Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 10/13 15. oktober 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaleverket

Informasjon til kommunene vedrørende bruddet i forhandlingene om SFS 2201 - barnehageavtalen.

KS har kommet til enighet med organisasjonene om arbeid i høytider. Enigheten innebærer at ordinære prosedyrer for endring av turnus må følges også for helge- og høytidsturnus, med mindre annet er avtalt lokalt.
Partene vil ha en videre dialog rundt problemstillingen, og det vil bli utarbeidet et nytt rundskriv til erstatning for B 12/2009.
Se enighetsprotokollen.

Nye regler om alderspensjonister som engasjeres på pensjonistvilkår.
KS, LO Kommune, YS-Kommune og Unio er enig om nytt pkt. 12.5 i HTA om pensjonistavlønning. Alderspensjonister som tilsettes etter denne bestemmelsen skal ikke meldes inn i den tariffavtalte pensjonsordningen som gjelder i KS-området (TPO). Løpende pensjon blir dermed ikke redusert som følge av inntekt etter denne nye bestemmelsen. For øvrig gjelder hovedtariffavtalens bestemmelser. Bestemmelsen gjelder fra 1. oktober 2013.
Se Protokoll om pensjonistavlønning.

Kommer snart:

Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet starter 20. november

Særavtalen SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, som bl.a. omhandler arbeidstid for lærerne, løper ut ved årsskiftet. Forhandlingene om ny særavtale starter opp 20. november 2013. Videre forhandlingsløp vil bli avklart på det første forhandlingsmøtet. Dersom partene ikke kommer til enighet ved forhandlinger innen 31.12.2013, vil arbeidstidsavtalen for lærerne gå inn som en del av hovedtariffoppgjøret 2014.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledere

Rundskriv Q-16/2013 - Forebyggende innsats for barn og unge tar for seg samarbeidet mellom de kommunale tjenestene med tanke på å gjøre det lettere å tilrettelegge for gode samarbeidsformer. Målgruppen er politisk og administrativ ledelse og de som arbeider i offentlig og frivillig sektor. Det handler om forebyggende arbeid i fritid, oppvekst, helse, skole og politi.

Beredskapsplan: Skoleskyting, gisseltaking eller en dødelig brann er hendelser som det er liten sannsynlighet for at skal skje ved skolene eller barnehagene i kommunen. Men hvis en av disse hendelsene oppstår, kan dette få katastrofale konsekvenser. Derfor har Kommuneforlaget utarbeidet en veileder for å hjelpe kommunene med å lage en beredskapsplan for slike hendelser.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledere

Rundskriv Q-16/2013 - Forebyggende innsats for barn og unge tar for seg samarbeidet mellom de kommunale tjenestene med tanke på å gjøre det lettere å tilrettelegge for gode samarbeidsformer. Målgruppen er politisk og administrativ ledelse og de som arbeider i offentlig og frivillig sektor. Det handler om forebyggende arbeid i fritid, oppvekst, helse, skole og politi.

 

 

Ny bok:

Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Skrevet av: Lasse Skaug

Kommunenes ansvar og plikter etter den nye helse- og omsorgstjensteloven fra 2012 er et vitkig tema. Boken tar for seg pasienters og brukeres rett til helse- og omsorgstjenester, og den beskriver saksbehandlingsreglene i særlover og forvaltningsloven.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Fortolkning fra Justisdepartementet til offentleglova:

Offentlegloven §32. Hvordan behandle klage over avslag på krav om innsyn når innsyn alt er nekta i same dokument?

Fortolkninger til plan-og bygningsloven:

Pbl kap 17. Spørsmål om grensene for bruk av utbyggingsavtaler
Pbl §20-1 første ledd bokstav m - Omgjøring av festegrunn til grunneiendom - Miljøverndepartementets brev
Pbl §20-1 første ledd bokstav m - Innløsning av festetomter - byggesaksbehandling - Kommunal- og regionaldepartementets brev

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen:
Sak 2012/1175 Vilkår for rivingstillatelse.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop. 206 L (2012-2013) foreslår endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Endringene vil medføre:

  • Plikt for skoleeier til å tilby et gratis kulturskoletilbud i tilknytning til skole- og/eller SFO-tiden for elever på 1.- 4. årstrinn.
  • En gjensidig samarbeidsplikt om kulturskole-tilbudet for offentlige skoler og musikk- og kulturskolen.

Den 1. oktober trådte endringer i forskrift til opplæringsloven § 3-29, § 3-30, § 3-31, § 4-22, § 4-23 og § 4-24 samt privatskoleforskriften § 3-27, § 3-28 og § 3-29 i kraft. Endringene regulerer rammene for skriftlig og muntlig eksamen. Etter endringene blir det færre variasjonsmuligheter og dermed likere forutsetninger for alle elever over hele landet.

Veiledere

Beredskapsplan: Skoleskyting, gisseltaking eller en dødelig brann er hendelser som det er liten sannsynlighet for at skal skje ved skolene eller barnehagene i kommunen. Men hvis en av disse hendelsene oppstår, kan dette få katastrofale konsekvenser. Derfor har Kommuneforlaget utarbeidet en veileder for å hjelpe kommunene med å lage en beredskapsplan for slike hendelser. En beredskapsplan vil være et redskap som skolens og barnehagens ansatte vil dra stor nytte av om slike uønskede hendelser skulle skje.

Rundskriv Q-16/2013 - Forebyggende innsats for barn og unge tar for seg samarbeidet mellom de kommunale tjenestene med tanke på å gjøre det lettere å tilrettelegge for gode samarbeidsformer. Målgruppen er politisk og administrativ ledelse og de som arbeider i offentlig og frivillig sektor. Det handler om forebyggende arbeid i fritid, oppvekst, helse, skole og politi.

 

Ny bok:

Når matte blir vanskelig
Hvordan hjelpe elever med matematikkvansker
.

Elever som synes matematikk er vanskelig, har behov for hjelp før faget blir et stort problem. Denne boken gir brukervennlige strategier for å hjelpe elever som sliter.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere.
Når det offentlige kjøper helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere, for eksempel hjemmetjenester eller brukerstyrt personlig assistanse, trer taushetsplikten inn. Oppdragsgiver kan bare gi ut opplysninger til potensielle leverandører hvsi brukeren samtykker. Det betyr at opdragsgiver kan få problemer med å gi en dekkende beskrivelse av tjenesten, og dermed hindrer nødvendige vilkår for konkurranse. Det foreslås nå en endring av § 1-3 i forskrift om offentlige anskaffelser som gir unntak fra taushetsplikten for slike tjenester.

Merverdiavgift

Høring om endring av merverdiavgiftsloven. Forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket om frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg.

Regnskap

Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader regnskapsåret 2014 (H-4/13).

Ny høring fra GKRS: Høringsutkast (HU) til revidert kommual regnskapsstandard nr. 7 - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen.

 

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet vil bli lagt inn i løpet av kort tid.

Tilskudd og refusjoner

I etterkant av statsbudsjettet legger vi ut en oversikt over alle postene hvor kommuner og fylkeskommuner får eller kan søke om tilskudd eller refusjoner.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no