<% nyhetsbrev = "11" navn = "1/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. <%= navn%>
Januar 2004

Kommuneforlaget ønsker alle brukerne av KF Infoserie et godt nytt år!

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Gjennom nyhetsbrevene til KF Infoserie ønsker vi å gi en enkel oversikt over endringene i modulene i form av nytt eller endret regelverk, nye kommentarer, rundskriv osv. Har du synspunkter på innhold og utforming, ta gjerne kontakt med undertegnede!

Vi minner også om ">nyhetsbrev nr. 10, der vi informerer om programforbedringer i KF Infoserie. Tidligere nyhetsbrev er tilgjengelige via vår hjemmeside, www.kommuneforlaget.no. Velg KF Infoserie og bla deg gjennom nyhetsbrevene via lenkene i venstre kant.

Vi hjelper deg gjerne dersom du støter på noen problemer ved bruk av KF Infoserie. Send en e-post, gjerne med beskrivelse av problemet og hvilke tiltak som allerede er forsøkt til

.

 

19. januar 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef 

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Regelverk
Ny lov:
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Endringer i lov- og forskriftsverket med ikrafttredelse 1. januar 2004:
Arbeidsmiljøloven: § 74
Folketrygdloven: §§ 2-6, 3-19, 3-27, 3-29, 4-7, 4-15, 4-24, 4-25, 5-3, 5-9, 8-2, 8-6, 8-7, 8-12, 8-18, 8-47, 8-48, 8-50, 9-2, 9-8, 9-9, 10-5, 10-6, 10-8, 10-10, 10-12, 10-16, 11-11, 11-18, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-9, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-17, 12-18, 13-2, 15-6, 15-8, 15-9, 16-8, 17-3, 17-8, 18-2, 18-7, 22-8, 22-10, 22-12, 22-16, 23-2, 23-3, 25-7. Følgende paragrafer er opphevet: 5-16, 5-17, 5-18, 5-19
Likestillingsloven: § 21
Offentlighetsloven: §§ 1, 6a
Plan- og bygningsloven: ny § 33-13
Produktkontrolloven: §§ 9, 10, 11, 12
Internkontrollforskriften: §§ 2, 8

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Regelverk
Ny lov:
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)

Lovendringer:
Lov om interkommunale selskaper. Se § 10 og § 33
Kommuneloven § 27
Offentlighetsloven § 1 og § 6a

Rundskriv og andre publikasjoner
H-31/03: Rundskriv om frist for omorganisering av kommunale bedrifter til kommunale føretak m.m
H-2142: Veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett - kommuneloven § 40 nr. 5

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Regelverk
Avtaler
ASA 4313 Avtale om drift av privat praksis for fysioterapeuter etter lov om helsetjenesten i kommunene, herunder drift av selskap er prolongert med mindre redaksjonelle endringer for perioden 1. juli 2003 – 31. juni 2005

Lover og forskrifter
Ny forskrift

Forskrift av 19. desember 2003 nr. 1671 om tilretteleggingstilskudd

Endringer i lov- og forskriftsverket med ikrafttredelse 1. januar 2004:
Aksjeloven: §§ 2-13, 4-11, 12-6, 13-14, 13-21, 16-4. 16-16, ny 20-6, 20-7 (tidligere § 20-6)
Arbeidsmiljøloven: § 74
Folketrygdloven: §§ 2-6, 3-19, 3-27, 3-29, 4-7, 4-15, 4-24, 4-25, 5-3, 5-9, 8-2, 8-6, 8-7, 8-12, 8-18, 8-47, 8-48, 8-50, 9-2, 9-8, 9-9, 10-5, 10-6, 10-8, 10-10, 10-12, 10-16, 11-11, 11-18, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-9, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-17, 12-18, 13-2, 15-6, 15-8, 15-9, 16-8, 17-3, 17-8, 18-2, 18-7, 22-8, 22-10, 22-12, 22-16, 23-2, 23-3, 25-7. Følgende paragrafer er opphevet: 5-16, 5-17, 5-18, 5-19
Lov om interkommunale selskaper: §§ 10, 33
Likestillingsloven: § 21
Offentlighetsloven: §§ 1, 6a
Opplæringslova: §§ 9-1, 13-2. § 10-2 er opphevet
Selskapsloven: § 2-39, 3-20
Internkontrollforskriften: §§ 2, 8

Personalhåndboka
Det er gjort større endringer i kapittel 4.1 «Generelt om arbeidstid» og 4.2 «Inndeling av arbeidstiden».
Som følge av endring i folketrygdloven § 8-2 (opptjeningstid, i kap. 8 om sykepenger) og § 9-2 (Opptjeningstid, i kap. 9 om stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom) der opptjeningstiden for rett til sykepenger endres fra to til fire uker, er følgende punkter i personalhåndboka oppdatert tilsvarende: 6.3.1 «Arbeidsgiverperiode», 6.2.2.3 «Omfang / lønnens størrelse: utover tre måneder», 6.2.3.1 «Egenmelding», 6.3.8 «Sykelønn til ekstrahjelp» og 6.4.1 «Barn og barnepassers sykdom».

Rundskriv
B-1/04 Nytt revidert hefte om forholdsregler ved streik og arbeidsnedleggelse i kommunesektoren
B-15/03 Temahefte – pensjon
A-03/03 ASA 4313 – Avtale om privat praksis for fysioterapeuter for perioden 2003–2005

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Lærer - lønn og personal

Regelverk
Avtaler
Etter enighet mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene er disse særavtalene prolongert uten endringer fra 1. januar 2004 til 31. desember 2006:
Særavtale om offentlige tjenestemenns flyttegodtgjørelse
Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs m.v.
Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested m.v.

