Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 11/13 15. november 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaleverket

Lover og forskrifter

Prop. 198 L (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Dette er en samleproposisjon som foreslår endringer i blant annet folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. Av interesse for kommunene er forslaget til endring i arbeidsmiljøloven § 7-1 tredje ledd første punktum. Endringen innebærer at arbeidsgivere ikke lenger vil behøve å sende melding til det lokale arbeidstilsynet når arbeidsmiljøutvalg er opprettet.

Rundskriv

B-8/2013 Arbeid og fritid i helge- og høytider. Rundskrivet erstatter B-12/2009.

B-09/13 Ny revidert utgave av boken "Rettigheter og plikter ved sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon". Boken er revidert i henhold til endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og hovedtariffavtalen.

B-200/13 PAI, lønnsstatistikk for 2013, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister og nye oppgaver til PAI-registreret / PAI-rundskrivet fra KS.

Dommer og avgjørelser

Sak 2012/1960 fra Sivilombudsmannen: Tildeling av driftstilskudd til fysioterapi - opplysning av saken, kvalifikasjonsvurdering, begrunnelse, habilitet m.v.

Veiledninger

Best sammen. Om å øke nærværet i helse- og omsorgssektoren For å bistå medlemmene i deres sykefraværsarbeid har KS tatt initiativ til å lage noen kortfattede inspirasjonshefter sammen med partene i kommunesektoren. Partene i kommunal sektor ønsker gjennom dette heftet å bidra i det daglige arbeidet med HMS og et inkluderende arbeidsliv.
I heftet finner du praktiske tips og veiledning til hvordan man i helse og omsorgssektoren sammen kan skape et godt arbeidsmiljø som fremmer nærvær.

 

 

 

Ny bok:

Debattheftet til strategikonferansene 2014

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Nytt høringsforslag fra Kunnskapsdepartementet om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak.


Nye bøker:

Se barnet innenfra -
Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen
.

Kreativ bruk av digitale verktøy og

Blogg som pedagogisk verktøy

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Arbeidsmiljø: Best sammen - om å øke nærværet i helse- og omsorgssektoren For å bistå medlemmene i deres sykefraværsarbeid har KS tatt initiativ til å lage noen kortfattede inspirasjonshefter sammen med partene i kommunesektoren. Partene i kommunal sektor ønsker gjennom dette heftet å bidra i det daglige arbeidet med HMS og et inkluderende arbeidsliv.
I heftet finner du praktiske tips og veiledning til hvordan man i helse og omsorgssektoren sammen kan skape et godt arbeidsmiljø som fremmer nærvær.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Ny veileder fra KRD: Lovlighetskontroll etter kommunelovens §59 (H-2299). Veilederen erstatter tidligere veileder H-2123, og er oppdatert i tråd med de siste års endringer av kml § 59. I følge KRD er hensikten med veilederen å legge til rette for best mulig praksis hos de folkevalgte organene.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen: Sak om kommunal overtakelse av vei og VA-anlegg (Sak 2012/2705)

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i opplæringsforskriften og privatskoleforskriften:

  • om overgangsregler for lokalt gitt eksamener, se ny § 3-30a og ny § 4-23a i opplæringsforskriften og ny § 3-28a i privatskoleforskriften.
  • § 2-4 i opplæringslovforskriften og § 2-4 i privatskolelovforskriften.

Veiledere


 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Statsbudsjett

Statsbudsjettet er lagt inn i sin helhet. Vi jobber med en oversikt over alle poster hvor kommuner eller fylkeskommuner får eller kan søke om tilskudd eller refusjoner. Tilleggsbudsjettet til ny regjering er ikke lagt inn enda, men alle endringer i relevante poster vil legges inn i tlskuddoversikten.

 

 

 

Tilskudd og refusjoner

I etterkant av statsbudsjettet legger vi ut en oversikt over alle postene hvor kommuner og fylkeskommuner får eller kan søke om tilskudd eller refusjoner.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no