Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 9/13 15. september 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Rundskriv B-07/2013: Ny bok om arbeidstidsplanlegging. Boken gir veiledning om gjeldende arbeidstidsregler i arbeidsmiljøloven og i Hovedtariffavtalen og gir konkrete råd om praktiseringen av reglene.
Mer informasjon om boken og bestilling.

Fra 1. juli 2013 er honorarsatsen for kommunalt legearbeid økt fra kr 705 til kr 718 per time. Se ASA 4310 punkt 12.5.

SFS 2305. Etter flere måneders forhandlinger om kommunelegeavtalen (særavtale SFS 2305) viste det seg at partene ikke kom til enighet. Uenigheten omhandler i første rekke regulering av arbeidstid på legevakt. Særavtalen går nå til behandling i sentral nemnd. Dagens avtale fungerer på ettervirkning inntil den sentrale nemnden fatter sin avgjørelse.

Ny bok:

Arbeidstidsplanlegging
Arbeidsplan og turnusordninger
.

Hege Ingvoldstad Øhrn, Arne Norum og Elin Kværnø.


Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledere

Ny veileder: Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Veilederen redegjør for hvordan de to lovene virker i forhold til hverandre og hvilke oppgaver barneverntjenesten har i tilfeller hvor barna lider under foreldrenes konflikt.


Nye bøker:

Digital mobbing
En viktig bok med konkrete råd om hva voksne og barn kan gjøre for å bekjempe mobbing.

Smarte foreldre. Veileder og arbeidsbok

Kursprogram for foreldre til barn med angst eller depresjon.

Snakk med barn om følelser.
En ny bok i "snakk med barn om"-serien, tilpasset personalet i skoler og barnehager samt høyskoleutdanninger.

Jakten på den gode barndom.
Systematisk og målrettet arbeid i barnehagen.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede ble opphevet 1. september.

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven trådte også i kraft samme dato, med ny § 4-6a og endret § 4A-4. Det handler om nye bestemmelser for bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi.

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledere

Faktaark fra Arbeidstilsynet: Arbeidstøy i hjemmesykepleie og sykehjem.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Høringer til endringer i plan- og bygningsloven:

Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven: Femårsregelen for detaljreguleringer basert på private planforslag, plan- og utredningsprogram, tidsfrister og forslag til rettinger og klargjøring av lovteksten.

Veiledninger

Pbl § 12-9 - spørsmål om kommunen plikter å fastsette planprogram etter forslag fra privat forslagsstiller.

Offentleglova § 25 - spørsmål om innsyn i vedtak om tilsetjing.

Rundskriv T-2/13: Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven.

Dommer og avgjørelser

Sak 2013/68 Oppreisning for oversittelse av klagefrist etter forvaltningsloven § 31.

Sak 2012/1633 Skånland kommunes behandling av sak om utbedring av kloakkanlegg.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 om inntak til videregående opplæring og nytt kapittel 6A om formidling til læreplass.

Udir oppsummerer endringene slik:

 • Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter
 • Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere
 • Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever
 • Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 Mer utfyllende regulering av inntak av voksne
 • Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

Kunnskapsdepartementet har lansert et høringsnotat som omhandler endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven. Notatet drøfter følgende:

 • Presisering av kravet om forsvarlig system for å følge opp lovverket.
 • Fjerning av kravet om sakkyndig vurdering ved vedtak om inntil to år ekstra i videregående opplæring for elever med rett til særskilt språkopplæring.
 • Lovfesting av fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel.
 • Hjemmel for Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger fra grunnopplæringen.
 • Fylkeskommunens behandling av personopplysninger i forbindelse med inntak til videregående opplæring, herunder formidling av læreplasser.
 • Krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole.

Rundskriv Q-16/2013 Forebyggende innsats for barn og unge.

 

Ny bok:

Digital mobbing
En viktig bok med konkrete råd om hva voksne og barn kan gjøre for å bekjempe mobbing.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Saksbehandling

Rundskriv - Hovednr. 35 - Lov om sosiale tjenester i NAV. Rundskrivet er skrevet med tanke på å gi ansatte i NAV god støtte og veiledning i det daglige arbeidet. Endringene dreier seg hovedsakelig om EØS-borgeres rettigheter (punkt 1.2.2.8), bruk av vilkår (punkt 4.20.2.8) og innhenting av opplysninger (punkt 5.43.2.7). I tillegg er lovendringen i § 38 tatt inn.

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Budsjett

Rundskriv H-3/13: Kommuneproposisjonen 2014 og Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Merverdiavgift

Veilederen Merverdiavgift og kommunene (skrevet av Ole-Jørgen Wilberg) er oppdatert med et nytt kapittel 3 - Fritak fra merverdiavgift.

Fritakene ligger i mva-loven kapittel 6. For fritakene er omsetningen i og for seg innenfor avgiftsområdet, og virksomheten er avgiftspliktig. Som avgiftspliktig virksomhet skal den i utgangspunktet beregne utgående avgift, men det skal unnlates for den del av omsetningen som faller innenfor ett av fritakene.

Kapittelet ser på hvordan fritaksreglene skal avgrenses mot hovedregelen om at all omsetning er avgiftspliktig.

 
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no