-9 - Tolking av pbl § 21-9 bortfall av tillatelse og spørsmål ifm ferdigattest.

Dommer og avgjørelser

Sivilombudsmannens Sak 2011/2812. Krav til begrunnelse for vedtak om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Flere forskriftsendringer er trådt i kraft i løpet av august:

08.08: Tilbud om fag fra videregående opplæring til elever på ungdomstrinnet og nytt om eksamen på ungdomstrinnet. Se §§ 14-9, 1-15 og 3-25 i Opplæringslovforskriften, og §§ 2A-11 og 3-24 i privatskolelovforskriften.

06.08: Opplæring i valgfag på ungdomstrinnet, kompetansebevis i grunnskolen, og fritak fra vurdering for minoritetsspråklige elever som nylig har kommet til Norge. Se §§ 1-14, 4-33a og 3-21 i opplæringslovforskriften, og §§ 2A-10 og 3-20 i privatskolelovforskriften

01.08: Arbeidslivsfaget – skoleeiers tilbud til elever på 8. trinn, godkjenning innen videregående opplæring av tidligere bestått opplæring, fritak fra opplæring i kroppsøving og privatister og voksne som følger videregående opplæring. Se §§ 1-8, 1-5, 1-12 og 1-13 i opplæringslovforskriften, og §§   2A-6, kapittel 5A, 5A-2 og 5A-3.

I samme måned er det også trådt i kraft flere lovendringer:

01.08: Om organisering av særskilt opplæringstilbud for nye elever i egne grupper, klasser eller skole, Om opplæring av elever, lærlinger, lærekandidater og voksne med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Se opplæringsloven §§ 2-8, 2-16 og 3-12, og privatskoleloven §§ 3-5 og 3-14. Dessuten endring i opplæringsloven § 15-2 om departementet som klageinstans for enkeltvedtak.

Riktig anvendt regelverk

Rundskriv Udir-06-2012: Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet.

Rundskriv Udir -5-2012: Krav til spesialkompetanse for undervisningspersonalet i montessoriskoler - retningslinjer.

Rundskriv F-2-2012: Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - undervisningskompetanse m.m.

Fagstoff

Kartlegging i videregående opplæring - Sjekkliste over viktige oppgaver for skoleledere.

Retningslinjer for gjennomføring av kartleggingsprøver for Vg1 høsten 2012 - Mal for informasjon til elever og foresatte.

Endring i læreplaner 2011-2012 lagt i eget kapittel ("mappe") under Utdanningsdirektoratet i Statlige veiledninger. Alt dette ligger i hovedkapitlet Riktig anvendt regelverk.

Føring av vitenmål for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2012.

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i
Kunnskapsløftet 2012
.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Gjeldsordningssatsene endres ikke for 2012. Det betyr at det fortsatt er satsene i rundskriv Q-8/2012 som gjelder.

Unntaket er nye samværssatser. De nye satsene ligger i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot.

Forskrift om bustøtte § 9 er endret. Egenandelen er blitt indeksregulert.

Ny forskrift om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten settes til 8,50 prosent p.a.

 
  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Innfordring

Ny lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Samtidig oppheves vass- og kloakkavgiftslova fra 1974.

Ny forskrift om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten settes til 8,50 prosent p.a.

Offentlige anskaffelser

I lov om offentlige anskaffelser er det gjort endringer for å gjennomføre EUs håndhevelsesdirektiv. Det er gjort endringer i § 8, § 9, § 10, § 12, ny § 13, ny § 14, ny § 15 og endring i § 16.

Det er endret tilsvarende i forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

Formålet med de nye bestemmelsene er å gjøre håndhevelsen av offentlige anskaffelser mer effektiv, blant annet ved å sikre leverandører bedre muligheter for å gripe inn før kontrakter inngås. Dette skjer blant annet ved å endre reglene i forskriftene om ventetid før inngåelse av kontrakt (karens) og begrunnelse, samtidig som det innføres nye bestemmelser om suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt.
KOFA vil ikke lenger kunne ilegge overtredelsesgebyr. Brudd på regelverket kan føre til annulering av inngått kontrakt eller overtredelsesgebyr. (FAD)

Samtidig er terskelverdiene endret. Se anskaffelsesforskriften § 24-1, § 24-2, § 25-1 og § 25-2 og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren § 2-4 og § 14-3.

Oppdatert Veileder for offentlige anskaffelser. Oppdateringen er gjort i henhold til regelendringene fra 1. juli 2012. Se:
Terskelverdier og Delarbeider
Vedståelsesfrist
Tildeling og meddelelse, krav til begrunnelse
Klage, regler om karensperiode
Sanksjoner ved brudd på regelverket.

Veilederen til regelverket for offentlige anskaffelser er skrevet av advokat Stein Ness.

Merverdiavgift

Fra Skattedirektoratet: Forslag om endring av justeringsbestemmelsene for merverdiavgift, gjennom endring av forskriftens §9-3-2, §9-3-4 og §9-7-1. Høringen: MVA - Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift - Fisjon/fusjon.

Fortolkinger til justeringsreglene i mva-loven:
Fra Finansdepartementet: Merverdiavgift og justeringsregler - fullføringstidspunktet mv.
Fra Skattedirektoratet: Korrigering av SKD-melding nr. 8/2011 om justering av merverdiavgift pkt. 2.1- Skattedirektoratets fellesskriv 12.6.2012.

Regnskap

Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Forskriften er tilpasset kommunelovens nye bestemmelser om samkommune, og er gjort i §§ 3, 5 og 9 og i merknadene til disse.

Endring i forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner). Forskriften er tilpasset kommunelovens nye bestemmelser om samkommune, og er gjort i §§ 5 og 7, samt merknadene til disse.

Endring i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, § 3 og merknadene til § 3.

Tilskuddsordninger

Tilskudd fra helsedirektoratet: Spesialistutdanning i allmennmedisin for leger - midler til kommunene.

Psykososialt arbeid overfor flyktninger og asylsøkere - kompetansehevende tiltak.

 

Nytt akkurat nå:

Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser

er oppdatert av advokat Stein Ness.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt