Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 7 og 8/13 15. august 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

ASA 4303 opphører.

Rundskriv A-2/2013 om fastsetting av driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene - ASA 4303 opphører.

ASA 4301 (statsavtalen) Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis er reforhandlet.

Rundskriv A-3/13 om ASA 4301 (statsavtalen) Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis

Endringer i arbeidsmiljøloven og ferieloven om likebehandling av innleide arbeidstakere. §§ 14-12a, 14-12b trådte i kraft 1. januar 2013, mens ny § 14-12c Solidaransvar for innleier trådte i kraft 1. juli. Bestemmelsene gir nye plikter for arbeidsgiver for at den innleide arbeidstaker skal få samme vilkår som faste ansatte.

Arbeidsmiljøloven § 17-1 og § 17-4. Endringene handler om søksmålsrett for fagforeninger om lovstridig innleie av vikarer.

Folketrygdloven §§ 14-9, 14-10 og 14-12 om tredeling av foreldrepengeperioden.

Fastlegeforskriften §13. Aldersgrensen for legevaktplikt settes til 60 år, fra tidligere 55 år.

Barnehageloven § 19 er utvidet. Tidligere viste politiattest ved ansettelse i barnehage kun om vedkommende er dømt eller har vært siktet for seksuelle overgrep. Paragrafen er endret slik at politiattest for jobbsøkere i barnehage også viser om vedkommende har begått seksualforbrytelser, volds- og ransforbrytelser eller narkotikaforbrytelser. Paragrafen har fått samme innhold som politiregisterloven § 39. Dette setter barnehageeier i bedre stand til å vurdere søkers egnethet. Kravet til politiattest gjelder for alle som jobber i barnehagen, også vikarer, vaktmester osv.

Dommer og avgjørelser

LA-2013-45685 Arbeidsrett. Oppseiing. Tilretteleggingsplikt. En dom om tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6. Dommen gjelder langvarig sykefravær og domstolen kom til at arbeidsgiveren ikke hadde prøvd ut mulighetene for tilrettelegging godt nok.

ARD 21.06.13 Grense for medlemskap i pensjonsordning - indirekte diskriminering. Arbeidsretten slår fast at den tariffavtalte nedre grense på 14 timer for medlemskap i tjenestepensjonsordningen er ugyldig. Det betyr at alle arbeidsgivere innenfor KS' tariffområde må sørge for at alle ansatte fra 21. juni 2013 innmeldes i tjenestepensjonsordningen og/eller opprettholder sitt medlemskap i denne, uavhengig av hvilken stillingsstørrelse vedkommende har.

Veiledninger

Fortolkning fra KS angående høyesterettsdom Avlasterdommen: Konsekvenser av høyesterettsdom vedrørende arbeidstakerbegrepet.

Viktig pensjonsdom i arbeidsretten. Veiledning fra KS om dom av 21. juni 2013.

Deltid: Rett til stilling lik faktisk arbeidstid. KS har skrevet en artikkel om de nye bestemmelsene om uønsket deltid i arbeidsmiljølovens § 14-4a og § 14-4b. Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2014.

Veileder fra Arbeidstilsynet: Tilrettelegging innen visse grenser. Veilederen omhandler tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i barnehageloven.
§ 7 fastsetter at også kommunale barnehageeiere også skal legge frem tjenestedata. Kommunens plikt til å legge frem opplysninger har tidligere kun ligget i kommuneloven § 49.
§ 19 om politiattest endres for at bestemmelsen skal samsvare bedre med politiregisterloven. Blant annet skal det anmerkes flere lovbrudd enn seksualforbrytelser.

Forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner § 9 er endret slik at behovet for tilsyn skal gjøres på bakgrunn av en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift. Minimumstilskuddet er satt opp fra 92% til 96%.

Ny bok:

Hva kan jeg fortelle deg om tvangslidelser?
- en guide for venner, familie og fagpersoner.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i helsepersonelloven, helseberedskapsloven, helseregisterloven og folkehelseloven. Endringene vil gi økt mulighet for utlevering av taushetsbelagte opplysninger om pasient til bruk i læring og kvalitetsforbedrende arbeid.

Se helsepersonelloven ny § 29c, helseberedskapsloven § 2-2, helseregisterloven § 6 og § 16 og folkehelseloven § 13.

Veiledninger

Rundskriv I-3/13 fra HOD: Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Rundskrivet skal avklare veiledningsplikten som ligger i spesialisthelsetjenesteloven § 6-3.

 

Ny bok:

Om rehabilitering: helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset.

Av: Trine Normann, Johans Tveit Sandvin og Hanne Thommesen.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Produktforskriften har fått endret kapittel 6 Regulering av ozonreduserende stoffer og fått nytt kapittel 2a Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Søksmålsrett for fagforeninger. Arbeidsmiljøloven §§ 17-1 og 17-4 er endret slik at fagforeninger har søksmålsrett ved ulovlig innleie. Den innleide har tidligere selv måttet forfølge brudd på arbeidsmiljøloven, noe som kan være vanskelig. Søksmålsrett for fagforeninger kan bidra til bedre etterlevelse, og til at flere ulovlig innleide får fast ansettelse/erstatning. Fagforeningen som skal reise søksmål må ha medlemmer i innleievirksomheten.

Vikarbyrådirektivet. Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven: §14-12c Solidaransvar for innleier.

Veiledninger

Veileder fra Arbeidstilsynet: Tilrettelegging innen visse grenser. Veilederen omhandler tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i kommuneloven, om egenkontroll. Se § 17, § 29, § 48, § 50, § 65, § 68, § 71, § 77 og § 80.

Samtidig ble inndelingsloven § 26 endret. Det vil komme lignende endringer i lov om interkommunale selskaper, som vil tre i kraft 1. januar 2014. Se rundskriv H-2/13 for kommentarer til alle endringene.

Forskrift om kontrollutvalg § 19. Første avsnitt i § 19 er opphevet.

Veiledninger

Rundskriv H-2/13: Iverksetting av endringer i kommuneloven m.m. - egenkontroll mv.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen:

Sak 2012/1633: Skånland kommunes behandling av sak om utbedring av kloakkanlegg.

Sak 2013/68: Oppreisning for oversittelse av klagefrist etter forvaltningsloven § 31.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i opplæringslova og privatskolelova om spesialundervisning. Det er endret i bestemmelser om halvårsrapporter, plikt om samarbeid i utarbeidelsen av mål og tiltak i individuell plan og bruk av personale i opplæringen.

Se § 5-4, § 5-5, § 8-1, ny § 8-3, § 9a-7, ny § 9a-8, ny § 10-11 og ny § 15-5.

I privatskoleloven er det ny § 3-6a og ny § 4-5.

Opplæringsforskriften § 1-1 og privatskoleforskriften § 2A-1. Endringen gir skoleeier rett til å omdisponere 5 % av timene i enkeltfagene.

Høring om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringsnotatet omhandler innføring av et gratis kulturskoletilbud for elever på 1. - 4. årstrinn.

Veiledninger

Rundskriv F-04/13: Informasjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (spesialundervisning m.m.)

 

Ny bok:

Hva kan jeg fortelle deg om tvangslidelser?
- en guide for venner, familie og fagpersoner

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i forskrift om bustøtte. § 3 gir anledning til økt støtte for å tilpasse boligen til funksjonshemmede. Endringen omfatter også utgangspunkt for fastsetting av egenandel § 4, beregning av inntektsperiode § 8 og rett til å kreve for mye utbetalt bostøtte tilbake § 14.

Nye grunntall for utregning av fostringstilskudd i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot.

Ny forsinkelsesrenteforskrift. Forsinkelsesrenten settes til 9,50 prosent p.a. Det er også kommet en ny § 2 om standardkompensasjon. Fordringshaver kan kreve en kompensasjon fra skyldner. Standardkompensasjonen er satt til 300 kroner. Den nye bestemmelsen er hjemlet i forsinkelsesrentelovens nye § 3a.

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Innfordring

Ny forsinkelsesrenteforskrift. Forsinkelsesrenten settes til 9,50 prosent p.a. Det er også kommet en ny § 2 om standardkompensasjon. Fordringshaver kan kreve en kompensasjon fra skyldner. Standardkompensasjonen er satt til 300 kroner. Den nye bestemmelsen er hjemlet i forsinkelsesrentelovens nye § 3a.

Offentlige anskaffelser

Endringen i lov om offentlige anskaffelser § 7 trådte i kraft 1. juli. Offentlige myndigheter får adgang til å føre tilsyn med virksomheters etterfølgelse av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår.

Høring. Endringer i anskaffelsesregelverket som følge av ny WTO-avtale om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen)

Merverdiavgift

§ 2-1-1 i merverdiavgiftsforskriften er endret fra 1. juli 2013.

§ 11-1 i merverdiavgiftsloven er endret fra 1. juli 2013.

Tilskuddsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:
Hverdagsrehabilitering - personer med psykisk utviklingshemming
Pilotprosjekter for å utvikle et helhetlig tilbud til pårørende knyttet til omsorgslønnsordningen
Kvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeider
Tilskudd til velferdsteknologi i kommunene

 
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no