Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 3/15. mars 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

B-01/13 Veterinærvaktordningen. Rundskrivet inneholder rådgivning og kontraktsforslag til arbeidet med å gjøre veterinærvakttjenesten lovlig i forhold til konkurranselovgivningen. Det tas forbehold om at enkelte formuleringer i dokumentene vil kunne bli endret i etterkant av konferansen om klinisk veterinærvakt 14. mars 2013.

Veiledninger

Pensjon: Ny §2-2 i pensjonsvedtektene - små stillinger. Fra 2. kvartal trer ny innrapporteringsregel til pensjonsleverandører i kraft, jf. HTA Vedtekter for TPO § 2-2. Dette gjelder stillinger som er under minstegrensen for medlemskap i pensjonsordningen, men som oppfyller kravene til medlemskap dersom flere stillinger samlet utgjør mer enn 14 timer pr uke.

Dommer og avgjørelser

I arbeidssrettsak 8/2013 mellom KS vs LO og SL var det spørsmål om det i hovedavtalerevisjonen i 2009 ble avtalt videreføring av bestemmelser om rett til tillitsvalgt, slik at vilkåret om minst to medlemmer på arbeidsstedet var unntatt for undervisningspersonell. Det ble slått fast at Hovedavtalen gjelder fullt ut for undervisningspersonellet fra og med inneværende hovedavtaleperiode som gjelder fra 1.1.2010 til 31.12.2013. For å kunne kreve å delta i drøftelser om tillitsvalgtordningen på arbeidsstedet, jf. HA del B § 3, må den enkelte arbeidstakerorganisasjon ha minst to medlemmer på arbeidsstedet, jf. HA del B § 2-2. Hovedavtalen er rammepreget og det legges opp til lokale løsninger. Dersom arbeidsgiver vil endre en gjeldende tillitsvalgtordning, må dette drøftes med organisasjonene. Arbeidsretten konkluderte med at overgangsordningen ikke er videreført i hovedavtaleperioden 2010-2013: KS ble frifunnet.

Sak 2012/15 fra Likestillings- og diskriminieringsnemda. En søker med nedsatt funksjonsevne ble ikke innkalt til intervju for to lærerstillinger i samme kommune, og ble heller ikke tilsatt i stilling som koordinator i barneverntjenesten. Likestillings- og diskrimineringsnemda konkluderte med at kommunen har handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ved tilsetting av lærere, men ikke i forbindelse med tilsetting av koordinator i barnevernet.

Sak 2011/11 fra Likestillings- og diskrimineringsnemda. En tidligere psykiatrisk pasient var under opplæring som tilkallingsvikar ved en kommunal omsorgsvirksomhet. Etter at vedkommende stod fram i et innslag på NRK, ble hun konfrontert med innslaget og fratatt videre vakter. Likestillings- og diskrimineringsnemda konkluderte med at kommunen ikke hadde klart å sannsynliggjøre at det var andre årsaker enn nedsatt funksjonsevne som var årsaken til at arbeidsforholdet ble avsluttet, og dermed handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Sivilombudsmannen sak 2012/2282 Tilsetting av lærere - manglende gjennomføring av intervju. En fylkesommune gjennomførte en tilsetting av lærer i idrettsfag/kroppsøving uten å ha gjennomført intervjuer til tross for at dette var spesifisert i utlysningsteksten. Sivilombudsmannen vurderte det slik at utlysningen fremstod som tilnærmet proforma og uttaler at prosessen gir inntrykk av kritikkverdig og overfladisk saksbehandling.

Arbeidstid

Frem mot sommeren er det flere helligdager, i tillegg til at ferieturnusen må planlegges. Se tema Arbeidstid for oversikt over regelverk, rettspraksis og veiledning fra KS.

Årets lønnsoppgjør

KS melder at årets lønnsoppgjør starter torsdag 18. april. I mellomoppgjøret midt i tariffperioden forhandles det normalt kun om lønn og partene har tiden fram til 30. april for å finne en løsning gjennom forhandlinger.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2013, og fra samme tidspunkt ble forskrift av 22. desember 1993 nr. 1430 opphevet.

Høringsnotat om forslag til endring i barnehageloven. Det dreier seg om politiattest og tjenestedata.

Riktig anvendt regelverk

Tolkninger fra Utdanningsdirektoratet:

Rett til barnehageplass for barn bosatt i asylmottak.

Refusjon av kostnader til barnehageplass knyttet til barn fra andre kommuner.

Oppdaterte lovkommentarer

Se i mappen Riktig anvendt regelverk og Lovkommentarer.

Denne gang er det gjort en del språklig bearbeiding, men oppdateringen inkluderer også to høringer om lovendringer i barneloven, for beskyttelse av barn mot vold og overgrep, samt bedre beskyttelse under samvær gjennom tilsyn. Dessuten er det fremlagt forslag til en egen midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge som er født av surrogatmor i utlandet (prop. 47 L (2012-2013)). Sistnevnte, midlertidige lov er foreslått å gjelde frem til 31.12.2015.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Arbeidstilsynet har laget en oversikt over materielle endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Temaer i kommunal forvaltning

Fre nye temaer er lagt inn:

Dommer og avgjørelser

Sak 2012/2632 fra Sivilombudsmannen: Om lang saksbehandlingstid og krav til førebels svar (sak 2012/2632)

Veiledninger

Fortolkning fra Miljøverndepartementet: Tillatelse til igangsetting av revisjon av kommuneplanens arealdel i Bærum kommune

 

Nye temaer til kommunal forvaltning

Skrevet av: Siri Halvorsen, forfatter av Forvaltningsloven i kommunene

Disse er lagt inn:

Disse temaene kommer snart:

  • Kommunestyrets rolle og ansvar
  • Administrasjonssjefens rolle og ansvar
  • Kommunelovens regler om statlig tilsyn med kommuner og fylkeskommuner
  • Lovlighetskontroll
  • Innsyn
  • Meroffentlighet
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2013, og fra samme tidspunkt ble forskrift av 22. desember 1993 nr. 1430 opphevet.

Veiledninger

Fra ord til handling i kunnskapsløftet - Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter.

 

Nytt tema om kjønnslemlestelse

Åpne mappen Tema og velg Kjønnslemlestelse for å se hvilket regelverk som gjelder og hva som finnes av veiledninger.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Tilskuddsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:

 
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no