Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 4/15. april 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Partene er enige om å prolongere SGS 1010 - Følge av pasient/klient/elev for perioden 1.1.2013 - 31.12.2013. I avtaleperioden nedsettes det en arbeidsgruppe som får i oppdrag å se nærmere på bestemmelsene i særavtalen, bl.a. med grunnlag i virkeområdet for avtalen og arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens kapittel 10. Arbeidsgruppen skal videre vurdere eventuelle endringer av sentrale bestemmelser i SGS 1010 for bl.a. å gjøre avtalen enklere å praktisere.

Prop. 83 L (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid). Arbeidsdepartementet foreslår endringer i arbeidsmiljøloven om at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, jf. § 14-12, kan reise søksmål i eget navn og lovligheten av slik innleie. Det foreslås også at Arbeidstilsynet gis en begrenset tilsynskompetanse med ulike deler av innleieregelverket.
Det foreslås å innføre hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på arbeidsmiljøloven m.m. som gjelder arbeidsmiljømyndighetenes tilsynsområde. Formålet er å gi et hensiktsmessig og effektiv sanksjonsmiddel som kan supplere de midlene som i dag er tilgjengelige.
Det legges også frem forslag om endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidet mot ufrivillig deltid. Forslaget innebærer at arbeidsgiver skal drøfte bruk av deltid med tillitsvalgte minst en gang per år. I tillegg foreslås det rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende deres faktiske arbeidstid i løpet av de siste 12 måneder.
Til sist, så legges det frem forslag om at arbeidsgiver, før det fattes beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, så langt det praktisk er mulig skal drøfte spørsmålet med arbeidstaker.

Dommer og avgjørelser

HR-2013-630-A Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker. Avlaster. Feriepenger.

HR-2013-628-A Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker. Beredskapshjem.

Høyesterett avsa 20. mars 2013 to dommer om hvorvidt henholdsvis en som hadde avtale om å være beredskapshjem for barnevernet og en som arbeidet for kommunen som avlaster for en familie med et multifunksjonshemmet barn, var å anse som ansatte eller om de var oppdragstakere. I førstnevnte sak, om beredskapshjem for barnevernet, ble det konkludert med at den private avtaleparten var å anse som en oppdragstaker. Det å stille til rådighet et hjem hvor fosterbarnet så langt mulig skal være som et familiemedlem skiller seg klart fra forhold som det er naturlig å karakterisere som «arbeid i annens tjeneste».
I den andre saken, om avlaster, konkuderte de med at avlasteren var å anse som en arbeidstaker til tross for at det i oppdragskontrakten stod at vedkommende var en oppdragstaker. Omstendighetene rundt avtaleforholdet trakk i retning av at det var tale om en arbeidsavtale, selv om det skaper utfordringer å forene arbeidstakerrettigheter med hensynet til brukermedvirkning.

Tariff: ord og uttrykk

I forbindelse med tariffoppgjør dukker det opp ord og uttrykk det kan være nyttig å forstå betydningen av.

Årets lønnsoppgjør

Forhandlingene starter torsdag 18. april kl. 10.30. Da møtes partene for første gang i forbindelse med mellomoppgjøret 2013. Forhandlingene skal være avsluttet innen tirsdag 30. april kl. 24.00.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Vergemålsloven fra 1927 blir opphevet 1. juli. Ny lov om vergemål for umyndige trer i kraft samtidig, med unntak av § 51 annet ledd, § 54 tredje ledd, § 65 og § 66 som trer i kraft straks.

Prop. 106 L (2012–2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i barnevernloven. (Dokumentet vil bli lagt inn i løpet av kort tid.)

Nye bøker:

Barnehagelæreren som leder - Å lede voksne i arbeid med barn.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Veileder fra Arbeidstilsynet: Arbeidsgiverens plikter (nr. 326) er oppdatert med henvisninger til nytt regelverk.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Temaer i kommunal forvaltning

Seks nye temaer er lagt inn:

Regelverk

Ny forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Samtidig oppheves tidligere forskrift fra 2009.
Den nye forskriften har nye obligatoriske standarder på blant annet multimediainnhold, næringslivsskjema, tegnsett og elektronisk faktura. Kravene for elektronisk faktura (§ 10), gjelder ikke for kommuner og fylkeskommuner før 1. januar 2015.

