Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 5/15. mai 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Tariff 2013

KS og forhandlingssammenslutningene er kommet til enighet i mellomoppgjøret 2013. Det foreligger nå et forhandlingsresultat i mellomoppgjøret 2013. Det gis et generelt tillegg på 0,75 %, dog minst kr. 3 100. Minstelønnssatsene er endret tilsvarende det generelle tillegget. Rammen for oppgjøret er 3,5 %. Les mer om oppgjøret på ks.no/tariff.

B-3/2013 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 - Iverksetting og kommentarer. Rundskrivet omhandler økonomien i oppgjøret, og gir informasjon om hvordan de ulike økonomiske elementene skal iverksettes.

KS/KS Bedrift og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne er blitt enige om en forhandlingsløsning ved årets mellomoppgjør. Stillinger i kapittel 4 i Hovedtariffavtalen et generelt tillegg på 0,75 %, dog minst kr. 3 100,-. Stillinger i kapittel 3, gruppe 1 i SGS 1701 - Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter - gis et generelt tillegg på 1,28 %, dog minst kr. 4.950,-. Tilleggene i denne avtalen er høyere enn i Hovedtariffavtalen, selv om den økonomiske rammen er lik. Dette skyldes at stillingene i særavtalen hadde med seg et lavere overheng fra i fjor. Minstelønningene er økt i begge avtalene. Endringene gjelder fra 1. mai 2013.

Regelverk

B-1/2013 Veterinærvaktordningen er revidert.

Annet

Rapport om SFS 2201: Utvalgsarbeidet om særavtale SFS 2201 om barnehage, skole og SFO er avsluttet og sluttrapport er utarbeidet. Forhandlinger om sentral forbundsvis særavtale SFS 2201 om barnehager, skole og SFO ble gjennomført i 2010. Partene ble ikke enige og saken ble behandlet i sentral nemnd som avsa kjennelse 31. mai 2011. Det ble nedsatt et partssammensatt utvalg med medlemmer fra KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Utvalget har avsluttet sitt arbeid nå, og det foreligger rapport fra utvalgsarbeidet. Reforhandling av avtalen skjer i juni 2013.

Tariffoppgjør

Klikk deg inn på Tema/Tariffoppgjør og finn all relevant informasjon om tariffoppgjørene mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 120 L (2012-2013) Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.)

Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven. I denne proposisjonen legger departementet fram forslag som skal sikre høy kvalitet i barnevernets arbeid. Krav til rettssikkerhet, forsvarlighet og barns medvirkning, sammen med kunnskaps- og kompetanseutvikling og god samhandling mellom forvaltningsnivåene står derfor sentralt. Et av grunnlagene for forslagene i proposisjonen er evalueringen av forvaltningsreformen i barnevernet. Denne evalueringen er knyttet til at staten overtok de tidligere fylkeskommunale oppgavene og ansvaret på barnevernområdet i 2004. Forslagene i proposisjonen tar også utgangspunkt i innspill fra blant annet barnevernsbarn selv og ulike utvalg og arbeidsgrupper nedsatt av departementet. Kapittel 2 gir en nærmere orientering om disse, samt evalueringen av forvaltningsreformen.

Riktig anvendt regelverk

Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom - familier. En ny veileder fra KS. Arbeidet med den føste veilederen i 2009 ble utført av Olav Molven og Ane Stavrum ved Diakonhjemmets Høgskole. Denne oppdaterte versjonen er utarbeidet av Olav Molven alene. Veilederen er utarbeidet i et samarbeid med Askim kommune. I forbindelse med utarbeidelsen har også Nannestad, Alta og Malvik kommune bidratt. Veilederen er finansiert gjennom FoU-ordningen i KS. Et nyttig verktøy for å sikre at taushetsplikten ivaretas i arbeidet for et godt tverrfaglig samarbeid om barn, unge og familier.

