Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 11/15. november 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

Brukerkonferanser i 2013 - Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo

Innbyggerprodukter

Digitalisering
Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Selvbetjening
Legg ut tjenesteinformasjon og skjemaer på nett så klarer innbyggerne seg selv.

Chat med kommunen
Ønsker innbyggerne å chatte med kommunen?

Sosiale medier
JA, vi er på Facebook. Og JA, vi tar «print screen» av arkivverdige Facebookdialoger.

Ansattprodukter

Kunnskapen du trenger
Hva finnes av sentral informasjon i KF Infoserie? Hva trenger alle å vite noe om? Hva trenger noen å vite mye om?

Få det ut i organisasjonen!
Implementering, opplæring, formidling – hvordan gjøre det godt og riktig?

Kunnskapsstyring - samle alt på ett sted
Kurs i hvordan alle interne reglementer og rutiner kan legges inn i KF Infoserie. Organisering, rydding og strukturering av alle interne dokumenter.

Hvem har myndighet?
Hvordan jobbe godt med kommunens delegeringsreglement.

Ledelsesprodukter

Gode styrings- og kvalitetsindikatorer
Hva er en god styringsindikator? Sammenhengen mellom indikatorene og krav til tjenestene.

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser
Om kommunenes kartlegging av opplevd kvalitet.

Internkontroll og informasjonssikkerhet
KF Kvalitetshåndbok som verktøy for å etterleve kravene til internkontroll og informasjonssikkerhet

Implementering av store styrings- og kvalitetssystemer
Implementering av komplekse systemer påvirker hele organisasjonen. Vi presenterer vår metodikk for implementering og forankring, deler Kommuneforlagets erfaringer og inviterer til diskusjon.

lang linje
 
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Høring om endringer i ferieloven. Arbeidsdepartementet foreslår endringer i ferieloven for å tilpasse norsk regelverk til arbeidstidsdirektivet. Endringene vil medføre at ferie i større grad kan kreves utsatt ved sykdom oppstått i ferien. De vil også føre til at ikke-avviklet ferie på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon må avvikles/overføres til året etter. Departementet antar at endringene kan få konsekvenser for arbeidsgiver av både økonomisk og administrativ art.

Arbeidstidsavtalen SFS 2213 (Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring) som utløper 31.12.2012, videreføres ett år til. Verken KS eller noen av arbeidstakerorganisasjonene har sagt opp avtalen til forhandling høsten 2012, og avtalen vil derfor videreføres fram til 31.12.2013. I praksis vil avtalen gjelde ut skoleåret 2013/2014.

Rundskriv A-04/12: ASA 4310 - Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Vedlagt er ny rammeavtale gjeldende fra 1.1.2013.

Endring i folketrygdloven § 22-15 Tilbakebetaling etter feilaktig utbetaling. Endringen i sjette ledd innebærer at beløpsgrensen for å unnlate tilbakekreving av feilutbetalinger fra Arbeids- og velferdsetaten heves fra et halvt rettsgebyr til fire ganger rettsgebyret.

Veiledninger

Forbudt å kjøpe renholdstjenester fra ikke godkjente renholdsvirksomheter. Artikkel fra KS med anbefalinger om gjennomgang av løpende kontrakter og råd ved anskaffelse av renholdstjenester.

Om brudd i lokale forhandlinger etter HTA kap. 4.A.1.

Om brudd i lokale forhandlinger etter kap. 3.4.2 og kap. 5.2.

Dommer og avgjørelser

LE-2012-39402: Lagmannsrettsdom vedrørende gyldigheten av en oppsigelse. Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse av en arbeidstaker ansatt på en kommunal maskinstasjon. Som grunnlag for oppsigelsen var påberopt blant annet trakassering av en medansatt. Tingretten kom til at oppsigelsen var ugyldig og tilkjente arbeidstakeren erstatning. Lagmannsretten kom til motsatt resultat, og fant oppsigelsen saklig begrunnet.

ARD 07.09.12: Arbeidsrettsdom: Tvist om forståelsen av lokal særavtale for nettundervisning.

 

Det er tid for avvikling av restferie og eventuelt overføring av ferie. Se temaet Ferie og feriepenger i KF Personal for en oversikt over aktuelt regelverk og veiledninger.
Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Faktablad: Meld. St. 6 (2012-2013) Mangfold og fellesskap - Kapittel 4: Barnehage og utdanning. Det er laget et eget eget faktablad til kapittel 4 fordi barnehage og utdanning er et viktig tema i meldingen, og omtales hovedsakelig i kapittel 4.

Riktig anvendt regelverk

Det er nylig lagt inn veiledere fra tidligere år:

Tolkninger fra Utdanningsdirektoratet: Refusjon og plikt til å tilby barnehageplass.

 

Tre nye tema er nå publisert i temaoversikten:

Husk at temaoversikten er et godt alternativ til å bruke søk!

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringa av pasientrettighetsdirektivet. Det blir foreslått endringer i lovens kapittel 2 som skal forenkle regelverket, bedre understøtte et forsvarlig pasientforløp og riktigere prioritering av pasientene, samt sikre tilgang til spesialisthelsetjenesten for de pasienter som har behov for dette.

Endringer i psykisk helsevernforskriftens § 10 og § 27. I § 27 er det kommet en ny bestemmelse om at vedtak om enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt, skal treffes av lege.

Bibliotek

Vi har oppdatert biblioteket og lagt inn flere veiledninger fra Helsedirektoratet.

Nye bøker fra Kommuneforlaget:

Snakk om angst og depresjon - med barn og voksne i alle aldre

Skrevet av Karen Glistrup

Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester

Av: Tom Eide og Einar Aadland

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Veiledninger

Vi har lagt inn to veiledere til arbeidet med kommuneplan:

Konsekvensutredninger - Kommuneplanens arealdel. dette er en veileder til KU-forskriften.

Reguleringsplan - Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2012/230 Fylkesmannens informasjonsplikt ved behandling av klage etter plan- og bygningsloven. Saken gjaldt informasjonsplikten etter forvaltningsloven § 17.

Sak 2010/2557 Sak om innsyn i helseopplysninger - klageinstansens adgang til å få oversendt dokumenter fra underinstansen. Saken gjaldt tilbakeholdelse av opplysninger begrunnet i forvaltningslovens taushetsplikt samt bestemmelser om taushetsplikt i helseregisterloven og helsepersonelloven.

Sak 2011/2408 Klage over innsynsavslag - underinstansens plikt til å videresende klage til klageinstansen.

Sak 2011/2482: Sak om sakskostnader etter forvaltningsloven §36 - nødvendighetskriteriet

 

Ny KF Kommunal forvaltning!

I januar kommer nytt og utvidet innhold. Blant annet vil dere finne:

Nye temaer til forvaltningsloven, kommuneloven og offentleglova

Nye temaer til plan- og bygningsloven

Utvidet regelverk og veiledninger til å dekke planleggingskravene til kommunen.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringen samler en del endringsforslag. Blant annet er det foreslått endringer til regelverket om spesialundervisning (kap. 2, 3 og 4). Det er også foreslått endringer som skal øke elevers rettigheter i blant annet mobbesaker (kap. 5 og 6). I tillegg er det foreslått andre endringer om kommunesamarbeid om skolegrenser (kap. 7) og om ufaglærte assistenter (kap. 8).

Riktig anvendt regelverk

Rundskriv Q-20/2012: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven)

Tolkninger fra utdanningsdirektoratet:

Ny bok fra Kommuneforlaget

Utviklingsfremmende samtaler med ungdom

Hvordan kan profesjonelle bistå ungdommer i vanskelige livssituasjoner og fremme ungdommenes egne evner til å mestre kriser?

Av Kristin Olaisen (red.)

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Prop. 5 L (2012-2013) Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter). Hensikten med lovendringsforslaget er å hindre sosial dumping og å sikre ryddige forhold i norsk arbeidsliv. Departementet foreslår derfor at arbeidstilsynet skal føre tilsyn med etterlevelsen av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, gjennom et nytt tredje og fjerde ledd i lov om offentlige anskaffelser §7.

Endringer i anskaffelsesregelverket:
§1-3 i forskrift om offentlige anskaffelser. Bestemmelsen har blant annet fått en ny bokstav k som sier at "kontrakter som innebærer utøvelse av offentlig myndighet som kan unntas etter EØS-avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32."
§1-6 i forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). Bestemmelsen har blant annet fått en ny bokstav n som sier at: "kontrakter som innebærer utøvelse av offentlig myndighet som kan unntas etter EØS-avtalens artikkel 39, jf. artikkel 32."
Endringene er gjort for å sikre at leverandører som utøver offentlig myndighet, skal kunne unntas fra kunngjøringsplikten som ligger i regelverket. Se høringsbrevet for utfyllende forklaring.

Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet er lagt inn.

Tilskuddsordninger

Tilskuddordninger fra helsedirektoratet for budsjettåret 2013:

Tilskuddsordninger for 2013

I den nærmeste tiden vil dere finne en oversikt over alle kommunale tislkudd fra statsbudsjettet 2013. Etter hvert som kunngjøringsbrev og søknadsrundskriv kommer, vil de bli lagt inn.

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt