Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 6/13 24. juni 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Kjære abonnenter

En riktig god sommer ønskes dere alle fra oss i Kommuneforlaget!

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

B-6/13 om reforhandling av SFS 2404 pr 1. juli 2013.

Rundskrivene B-4/13 og B-5/13 er fortsatt under utarbeidelse.

B-02/13 OU-kontingent 2013 - Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m. juni måned.

Endringer i folketrygdloven og permitteringslønnsloven. Endringene er i hovedsak spesifiseringer av alderspensjonsbestemmelser. Se ftrl §§ 4-24, 4-25, 15-14, 19-17 og 20-20.

Endring i forskrift om utførelse av arbeid, § 1-4 nr. 44, § 6-1, § 6-4, § 6-5 og § 6-10.

Lovendringer som trer i kraft 1. juli 2013

Endringer i arbeidsmiljøloven og ferieloven om likebehandling av innleide arbeidstakere. §§ 14-12a, 14-12b trådte i kraft 1. januar 2013, mens ny § 14-12c Solidaransvar for innleier trer i kraft 1. juli. Bestemmelsene gir nye plikter for arbeidsgiver for at den innleide arbeidstaker skal få samme vilkår som faste ansatte.

Endringer i arbeidsmiljøloven § 17-1 og § 17-4. Endringene handler om søksmålsrett for fagforeninger om lovstridig innleie av vikarer.

Endringer i folketrygdloven om tredeling av foreldrepengeperioden. Endringene i §§ 14-9, 14-10 og 14-12 trer i kraft.

Dommer og avgjørelser

Uttalelse fra Sivilombudsmannen i sak 2011/2414 - offentliggjøring i varslingssak. En kommune offentliggjorde en varslingssak om ordførerens atferd overfor ansatte i kommuneadministrasjonen. Sivilombudsmannen mente at kommunen og ordføreren handlet i strid med kommmunens interne rutinebeskrivelse om å behandle varslernes identitet med fortrolighet ved offentliggjøring av saken. Rådmannen ble også kritisert for ikke å ha handlet i tråd med god forvaltningsskikk.

Veiledninger

Rapport fra Sintef: Evaluering av IA-avtalen (2010-2013)

Tariffoppgjøret

KS Hovedstyre har godkjent forhandlingsresultatet fra mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013. Alle parter har med dette akseptert løsningen og avtalte lønnsreguleringer kan dermed iverksettes. Se nye minstelønnstabeller i Hovedtariffavtalen kapittel 4. og SGS 1701 kapittel 3.6.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovendringer som trer i kraft 1. juli eller 1. august 2013

Endringer i barnehageloven.
§ 7 fastsetter at også kommunale barnehageeiere også skal legge frem tjenestedata. Kommunens plikt til å legge frem opplysninger har tidligere kun ligget i kommuneloven § 49.
§ 19 om politittest endres for at bestemmelsen skal samsvare bedre med politiregisterloven. Blant annet skal det anmerkes flere lovbrudd enn seksualforbrytelser.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om nasjonal kjernejournal. Forskriften er hjemlet i helseregisterloven og gjelder for all helsepersonell, også i kommunesektoren.Forskriften trådte i kraft 31. mai 2013.

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2013 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger.
Grunnbeløpet i folketrygden fastsettes til 85 245 kroner.

Lovendringer som trer i kraft 1. juli 2013

Endringer i helsepersonelloven, helseberedskapsloven, helseregisterloven og folkehelseloven. Endringene vil gi økt mulighet for utlevering av taushetsbelagte opplysninger om pasient til bruk i læring og kvalitetsforbedrende arbeid.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i forskrift om utførelse av arbeid, § 1-4 nr. 44, § 6-1, § 6-4, § 6-5 og § 6-10.Veiledninger

Rapport fra Sintef: Evaluering av IA-avtalen (2010-2013)

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Det er gjort endringer i valgforskriften, i kraft 30. mai 2013.

Lovendringer som trer i kraft 1. juli 2013

§ 19 i forskrift om kontrollutvalg. Første avsnitt i § 19 blir opphevet.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen:

Sak 2012/3306: Habilitet for medlemmer i fjellstyre.
Saken handler om en begjæring om inhabilitet som ble tilbakevist av forvaltningen. Sivilombudsmannen kom til at den rettslige begrunnelsen for tilbakevisningen var rett.

Sak 2012/1956: Spørsmål om angivelse av takvinkel lå innenfor hva myndighetene kunne bestemme etter høyde- og plasseringsbestemmelsen i pbl. 29-4 første ledd.
Sivilombudsmannen fant at plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd første punktum kan gi hjemmel til å angi en annen takvinkel enn det som følger av reguleringsplanen.