Nye bøker:

Håndbok for helsestasjoner 0-5 år
Av: Nina Misvær og Per Lagerløv (red.)
Ny revidert utgave av Håndbok for Helsestasjoner 0-5 år. I denne nye utgaven er alle kapitlene revidert, og sentrale temaer som søvn, ernæring og oppdragelse er betydelig utvidet. Helt nye kapitler som Familien, Somatisk undersøkelse og Fysioterapi har kommet til etter ønsker fra målgruppen.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 100 L (2012-2013). Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.). Forslaget omhandler bruk av varslings og lokaliseringsteknologi og tiltak for å styrke pasienters, brukeres og pårørendes stilling.

Prop. 91 L (2012-2013). Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.)

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Tariffnemnda har 24. april 2013 truffet vedtak om videreføring av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. Se protokoll på Arbeidsdepartementets nettside.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 116 L (2012-2013) om endringer i forvaltningsloven.

Forslaget handler om endring av reglene om elektronisk kommunikasjon. Forvaltningen skal kunne kommunisere elektronisk med en mottaker uten å måtte innhente samtykke i forkant. I stedet vil forvaltningen som hovedregel ha lov til å kommunisere elektronisk. Forvaltningsloven skal imidlertid åpne for at privatpersoner kan reservere seg mot elektronisk kommunikasjon og i stedet motta tradisjonell post fra forvaltningen.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2012/1454: Navs saksbehandlingstid og oppfølgingsplikt for begjæring om dokumentinnsyn.

Sak 2012/215: Sak om plassering av tomannsbolig – pbl. § 29-4 første ledd.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop.106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven. I denne proposisjonen legger departementet fram forslag som skal sikre høy kvalitet i barnevernets arbeid. Krav til rettssikkerhet, forsvarlighet og barns medvirkning, sammen med kunnskaps- og kompetanseutvikling og god samhandling mellom forvaltningsnivåene står derfor sentralt. Et av grunnlagene for forslagene i proposisjonen er evalueringen av forvaltningsreformen i barnevernet. Denne evalueringen er knyttet til at staten overtok de tidligere fylkeskommunale oppgavene og ansvaret på barnevernområdet i 2004. Forslagene i proposisjonen tar også utgangspunkt i innspill fra blant annet barnevernsbarn selv og ulike utvalg og arbeidsgrupper nedsatt av departementet. Kapittel 2 gir en nærmere orientering om disse, samt evalueringen av forvaltningsreformen.

Riktig anvendt regelverk

Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom - familier. En ny veileder fra KS. Arbeidet med den føste veilederen i 2009 ble utført av Olav Molven og Ane Stavrum ved Diakonhjemmets Høgskole. Denne oppdaterte versjonen er utarbeidet av Olav Molven alene. Veilederen er utarbeidet i et samarbeid med Askim kommune. I forbindelse med utarbeidelsen har også Nannestad, Alta og Malvik kommune bidratt. Veilederen er finansiert gjennom FoU-ordningen i KS. Et nyttig verktøy for å sikre at taushetsplikten ivaretas i arbeidet for et godt tverrfaglig samarbeid om barn, unge og familier.

Fagstoff

Satsing på ungdomstrinnet - Informasjon til kommuner og privatskoler fra Kunnskapsdepartementet. Målet med satsingen er å øke elevenes motivasjon og mestring gjennom å gjøre undervisningen i alle fag mer praktisk og variert.

 

Nye bøker

Forståelse av fagtekster i skolen
En teamhåndbok
Av: Anne Risum Kamp og Lone Skafte Jespersen

Hvordan arbeide systematisk med fagtekster i klassen? Hva er forskjellen på faktatekster og skjønnlitteratur? Hvordan avkoder man tabeller og diagrammer? Hvordan lese og forstå statistikk? Hvordan skal elevene bli effektive og kritiske lesere i alle fag?

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Konsultasjonsordningen

Referat og materiale fra 1. konsultasjonsmøte mellom KS og KRD.

Statsbudsjett

Kommuneproposisjonen 2014.

Tilskuddsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:

Tilskudd fra Husbanken

Endring i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken. Se § 1 og § 3. § 3 regulerer hvem som skal få tilskudd, og etter endringen kan også helseforetak få disponere plasser i omsorgsboliger og sykehjem så sant dette skjer i samarbeid med kommuner.

 
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no