Dommer og avgjørelser

Sak 2012/972: Enkeltvedtak som vilkår for dekning av sakskostnader.

Sak 2012/2364: Tap av studieplass ved manglende oppmøte første studiedag.

Sak 2012/1166: Brudd på dokumentasjonskravet ved ileggelse av byggesaksgebyr.

Sak 2012/2498: Endring av plangrunnlaget etter innkommet byggesøknad.

 

Velkommen til Tema i KF Kommunal forvaltning

Skrevet av: Siri Halvorsen, forfatter av Forvaltningsloven i kommunene

Temaene gir deg enklere tilgang og bedre fortåelse av:

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring om endring i forskrift til opplæringsloven kap. 6: Inntak til videregående opplæring.

Høring om forslag til ny regel i forskrift til opplæringslova § 2 - 3a: Obligatorisk gjennomføring av lærlingundersøkinga

Riktig anvendt regelverk

Utdanningsdirektoratets svar på spørsmål om gratis kulturskoletime - tolkning av regelverket. Regjeringen har med budsjettet for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til elevene på 1.- 4. trinn, i tilknytning til skole og/eller SFO, fra høsten 2013. Timene skal gis i tilknytning til skoledagen og/eller SFO- tiden, men i tillegg (ikke som en del av) fag - og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det.

Nytt rundskriv - Udir-2-2013 Arbeidslivsfaget. Rundskrivet erstatter Udir-4-2012 Arbeidslivsfaget - tidsavgrensa endringar. Det tar for seg nye tidsavgrensede forskriftsregler som gjør det mulig å tilby arbeidslivsfaget for elever på 8. trinn i skoleårene 2012/2013 og 2013/2014.

Fra Utdanningsdirektoratet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø - Sjekkliste til skoleeiere og skoleledere.

 

Nye bøker

Flere nye hefter i samme serie som Hva kan jeg fortelle deg om Asperger syndrom?

Hva kan jeg fortelle deg om epilepsi?

Hva kan jeg fortelle deg om selektiv mutisme?

Hva kan jeg fortelle deg om astma?

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Vergemålsloven fra 1927 vil bli opphevet 1. juli. Ny lov om vergemål for umyndige trer i kraft samtidig, med unntak av § 51 Forvaltningen av finansielle eiendeler, annet ledd, § 54 Opplysningsplikt for institusjoner, tredje ledd, § 65 Taushetsplikt og § 66 Rett til å behandle personopplysninger. Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Med den nye loven opphører kommunens rolle som overformynder. Fylkesmannen overtar de oppgavene som hittil har vært lagt til de kommunale overformynderiene.

Endringer i forsinkelsesrenteloven og inkassoforskriften. Endringene har kun betydning for betaling mellom bedrifter eller mellom bedrift og offentlig etat. Endringene har ikke betydning for private forbrukere.

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Innfordring

Vergemålsloven fra 1927 vil bli opphevet 1. juli. Ny lov om vergemål for umyndige trer i kraft samtidig, med unntak av § 51 Forvaltningen av finansielle eiendeler, annet ledd, § 54 Opplysningsplikt for institusjoner, tredje ledd, § 65 Taushetsplikt og § 66 Rett til å behandle personopplysninger. Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Med den nye loven opphører kommunens rolle som overformynder. Fylkesmannen overtar de oppgavene som hittil har vært lagt til de kommunale overformynderiene.

Endringer i forsinkelsesrenteloven og inkassoforskriften. Endringene har kun betydning for betaling mellom bedrifter eller mellom bedrift og offentlig etat. Endringene har ikke betydning for private forbrukere.

Tilskuddsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:

Disse blir lagt inn i løpet av kort tid:

  • Rekruttering av fastleger
  • Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie og omsorgstjenesten
  • Samhandlingstiltak - oppfølging av målene i samhandlingsreformen

 
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no