Ny forskrift
Forskrift av 19. desember 2003 nr. 1671 om tilretteleggingstilskudd

Endringer i lov- og forskriftsverket med ikrafttredelse 1. januar 2004:
Arbeidsmiljøloven: § 74
Folketrygdloven: §§ 2-6, 3-19, 3-27, 3-29, 4-7, 4-15, 4-24, 4-25, 5-3, 5-9, 8-2, 8-6, 8-7, 8-12, 8-18, 8-47, 8-48, 8-50, 9-2, 9-8, 9-9, 10-5, 10-6, 10-8, 10-10, 10-12, 10-16, 11-11, 11-18, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-9, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-17, 12-18, 13-2, 15-6, 15-8, 15-9, 16-8, 17-3, 17-8, 18-2, 18-7, 22-8, 22-10, 22-12, 22-16, 23-2, 23-3, 25-7. Følgende paragrafer er opphevet: 5-16, 5-17, 5-18, 5-19
Likestillingsloven: § 21
Offentlighetsloven: §§ 1, 6a
Opplæringslova: §§ 9-1, 13-2. § 10-2 (kompetansekrav for rektor) er opphevet
Statens Pensjonskasseloven: §§ 28, 28 a
Internkontrollforskriften: §§ 2, 8

Rundskriv
F-26/03 Nemndskjennelse vedrørende kontaktlærertjeneste
F-25/03 Praktisering av forskriftsbestemmelsene om lærerkompetanse i skoleverket

Tvistesaker og kjennelser
Voldgiftsnemndas møtebok (ang. kontaktlærertjeneste)


Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Omsorg

Regelverk
Lovendringer:
Sosialtjenesteloven. Endringene gjelder rusreform II, rett til individuell plan og bruk av tvang overfor personer med psykisk utviklingshemning (nytt kapittel 4A).

De gamle bestemmelsene ligger i Arkiv-mappen.

Rundskriv
U-13/03: Endringer i lov om sosiale tjenester: Lovfesting av rett til individuell plan og tilpasninger til rusreformen.

U-14/03: Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Regelverk
Nye forskrifter
Forskrift av 18. desember 2003 om fosterhjem

Forskrift av 11. desember 2003 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling

Forskrift av 26. november 2003 nr. 1397 om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon

Forskrift av 27. oktober 2003 nr. 1283 om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som skal plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven

Forskrift av 27. oktober 2003 nr. 1282 om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Samtidig oppheves følgende forskrifter:
Forskrift av 9. februar 1993 nr. 550 om tilsyn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling

Forskrift av 21. desember 1992 nr. 1244 om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem

Forskrift av 21. desember 1992 nr. 1247 om Fylkeskommunens rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon

Lov- og forskriftsendringer
Lov om barneverntjenester (statlig overtagelse av regionale barneverninstitusjoner)

Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot. Se § 3 og grunnlagstalene.

Forskrift om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner og fylkeskommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9. Se §§ 3 og 4.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Se §§ 1 og 10.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Regelverk
Ny forskrift:
Ny forskrift om forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten fastsettes til 9,25 prosent p.a.

Lov- og forskriftsndringer:
Forsinkelsesrenteloven. Se §2, §3 og ny §4a.
Rettsgebyrloven. Rettsgebyret blir ikke endret pr. 1.1.2004. Se:
§4 §14 §21 §21 a §23 §24
Rettsgebyrforskriften. Se §3-2

De gamle bestemmelsene ligger i Arkiv-mappen.

Skjemaer, standardbrev og maler
Grunnet enkeltes problemer med å åpne pdf-filer er skjemaene og brevene også lagt inn i word-format. De kan skrives ut eller overføres til tekstbehandling.
Se som eksempel:
Oversikt over inntekter i pdf
Oversikt over inntekter i word

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Regelverk
Lover
Lov av 12. desember 2003 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
Samtidig oppheves lov 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. og forskrift (nr. 105) av 19. april 1995 nr. 370 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

Forskrifter
Forskrift av 17. desember 2003 om renter ved forsinket betaling

Forskrift av 21. oktober 2003 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet.

Forskrift om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

Forskrift 25. september 2003 om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.
Samtidig oppheves forskrift om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for kirkelige fellesråd og menighetsråd.

Forskrift av 5 desember 2003 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene).
Samtidig oppheves forskrift av 16. desember 1994 nr. 1110 om gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XVI punkt 4 om samordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene).

Forskrift av 26. november 2003 om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon.
Samtidig oppheves forskrift om fylkeskommunens rett til å kreve refusjon fra en annen fylkeskommune

Rundskriv og andre publikasjoner
Rundskriv U-12/03 fra Sosialdepartementet om Ny toppfinansiering for særlig ressurskrevende brukere - foreløpig orientering

Rundskriv H-33/03 fra KRD: Statsbudsjettet 2004 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Fra GKRS - foreløpig regnskapsstandard nr. 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet

Skattedirektoratets melding nr. 15/03: Stortingets vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2004

Skattedirektoratets melding nr. 16/03: Endringer i lov om merverdiavgift, Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

Informasjon om tilskuddsordninger er oppdatert til å gjelde budsjettet for 2004.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no