Sak 11/1906: Oppreisning for oversittelse av klagefrist etter forvaltningsloven §31.
Saken handler om at fylkesmannen ga oppreising for oversittelse av klagefrist, mens Sivilombudsmannen kom til at det ikke var nok "særlige" grunner
til at klagen ble prøvd på nytt.

Sak 2012/1840: Konsekvensen av uriktig lovgrunnlag ved behandling av dispensasjonssøknad.
Søknaden ble behandlet etter plan- og bygningsloven 2008 - og ikke etter plan- og bygningsloven 1985. Sivilombudsmannen kom frem til at fylkesmannens vedtak var ugyldig.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 129 L (2012-2013). Endring i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning). Proposisjonen fra Kunnskapsdepartementet inneholder lovforslag som tar sikte på å forandre deler av spesialundervisningen med hensyn til halvårsrapporter, plikt om samarbeid i utarbeidelsen av mål og tiltak i individuell plan og bruk av personale i opplæringen. Den omhandler også nye bestemmelser som berører psykososialt miljø, felles skolekretser og lærertetthet.

Lovendringer som trer i kraft 1. juli og 1. august 2013

Endringer i opplæringslova og privatskolelova om spesialundervisning. Foruten en teknisk endring i § 13-10, som trådte i kraft straks, vil resten av endringene ikraftsettes 1. august 2013.

Riktig anvendt regelverk

Tolkning fra Udir:

Oppdatert veileder: Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2013.

 

Nye bøker

Forståelse av fagtekster i skolen - En teamhåndbok
Av: Anne Risum Kamp og Lone Skafte Jespersen

Fra tidlig barnetrinn stilles det krav til elevenes ferdigheter i lesing av fagtekster og det økes med stigende klassetrinn. Denne boken er ment som et hjelpemiddel i den ordinære opplæringen.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny lov om statens innkrevingssentral og forskrift om statens innkrevingssentral.
Ny lov om statens innkrevingssentral trådte i kraft 1. juni.

SI ble opprettet for å kreve inn bøter og andre strafferettslige krav. I dag brukes SI også som innkrevingsmyndighet for innkrevingsoppgaver i ca 30 andre lover. Det har derfor vokst frem et behov for å regulere aktivitetene i en egen lov.

Den nye loven inneholder bestemmelser om SIs utenrettslige innkreving. Den rettslige innkrevingen blir ivaretatt i en ny Del II i tvangsfullbyrdelsesloven Kapittel 2.

Inkasso loven gjelder ikke for SI-loven, men god inkassoskikk gjelder uansett, se § 3.

Taushetsbelagte opplysninger som SI har, skal behandles i hht personopplysningsloven, se § 6.

SI vil bruke forsinkelsesrentesats etter forsinkelsesrenteforskriften, se § 7.

Nærmere presiseringer til loven og hvilke krav SI kan kreve inn, finnes i forskrift til SI-loven.

Ny forskrift om grunnbeløpet i folketrygden.
Grunnbeløpet er satt til: 85 245 kroner.

Prop. 155 L (2012-2013). Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv.
Det er foreslått en hel del endringer i gjeldsordningsloven, både innenfor saksbehandlingen av gjeldssaker og for skyldners rettigheter. Se oversikten under Kapittel 1 Proposisjonens hovedinnhold og detaljer i Merknader til de enkelte bestemmelsene.

Lovendringer som trer i kraft 1. juli 2013

Endringer i forskrift om bustøtte.

Nye grunntall for utregning av fostringstilskudd i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot.

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser


Rundskriv fra justisdepartementet: Anskaffelse av kontrakter om drift av asylmottak (G-03/2013 ).

Regnskap

Endringer i regnskapsloven og revisorloven som gir store foretak plikter til å rapportere sitt samfunnsansvar. Se blant annet ny § 3-3 c. I følge forarbeidene (Prop 48 L. 2012-2013), omfatter rapporteringsplikten ikke offentlige virksomheter.

Merverdiavgift

§ 2-1-1 i merverdiavgiftsforskriften endres fra 1. juli 2013.

§ 11-1 i merverdiavgiftsloven endres fra 1. juli 2013.

Tilskuddsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:
Psykososialt arbeid overfor flyktninger og asylsøkere - kompetansehevende tiltak.
Tilbud til kronikergrupper, forankret i frisklivssentraler.
ReHabiliteringsuka 2013 - tilskudd til aktiviteter i kommunene.

 
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no