Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 10/15. oktober 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Meld deg på en av våre regionale brukerkonferanser i 2013

I 2011 avholdt Kommuneforlaget brukerkonferanser i Bodø, Bergen, Kristiansand og Oslo, med over 270 deltakere fordelt på de fire stedene. I 2013 arrangerer vi nok en gang regionale konferanser – denne gangen i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Sett av dagen allerede nå!

Konferansene avholdes kl. 10.00 – 15.00 på følgende steder:

  • Tromsø, Rica Ishavshotell: 18. mars
  • Trondheim, Rica Nidelven: 19. mars
  • Bergen, Radisson BLU Hotel Royal: 20. mars
  • Oslo, KS Møtesenter: 22. mars

På konferansene vil du få nyttig informasjon, råd og tips knyttet til våre produkter slik at du som bruker får optimalt utbytte av produktene. Programmet er tilpasset deg som kunde av produktene. Hvis du ikke er kunde og likevel ønsker å være med står du fritt til å delta.

Det er fri deltagelse på konferansene, og lunsj er inkludert (reise og overnatting dekkes av deltaker).

Påmelding

     
lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen
Sak 2011/2038: Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut i privat praksis - betydningen av gjenværende fysioterapeuts uttalelse
En instituttleder hadde vært svært aktiv i tildelingsprosessen og det var usikkert hvorvidt den som ble tildelt driftstilskuddet var best faglig skikket. Ombudsmannen understreket kommunens ansvar for å fordele det knapphetsgodet som slike driftstilskudd er, og uttalte at ideologiske preferanser i kommunen ikke kunne være utslagsgivende.

Sak 2011/3397: Støttekontakt - arbeidstaker eller oppdragstaker?
Ombudsmannen konkluderte med at vedkommende måtte regnes som arbeidstaker. Kommunen ble derfor bedt om å foreta en ny vurdering av arbeidsforholdet sett i lys av ombudsmannens kommentarer, og dessuten rette opp de feil som var begått som følge av at støttekontakten hadde vært behandlet som oppdragstaker.

Tariff 2012

Hovedtariffavtalen - utløp 30.04.2014
SGS 1701: Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter
Rundskriv A-01/2012

 

Lokale forhandlinger

Det er tid for lokale forhandlinger. Se temaet i KF Personal for en oversikt over aktuelt regelverk og veiledninger.

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring - forslag til endringer i barnevernsloven. Del 2 i høringen omhandler forholdet mellom stat og kommune. For barneverntiltak som i dag er statlige, legger departementet opp til en videreføring av det statlige ansvaret. Samtidig ønsker departementet å tydeliggjøre skillet mellom statens og kommunens ansvarsområder. Høringen foreslår endringer innenfor:

  • finansieringsordningen i barnevernet
  • ansvarsfordelingen mellom stat og kommune ved løsningen av enkeltsaker
  • statens generelle faglige rolle overfor kommunene
  • dialogen mellom stat og kommune

Riktig anvendt regelverk

Fra Utdanningsdirektoratet:
Temahefte om IKT i barnehagen

Temahefte om De minste barna i barnehagen

Telling av barn ved beregning av tilskudd og etterjustering

Tilskuddsberegning - adgangen til å holde barnehager utenfor beregningen
Ved å bli enige om tolkningen av reglene sentralt, håper KS og PBL å legge grunnlaget for bedre samarbeid lokalt. I tillegg til selve veilederen, som forklarer og begrunner løsningen, er det utarbeidet:

Det anbefales at kommunens revisor går gjennom den endelige beregningen ved årets slutt. Excell-formatet kan ikke brukes i KF Infoserie, så vi lenker fra veilederen til regnearkmal og eksempel på beregning på KS' nettside.

Lovkommentarene er nå revidert på nytt. Revideringen består i hovedsak av kommentarer til de nye reglene med hensyn til barn som kan være utsatt for menneskehandel. I tillegg er det foretatt en del språklige rettelser og justeringer.

 

Nye bøker fra kommuneforlaget
Snakk om angst og depresjon...med barn og voksne i alle aldre.
Av Karen Glistrup.

I alle barnehager og skoler er det barn som har en far, mor, bror eller søster med en psykisk lidelse, men mange barn ønsker og klarer å skjule det. Denne boken gir kunnskap om angst, depresjoner og andre psykiske lidelser.

Stopp ertingen - Arbeid med inkluderende miljøer i barnehagen
Av: Helle Høiby og Anja Trolle

Det er en vanlig oppfatning at små barn ikke mobber, fordi de ikke er bevisst at de erter eller ekskluderer. Like fullt er opplevelsen og konsekvensene for den som utsettes for slike handlinger ødeleggende.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Bibliotek

Veiledninger fra Helsedirektoratet

Veileder om legemiddelgjennomganger.

Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak.

Gode overganger - Eksempler fra fire kommuner.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring - Digital kommunikasjon som hovedregel - endringer i forvaltningsloven.

Departementets mål er at digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt mellom forvaltningen og brukerne. Det omfatter også at det skal tilbys digitale tjenester som skal være av en slik kvalitet at de blir et naturlig førstevalg for brukeren. Høringen legger opp til at prinsippet om elektronisk kommunikasjon bør snus fra samtykke til elektronisk kommunikasjon til en ordning med mulighet for å reservere seg. Forslaget som nå sendes på høring oppstiller ulike alternativer til hvordan dette kan innarbeides i forvaltningsloven.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2011/3432 Offentlighet i byrådet i Bergen under kommunal parlamentarisme

Sak 2011/3431 Offentlighet i byrådet i Oslo under kommunal parlamentarisme

 

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Riktig anvendt regelverk

Fra Udir:
Permisjon fra den pliktige opplæringen og begrepet forsvarlig i opplæringsloven §2-11

Rundskriv Udir-11-2012: Endring i forskrift til opplæringslova om oppfølgingstenesta

Rundskriv Udir-10-2012: Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Elevtelling for private videregående skoler

 

Kritisk tenkning i klasserommet -
Filosofisk metode i undervisning og veiledning

Av: Anne Schjelderup

Ved å myndiggjøre elevene vekkes faglig motivasjon - læreren forventer at elevene selv skal være aktive i å søke kunnskap samt gi dem støtte og hjelp til å klare dette - kunnskap og kompetanse blir ikke utvendig, men del av elevenes virkelighet.

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Regnskap

To nye notater fra GKRS:
Utdeling fra aksjeselskaper.

Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon - regnskapsmessig behandling.

Tilskuddsordninger

Tilskudd til kommunene fra Helsedirektoratet: Kultur og holdningsendringer innen tjenestene på psykisk helsefeltet.

 

Statsbudsjettet vil bli lagt inn så fort som mulig.

Prognosemodellen er endret i henhold til statsbudsjettet

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt