Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 1/15. januar 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel
 
 
     
Tag for KF KPS
 

Regelverk

Følgende særavtaler trer i kraft, se B-10/12 Reforhandling av sentrale særavtaler.
SGS 1001 Reiseregulativet. Merk også nye satser for reiser innenlands og utenlands
SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter
SGS 1020 OU-midler
SFS 2102 Naturforvaltning
SFS 2206 Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
SFS 2208 Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon
SFS 2210 Ansatte ved kinoer
SFS 2301 Helsetjenesten
SFS 2302 Fysioterapitjenesten
SFS 2303 Psykologtjenesten
SFS 2304 Tannlegetjenesten
SFS 2309 Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten (RAB)
ASA 4110 Oljevern
ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene

Endring i SFS 2404 pkt. 3.6 Særskilt godtgjøring for kasernert mannskap.

Folketrygdloven § 5-3, ny § 5-6a (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier), § 15-6 (Overgangsstønad gis ikke til enslig mor eller far som uten rimelig grunn har sagt opp et arbeidsforhold de siste seks månedene), § 22-19 om utbetaling av små beløp.

Folketrygdloven §§ 2-7, 3-26, 9-1, 9-3, 9-12, 11-6, 11-8, 15-9, 16-8, 17-8 og 22-10. Endringene innebærer at også personer utenfor familierelasjoner kan få rett til pleiepenger når pleien er ønsket av den døende. Begrepet «nære pårørende» endres til «nærstående» i ovennevnte paragrafer.

Arbeidsmiljøloven §§ 12-10 og 17-5: «Nær pårørende» erstattes med «nærstående» som følge av endringene i folketrygdloven. Endringen innebærer krav til permisjon ved pleie av nærstående i hjemmet i livets sluttfase.

Arbeidsmiljølovens § 18-3 Gebyrer.

Forskrift om fastlegeordning i kommunene og Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Endring i forskrift om utgifter til fysioterapi Kapittel III Takster.

Pensjonistavlønning økes til kr 175,- pr time.

Vikarbyrådirektivet implementeres ved at arbeidsmiljøloven §§ 14-12 a), b), og c) trer i kraft. Direktivet innebærer at innleide arbeidstakere skal sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår som øvrige ansatte, «likebehandlingsprinsippet». Vikarbyråansatte får med dette like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de er ansatt hos innleier. Innleievirksomhetens tillitsvalgte vil få innsyn i avtalte lønns- og arbeidsvilkår mellom bemanningsbyrået og kommunen. I tillegg skal kommunen to ganger årlig drøfte bruken av innleid arbeidskraft og likebehandlingsprinsippet med tillitsvalgte. Se artikkelen 'Vikarbyrådirektivet og kommunal sektor' (KS Advokatene) for mer informasjon.
Vikarbyrådirektivet medfølger endringer i ferieloven § 11 og aml. §§ 2-2, 14-1 og 14-12 i tillegg til ny §§ 14-12 a) og b). Ny § 14-12 c) om solidaransvar trer i kraft 1. juli 2013. HTA vedlegg 7 iverksettes samtidig med lovendringene.

Nye HMS-forskrifter
47 HMS-forskrifter overføres til seks nye. Dette innebærer en forenkling av regelverket, men ikke materielle endringer. De fire viktigste er:

  1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  2. Arbeidsplassforskriften
  3. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
  4. Forskrift om utførelse av arbeid

Nye forarbeider

Høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - Tiltak mot ufrivillig deltid. Høringen foreslår blant annet drøftingsplikt ved bruk av deltidsstillinger, rett for deltidsansatte til utvidet stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid og krav om direkte/personlig informasjon om ledige stillinger til deltitsansatte.

Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet

Veiledninger

KS Personalhåndbok 2013 er revidert av KS.

Fra KS-advokatene: Kjøp av vikartjenester etter 1. januar 2013.

Dommer og avgjørelser

Sak 2011/605 Ansiennitet ved valg av rektor. Uttalelse fra Sivilombudsmannen om Saksbehandlingen ved valget av rektor når to skoler skal slås sammen. I forbindelse med sammenslåing av to skoler og valg av rektor ble det stilt spørsmål om ansiennitet og hvorvidt saken var behandlet i tråd med kommunens delegasjonsreglement. Sivilombudsmannen kom til at det var knyttet tvil til deler av kommunens avgjørelse.

Sak 2012/1240 Tilsetting av to interne lærere. Uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak om saksbehandling ved tilsetting av to interne lærere. En tilsettingsprosess der kun to interne søkere ble innkalt til intervju, ble påklaget. Endringer i tilsettingsprosessen underveis, forhold ved intervjuer og utlysningstekst gjorde at komunen erkjente at prosessen burde vært håndtert annerledes.

 

Logg på KF Infoserie
logo for førskolebarn
prikkelinje_mini

Regelverk

Økonomiforskrift til barnehageloven - Forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager.
Forskriften skal sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven § 14a, og tilrettelegge for kommunalt tilsyn med bruken av tilskudd og foreldrebetaling. Forskriften skal legge til rette for anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler i samsvar med barnehageloven § 16 og § 16a.
Forskriften gjelder godkjente ikke-kommunale barnehager som driver virksomhet etter barnehageloven og som mottar offentlig tilskudd til barnehagedriften, jf. barnehageloven § 14.

Endringer i barnehageloven - Tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager: Ny § 14a om krav til offentlig tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager, endring i § 16 om tilsyn, og ny § 16a om kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager.

Riktig anvendt regelverk

Verdivurdering i forbindelse med kapitaltilskudd (barnehager) - Likeverdig behandling - Tolkning i svarbrev fra Utdanningsdirektoratet.

Oppfølging av spørsmål om refusjon og "bosatt". Tolkning fra Utdanningsdirektoratet.

 

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Omsorg
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om fastlegeordning i kommunene

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Bibliotek

Rundskriv IS-9/12: Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften. Et samlet og oppdatert rundskriv som erstatter departementets rundskriv I-10/ 2001

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning prikkelinje_mini

Regelverk

Nye HMS-forskrifter
47 HMS-forskrifter overføres til seks nye. Dette innebærer en forenkling av regelverket, men ikke materielle endringer. De fire viktigste er:

  1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  2. Arbeidsplassforskriften
  3. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
  4. Forskrift om utførelse av arbeid

Forurensingsforskriften §§ 39-4, 39-5, 39-6, 39-7, 39-8 om diverse gebyrer.

Byggesaksforskriften nytt kapittel 19: Kommunenes adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger. Endring også i §§ 9-1, 10-2, 11-1, 12-3, 12-4, 12-5, 14-1, 14-2, 14-6, 14-7.

Byggteknisk forskrift §§ 3-14, 12-18 og 12-20.

Arbeidsmiljøloven §§ 12-10 og 17-5: «Nær pårørende» erstattes med «nærstående» som følge av endringene i folketrygdloven. Endringen innebærer krav til permisjon ved pleie av nærstående i hjemmet i livets sluttfase.

Vikarbyrådirektivet implementeres ved at arbeidsmiljøloven §§ 14-12 a), b), og c) trer i kraft. Direktivet innebærer at innleide arbeidstakere skal sikres de samme lønns- og arbeidsvilkår som øvrige ansatte, «likebehandlingsprinsippet». Vikarbyråansatte får med dette like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de er ansatt hos innleier. Innleievirksomhetens tillitsvalgte vil få innsyn i avtalte lønns- og arbeidsvilkår mellom bemanningsbyrået og kommunen. I tillegg skal kommunen to ganger årlig drøfte bruken av innleid arbeidskraft og likebehandlingsprinsippet med tillitsvalgte. Se artikkelen 'Vikarbyrådirektivet og kommunal sektor' (KS Advokatene) for mer informasjon.
Vikarbyrådirektivet medfølger endringer i ferieloven § 11 og aml. §§ 2-2, 14-1 og 14-12 i tillegg til ny §§ 14-12 a) og b). Ny § 14-12 c) om solidaransvar trer i kraft 1. juli 2013. HTA vedlegg 7 iverksettes samtidig med lovendringene.


 

  Logg på KF Infoserie
Logo for Kommunal forvaltning
prikkelinje_mini

Kommunal forvaltning

Kontrollutvalgsforskriftens §§ 4, 13 og 20.

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner §§ 4 og 11.

Endringene er del av arbeidet med å styrke kommunenes egenkontroll.

eForvaltningsforskriften § 8 Underretning om enkeltvedtak og enkelte andre meddelelser fra forvaltningsorgan. Det er gjort forenklinger i bestemmelsene om elektronisk kommunikasjon om enkeltvedtak.

Prop. 52 L (2012-2013): Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i valgloven og kommuneloven (statlig ansvar for manntall, nye prosedyrer ved forhåndsstemmegivning mv.)

Temaer i kommunal forvaltning

Vi jobber med utvikling og nyutvikling av de viktigtse forvaltningsrettslige temaene. Temaene skrives av Siri Halvorsen, forfatter av Forvaltningsloven i kommunene. Foreløpig er disse ferdige:

Kommunal planlegging

En rekke endringer i byggesaksforskriften om kommunens mulighet for godkjennelse, kontroll og ansvarskrav til prosjekter.

Byggesaksforskriften får ny kapittel 19 om at kommunen kan pålegge utbedring av bevaringsverdige bygninger.

Temaer i kommunal planlegging

Du finner en rekke temaer med henvisninger til regelverket, veiledninger og avgjørelser:

 

Velkommen til ny
KF Kommunal forvaltning!

KF Kommunal forvaltning er delt opp i:

1. Kommunal forvaltning
2. Kommunal planlegging.

Den nye delen - Kommunal planlegging - har plan- og bygningsloven som kjernelov, men omfatter også alle lover med bestemmelser om kommunal planlegging.

Velkommen inn!

  Logg på KF Infoserie
Logo for KF Skole
prikkelinje_mini

Regelverk

Høringsnotat om forslag til endringer i privatskoleloven - presisering av at det med "anerkjent pedagogisk retning" som grunnlag for godkjenning forstås at det pedagogiske opplegget må være utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen mv.

Riktig anvendt regelverk

Krav til vitnemål for minoritetsspråklige - Mulighet til å velge bort et fag - Tolkning i svarbrev fra Utdanningsdirektoratet.

Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring - Tolkning i svarbrev fra Kunnskapsdepartementet til fylkesmannen.

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2013 - Veiledning fra Utdanningsdirektoratet.

 

 
  Logg på KF Infoserie
Logo for KF sosial
prikkelinje_mini

Regelverk

Inkassosatsen er satt til 630 kroner.

Forsinkelsesrenten er satt til 8.50 prosent p.a.

Ny Lov om bustøtte er trådt i kraft pr. 01.01.2013. Loven er stort sett en videreføring av gjeldende rett som tidligere har vært regulert gjennom Husbankloven. Loven gir bestemmelser både for vilkårene for å motta støtte, og for kommunens rolle som administrator av ordningen.

Veileder til økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning kapittel 4.3.5 er oppdatert med nye satser.

 
  Logg på KF Infoserie
logo for KF økonomi
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsloven er endret uten at det medfører nye plikter for kommunen. § 2-1, § 2-3, § 3-11, § 4-8 er opphevet, §§ 6-7 og 6-8 er opphevet, § 10-1, ny § 16-8.

Likeledes er det gjort følgende endringer i merverdiavgiftsforskriften: § 4-8, § 6-7 og § 6-8 er opphevet. § 10-1-2 er endret.

Offentlige anskaffelser

Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser er oppdatert med nye tekster og ny, relevant praksis.
Veilederen skrives av advokat Stein Ness og oppdateres fortløpende.

Se spesielt:
Konkurranse med forhandlinger
Direkte anskaffelser
Bruk av rådgivere
Intensjonskunngjøring
Meddelelse om kontraktstildeling og karensperiode
Vedståelsesfrist
Frist for begjæring om midlertidig forføyning
Tildelingskriterier
Avvisning pga forhold ved tilbudet
Tildeling, meddelelse og karensperiode
Gjennomføring av konkurranse med forhandling
Midlertidig forføyning og suspensjon av adgangen til å inngå kontrakt
Kontrakt uten virkning
Gebyr for ulovlig direkte anskaffelser
Avkorting av kontrakts løpetid.

Regnskap

Endring i rapporteringsforskriften for interkommunale selskaper og for kommunale og fylkeskommunale foretak. Endringene er stort sett en innarbeidelse av nye og endrede funksjoner og arter.

Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
Forståelse av KRS 5 - Presisering vedrørende pensjon (Notat)
KRS 10 (F): Kommunale foretak fastsatt som foreløpig standard
Oversendelsesbrev for KRS 10 (F): Kommunale foretak fastsatt som foreløpig standard.

Tilskuddsordninger

Tilskudd fra IMDi:
1/2013: Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 2013
2/2013: Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige 2013
3/2013: Tilskudd til bosetting av personer med alvorlige funksjonshemminger og adferdsvansker 2013
4/2013: Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 2013
5/2013: Tilskudd til Ny sjanse 2013
6/2013: Tilskudd til kommunale innvandrertiltak - utviklingsmidler til kommunene (2013)

Tilskudd fra Helsedirektoratet:
Psykisk helse i skolen
Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse
Etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
Annet utviklingsarbeid for tannhelsetjenesten
Helsefremmende og forebyggende tiltak innen tannhelse
Spesialistutdanning i allmennmedisin for leger - midler til kommunene 2013

I tillegg vil disse straks bli lagt inn:
Etablering og drift av aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT-modell (ACT-team)
Organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet

Har du spørsmål til regelverket for offentlige anskaffelser?

Vi har spørsmål- og svartjeneste!

Spørsmålene besvares av advokat Stein Ness.

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg

bunnfelt