Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 12/15. desember 2012 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel
 
 

 

Vi i Kommuneforlaget ønsker alle våre abonnenter en riktig god jul og et godt nyttår!

 

Vil du ha fri tilgang til KF HMS-håndbok ut året?
Se mer under KF HMS

     
Tag for KF KPS
 

Regelverk

§§ 18, 19 og 20 i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. Dette innebærer at det fra 1. desember er straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

B-11/2012 om aktuelle utgivelser som kan bestilles, blant annet Kommunenes Personalhåndbok 2013.

B-10/2012 om reforhandling av sentrale særavtaler.

B-09/12 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) - Hovedtariffavtalen vedlegg 7. Endringer i arbeidsmiljøloven, som følge av innlemmingen av vikarbyrådirektivet, trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig trer vedlegg 7 i hovedtariffavtalen i kraft. Kommunene, fylkeskommunene og virksomhetene må sikre at innleide arbeidstakere i kommunal sektor har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og lønnsbestemmelser.

A-05/12 ASA 4110 Oljevern. Ny og reforhandlet avtale om godtgjøring for deltakelse i depotstyrken ved statens oljeverndepoter (ASA 4110 Oljevern). Den nye avtalen gjelder fra 1.1.2013 til 31.12.2014.

B-200/12 PAI. Lønnsstatistikk for 2012, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister og nye oppgaver til PAI-registreret / PAI-rundskrivet fra KS.

Veiledninger

Vikarbyrådirektivet og kommunal sektor. Veileder fra KS om virkningene for kommunal sektor. Vikarbyrådirektivet trer i kraft 1.1.2013. Samtidig vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven slik at norsk rett blir i samsvar med direktivet. Lovendringene innebærer i hovedsak at innleide arbeidstakere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som om de er direkte ansatt i innleievirksomheten.

Artikkel fra KS: Overføring av ferie

Artikkel fra KS: Om ferieloven

Dommer og avgjørelser

ARD 05.11.12 Tillitsvalgt - krav om at tillitsvalgt fratrer sitt verv.

ARD 05.11.12 Arbeidstid - kan arbeidstaker pålegges planlagte aktiviteter i passiv arbeidstid?

HR-2012-02127-A. Tillitsvalgt - rettmessigheten av avskjed av tillitsvalgt.

 

Lovendringer fra 1. januar 2013

Arbeidsmiljølovens §§ 2-2, 14-1, 14-12, ny 14-12a, ny 14-12b. (Vikarbyrådirektivet).

Vedlegg 7 i HTA. (Vikarbyrådirektivet).

Endring i takstene for stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Folketrygdloven.

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Riktig anvendt regelverk

Fra Utdanningsdirktoratet

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Nasjonale tilskuddssatser 2013.

Kjøp av barnehageplass - Tolkning av regelverket.

Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler og investeringstilskudd- Søknadsfrist.

Tilskudd utover kommunens minimumsforpliktelse, og lokale retningslinjer for rapportering- Tolkning av regelverket.

Avvikling av barnehager - Spørsmål knyttet til likeverdig behandling.

Tlsynsrapporter

Kommunen som barnehagemyndighet.

 

Lovendringer fra 1. januar 2013

Økonomiforskrift til barnehageloven - Forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager. Forskriften skal sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven § 14a, og tilrettelegge for kommunalt tilsyn med bruken av tilskudd og foreldrebetaling.

Endring i barnehageloven som følge av økonomiforskriften: Ny § 14a § 16 om tilsyn, og ny § 16a om kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringen av pasientdirektivet. Det blir foreslått endringer i lovens kapittel 2 som skal forenkle regelverket, bedre understøtte et forsvarlig pasientforløp og riktigere prioritering av pasientene, samt sikre tilgang til spesialisthelsetjenesten for de pasienter som har behov for dette.

Lovendringer fra 1. januar 2013

Ny forskrift om pasient- og brukerrettigheter.

Ny forskrift om fastlegeordningen

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Ta en kikk i vår digitale HMS-håndbok
- alltid oppdaterte veiledende tekster til bruk i HMS-arbeidet

Her kan du åpne og bruke KF HMS-håndbok ut 2012.

Som kunde av KF HMS kan du enkelt velge en overgang til KF HMS-håndbok. Du får uansett med deg alt regelverket fra KF HMS, i tillegg til de veiledende tekstene i den digitale håndboken.

Boka inneholder fem håndbøker, hver tilpasset de kommunale arbeidsområdene for:

 • Helse
 • Skole
 • Barnehage
 • Teknisk arbeid
 • Administrativt arbeid

I håndboka finner du verktøy, maler og rutiner for de HMS-oppgavene kommunen er pålagt å utføre.

KF HMS-håndbok krever ikke pålogging og kan benyttes av både ledere og ansatte.

Alle tekstene vil være oppdatert med det nye regelverket per 1. januar 2013. Fra samme tid vil den også være klar i nynorsk utgave.

Kontakt oss for pris og presentasjon.

 

Lovendringer fra 1. januar 2013

6 nye samleforskrifter som erstatter en rekke forskrifter for HMS-området. 4 av dem legges inn i KF HMS:

 1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
 2. Forskrift om arbeidsplass
 3. Forskrift om utførelse av arbeid
 4. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

De nye forskriftene erstatter en rekke tidligere forskrifter.

Endrede satser for gebyr i forurensingsforskriften.

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Nytt innhold og ny oppbygging av
KF Kommunal forvaltning

KF Kommunal forvaltning vil bestå av to hovedelementer:

 1. Kommunal forvaltning
 2. Kommunal planlegging.

Den nye delen - Kommunal planlegging - har plan- og bygningsloven som kjernelov, men omfatter også alle lover med bestemmelser om kommunal planlegging.

Det er lagt inn temaer med henvisninger til regelverket, veiledninger og avgjørelser:

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2011/514: Behandlingen av sak om tilbakeføring til avdeling med høyt sikkerhetsnivå - nedtegning av opplysninger og krav til begrunnelse.

 

Lovendringer fra 1. januar 2013

Kontrollutvalgsforskriftens §§ 4, 13 g 20.

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner §§ 4 og 11.

Endringene er del av arbeidet med å styrke kommunenes egenkontroll.

eForvaltningsforskriften § 8.

En rekke endringer i byggesaksforskriften om kommunen mulighet for godkjennelse, kontroll og ansvarskrav til prosjekter.

Byggesaksforskriften får ny kapittel 19 om at kommunen kan pålegge utbedring av bevaringsverdige bygninger.

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Tema

To nye tema er lagt inn:

Riktig anvendt regelverk

Tolkninger fra Utdanningsdirektoratet

Sivilombudsmannen

Sak 12/460: Spørsmål om avgjørelse av internatplass ved skole er enkeltvedtak.

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Gjeldsordningssatsene endres ikke for 2012. Det betyr at det fortsatt er satsene i rundskriv Q-8/2012 som gjelder.

Unntaket er nye samværssatser. De nye satsene ligger i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot.

Forskrift om bustøtte § 9 er endret. Egenandelen er blitt indeksregulert.

Ny forskrift om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten settes til 8,50 prosent p.a.

Lovendringer fra 1. januar 2013

Ny lov om bustøtte. Loven er stort sett en videreføring av gjeldende rett som tidligere har vært regulert gjennom Husbankloven.

 

  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Endringer i mva-loven: §13-3 og §15-11. § 15-11 Opplysnings- og bistandsplikt har fått et nytt 5. ledd om bokettersyn og kontroll.

Regnskap

Ny hovedveileder for regnskapsreapporteringen i KOSTRA.

Følgende funksjoner er nye:

 • 304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
 • 305 Eierseksjonering
 • 332 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak og parkering

Følgende funksjoner endrer navn:

 • 234 endrer navn til «Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser»
 • 251 endrer navn til «Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet»
 • 252 endrer navn til «Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet»
 • 253 endrer navn til «Helse- og omsorgstjenester i institusjon»
 • 254 endrer navn til «Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende»
 • 273 endrer navn til «Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi»
 • 276 endrer navn til «Kvalifiseringsordningen»
 • 303 endrer navn til «Kart og oppmåling»

Følgende funksjoner opphører:

 • 214 Spesialskoler
 • 332 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold
 • 333 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak

Det legges til 5 nye arter:

 • 075 Lønn renhold
 • 181 Fjernvarme
 • 182 Fyringsolje og fyringsparafin
 • 183 Naturgass
 • 184 Bioenergi

Følgende arter endrer navn:

 • 180 endrer navn til «Strøm»
 • 501 endrer navn til «Konserninterne renteutgifter»
 • 511 endrer navn til «Konserninterne avdrag»
 • 521 endrer navn til «Konserninterne utlån»
 • 901 endrer navn til «Konserninterne renteinntekter»
 • 911 endrer navn til «Bruk av konserninterne lån»
 • 921 endrer navn til «Mottatte avdrag på konserninterne utlån»

Tilskuddsordninger

Kommunale og fylkeskommunale tilskuddsordninger fra statsbudsjettet 2013.
Her finner du en oversikt over øremerkede tilskudd som kommunene kan søke på. Kunngjøringer om søknadskriterier blir lagt inn etter hvert som de kommer fra de forskjellige departmentene:

Rundskriv fra Miljøverndepartementet: Tilskotsordningar for 2013

Kunngjøring om tilskudd fra Helsedirektoratet: Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel.

Lovendringer fra 1. januar 2013

Merverdiavgiftsloven endres uten at det medfører nye plikter for kommunen.

Endring i rapporteringsforskriften for interkommunale selskaper og for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Lov om offentlige anskaffelser § 7. Endringen gir bl.a. Arbeidstilsynet adgang til å føre tilsyn med lønn og arbeidsvilkår.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt