Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/15. februar 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Aktuelt akkurat nå:

KF Kvalitetstyring
Et verktøy for sikring av din kommunes tjenestekvalitet, internkontroll og informasjonssikkerhet.

Ta gjerne kontakt på 24 13 28 50 eller e-post kvalitet@kommuneforlaget.no om kommunen ønsker nærmere informasjon, tilbud og presentasjon.

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

ASA 4313 Rammeavtale om drift av privat fysioterapivirksomhet er reforhandlet for perioden 1.1.2013 - 31.12.2014.

Rundskriv A-1/2013 ASA 4313 - Rammeavtalen. Vedlagt er også oversikt over hva som er nytt i avtalen.

Rundskriv B-12/2012 Reiseregulativet - endringer i satsene pr. 1.1.2013.

Partene er igang med forhandlingene av SFS 2305 (kommunelegeavtalen). Partene er enige om at ny turnuslegelønn per 1. juli 2012 er kr 441 000. Dette innebærer at det må foretas etterbetaling av turnuslegelønnen. Godtgjøringer for legevakt osv vil bli reforhandlet. Lokale forandlinger om godtgjøring for legevakt og andre forhold er det ikke grunnlag for. Mer informasjon kommer så snart forhandlingene er avsluttet.

Veiledninger

Arbeidstilsynet har laget kommentarer til de nye arbeidsmiljøforskriftene:

Artikkel fra KS om Sykelønn til arbeidstakere fra 67 år.

KS har lagt ut en ny kommentar vedr. pensjons- og reservasjonsdommen. KS anbefaler at den enkelte kommune/fylkeskommune/bedrift avviser krav om pensjon fra ansatte som reserverte seg mot medlemskap i pensjonsordningen den gang denne ble innført.

Dommer og avgjørelser

Høyesterettsdom 31.01.2013: Arbeidstakers krav mot arbeidsgiver om oppreisningserstatning etter personopplysningsloven § 49.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring - forslag til endringer i barnehageloven - Om politiattest og tjenestedata.

Riktig anvendt regelverk

(Blir straks lagt inn) Angående rett til barnehageplass i to kommuner. Tolkning i brev fra Utdanningsdirektoratet

(Blir straks lagt inn) Kravet til antall pedagoger i barnehager. Tolkning i brev fra Utdanningsdirektoratet

(Blir straks lagt inn) Rett til barnehageplass for barn bosatt i asylmottak. Tolkning i brev fra Utdanningsdirektoratet

Avrekning av tilskot til private barnehagar. Tolkning av regelverket av KS-advokatene

Omgjøring av vedtak om tilskudd. Brev fra Utdanningsdirektoratet.

3 nye bøker om arbeid med barn:

Barndommen varer i generasjoner - Forebygging er alles ansvar. Skrevet av Kari Killén

Tverrfaglig samarbeid i praksis - Til beste for barn og unge i Kommune-Norge. Skrevet av Kari Glavin og Bodil Erdal

Lek med engelsk i barnehagen - Glede med språklig mangfold. Skrevet av Elena Tkachenko, Åse Bakken, Gro Ingunn Kaasa og Davina Talé.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Arbeidstilsynet har laget kommentarer til de nye arbeidsmiljøforskriftene:

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Sak 2012/823 fra Sivilombudsmannen: Pålegg om retting av ulovlig forhold - kommunen omgjorde eget vedtak under forberedende klagesaksbehandling og fylkesmannens senere vedtak ble nytt førsteinstansvedtak som det var klagerett på.
Sivilombudsmannen tolket situasjonen slik at kommunen omgjorde sitt eget vedtak som følge av en klage, og at saken ikke burde blitt sendt til fylkesmannen. I og med at saken likevel ble sendt til fylkesmannen, blir fylkesmannens vedtak et nytt førsteinstansvedtak.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift til privatskoleloven §11-1 ble endret 16.01.2013.. Gjelder kun justering av beløp.

Høring om forslag til endring av privatskoleloven § 2-1, om forståelsen av «anerkjend pedagogisk retning». Høringsnotatet foreslår at «anerkjend pedagogisk retning» skal forstås slik at det pedagogiske opplegget må være utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen.

Høring - Inntak til videregående opplæring - Endring i forskrift til opplæringsloven kap. 6

Veiledninger

Tolkninger fra Utdaninngsdirektoratet:

Høringsuttalelse fra KS om forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø.

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Oppdatering av veilederen Merverdiavgift og kommunene

Det har vært endringer i mva-loven og mva-forskriften, men de er ikke av betydning for kommunene, og har ikke ført til endringer i veilederen.
Kapittel 8 - Justeringsreglene i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven er oppdatert med informasjon om finansdepartementets tolkning av fullføringstidspunkt for byggetiltak.

Tilskuddsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:

 
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no