Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 12/13 15. desember 2013 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

En god jul ønskes alle dere fra alle oss i Kommuneforlaget!

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Nytt og endret regelverk fra 2014

4 nye diskrimineringslover:

Arbeidsmiljøloven §§ 14-1a, 14-3, ny 14-4a, ny 14-4b, 14-12, 17-1, 17-2, 7-4. Endringene skal styrke rettighetene til ufrivillig deltidsansatte.

Tobakkskadeloven §§ 25, 26 og 27 trer i kraft. Reglene har betydning for kommunen som eier av arbeidslokaler, barnehage og skole.

Arbeidsmiljøloven § 12-8 om ammefri. Endringen gir rett til lønn under ammefri.

Forskrift om pensjon for kommuneansatte § 3 blir ny § 2 Omfang. Endringen betyr at alle ansatte, uavhengig av stillingens størrelse, skal meldes inn i pensjonsordningen.

Forskrift om tilretteleggingstilskudd §§ 3, 4 og 5.

Avtaleverket

Kommentarutgave til rammeavtalen ASA 4313 for perioden 2013-2014.

Rundskriv

B-11/2013 SFS 2305 Kommunelegeavtalen. Rundskrivet beskriver hovedendringene i ny SFS 2305, blant annet om arbeidstid på legevakt og nye satser for turnuslegelønn. Ny kommunelegeavtale trer i kraft 1.1.2014.

B-10/2013 Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner - branntjeneste. Rundskrivet erstatter B-1/2012 med nye satser. Forhøyelsen av satsene gjelder fra 1.1.2014.

Dommer og avgjørelser

Arbeidsrettsdom av 08.10.2013. Tvist om adgangen til å inngå lokal særavtale som utfyller sentral forbundsvis særavtale. Saken gjelder spørsmålet om det er adgang til å inngå en lokal særavtale som nærmere definerer "nødvendig tid" til planlegging/tilrettelegging for personalet i elevrettet arbeid, jf. punkt 3.3.3 i SFS 2201. Arbeidsretten kom fram til at "nødvendig tid" ikke er uttømmende regulert i SFS 2201. HA § 4-5 gir hjemmel for partene til å regulere dette forholdet nærmere i en lokal særavtale.

Arbeidsrettsdom av 13.09.2013. Tvist om beregning av lønnsansiennitet ved konstituering i høyere stilling. Ved Borgen FUS Barnehage AS oppstod det tvist om tre assistenter som var konstituert i stillinger med krav om høyskoleutdanning skulle godskrives ansiennitet for arbeid som assistent. Arbeidsrettens vurdering er at assistenter gjennom arbeidet med barn og samhandling med pedagogiske ledere tilegner seg kunnskap og erfaring av betydning når de konstitueres i stillinger som krever høyskoleutdanning.

Arbeidsrettsdom av 16.09.2013. Saken handlet om det er et vilkår for rett til sykelønn etter overenskomsten mellom Fagforbundet og Oslo kommune at arbeidstakeren oppholder seg i EØS-området. Flertallet i Arbeidsretten kom fram til at tariffavtalen forutsetter opphold i EØS området, og Oslo kommune ble frifunnet.
I følge folketrygdloven § 8-9 må man oppholde seg i et EØS-land for å ha rett til sykepenger etter loven. I dommen legger arbeidsretten vekt på dette og skriver følgende om overenskomsten: "Ordlyden er klar: Retten til lønn under sykdom i inntil ett år er betinget av at arbeidstaker har rett til sykepenger fra folketrygden; folketrygden må «refundere» sykepenger. I tilfeller hvor arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene i folketrygdloven § 8-9 kan det ikke skje noen refusjon. Det oppstår ikke en tariffmessig periode med rett til lønn under sykdom."

HR-2013-1391-A. Høyesterett avsa 28. juni 2013 en dom som gjaldt spørsmålet om et arbeid var utført som ledd i en entreprise, eller om det var tale om innleie av arbeidskraft, som etter aml. § 14-12 fjerde ledd, jf. § 14-9 femte ledd kan gi krav på fast tilsetting.
Høyesterett kom fram til at det omtvistede arbeidet, som var levering av bedriftsinterne posttjenester, var utført som ledd i en entreprise.

Sak 11/2013 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Saken gjaldt spørsmålet om en virksomhet handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging overfor B som lærekandidat i virksomheten. Nemnda kom fram til at virksomheten ikke handlet i strid med plikten til individuell tilrettelegging overfor B.

Sak 2012/2040 fra Sivilombudsmannen om tilsetting av rådmann. En avis ba om den offentlige søkerlisten etter at den utvidede søknadsfristen hadde utløpt, og det var kun én søker på listen. Avisen klaget over måten tilsettingsprosessen ble gjennomført på, og hevdet at søkerlisten var mangelfullt utarbeidet.
Ombudsmannen uttalte at kommunens tilsettingsprosess medførte at formålet med reglene om offentlig søkerliste ble tilsidesatt. Prosessen bar preg av et ønske om hemmelighold som vanskelig kunne aksepteres. Saksbehandlingen var heller ikke i tråd med kommunelovens bestemmelser om at tilsettingen av rådmann skal fattes av kommunestyret.

Lagmannsrettsdom av 11. februar 2013 vedrørende krav om fastsettelsesdom for etterbetaling av lønn for beredskapsvakt etter aml. §10-4 (3). Lagmannsretten la til grunn at arbeidstaker var pålagt telefonvakt i de perioder «egne» ungdommer befant seg hjemme, enten på permisjon fra institusjonen eller i oppfølgingsfasen etter hjemflytting. Vaktordningen ble av retten definert som beredskapsvakt, og dermed kom aml. § 10-4 (3) til anvendelse. Arbeidstaker fikk medhold i at arbeidsmiljølovens bestemmelse fikk anvendelse, men for et kortere tidsrom enn det hun hadde krevd.

Sak 6/2013 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Sak gjaldt spørsmål om en kommune handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne overfor en kvinne, da hun ikke ble innstilt til ledig 50 prosent fast sykepleierstilling ved en legevakt. Nemnda kom fram til at kommunen ikke handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Saken eksemplifiserer hvordan bevisbyrden i anklage om diskriminering gikk over til kommunen, som måtte sannsynliggjøre at kvinnens nedsatte funksjonsevne ikke ble tillagt vekt ved tilsettingen.

Veiledninger

Arbeidsmiljø: Best sammen - om å øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne. Hensikten med heftet er å gi kunnskap, inspirere og utfordre arbeidsgivere og tillitsvalgte til samarbeid om IA-avtalens delmål 2. Heftet gir kunnskap om ansvar og muligheter for å skape et mer inkluderende arbeidsliv og i større grad gi personer med redusert funksjonsevne innpass i arbeidslivet.

Særavtaler som er under reforhandling

IA-avtalen. Avtalen vil gjelde på ettervirkning fra 1.1.2014 inntil ny avtale forhandles fram.

SGS 1010 Følge av pasient/klient/elev. Ny avtale forhandles nå. Dersom ny avtale ikke er klar til 31.12 vil avtalen gjelde på ettervirkning fra 1.1.2014 inntil ny avtale er på plass.


SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Gjelder på ettervirkning. Opphørte egentlig 30.6. Gjelder fram til nemndasvgjørelse.


SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring. Det er pause i forhandlingene til over jul. Avtalen vil gjelde på ettervirkning fra 1.1.2014 til ny avtale er forhandlet fram.


SFS 2214 Særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler. Vil gjelde på ettervirkning fra 1.1.2014.


SFS 2305 Leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, herunder leger i fastlegeordningen. Ny avtale trer i kraft 1.1.2014.

 

Hva betyr de nye diskrimineringslovene?

Diskrimineringsloven om seksuell orientering er ny. De tre andre lovene er i all hovedsak en videreføring av gjeldende regler.

Formålet med endringene er å fremme likestilling gjennom å styrke diskrimineringsvernet.

En viktig endring er den nye regelen om retten til å få lønnsopplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Formålet med dette er å skape større åpenhet om lønn på arbeidsplassen og dermed gjøre forbudene mot lønnsdiskriminering mer effektive.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

En rekke endringer i barnelova som skal styrke barnets rett til å kjenne begge sine foreldre og tilpasning til nye familiemønstre og assistert befruktning. Se barnelova: §§ 4, 4a, 5, 6, ny 6a, 7, 10, 11, 13, 24, 26, 29b, 70, 80 og ny 81a.

Framtidens barnehage

Stortingsmelding 24 Framtidens barnehage blir straks lagt inn i KF Førskole.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2, 3-3, 7-4 og ny 7-4a.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2a

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 Rett til valg av sykehus.

Psykisk helsevernloven §§ 5-6a og ny 5-6c. Endringene handler om tvungent psykisk helsevern i straffesaker.

Veiledninger

Helsedirektoratet har gitt ut veilederen God oversikt - en forutsetning for god folkehelse - En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Veilederen gir kommunene mer kunnskap om folkehelsearbeidet i kommunene.

 

Lovendring skal styrke pårørendes stilling

Lovendringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven gjøres for å forbedre tryggheten i tjenestene og i saksgangen når uønskede hendelser skjer. Loven vil legge til rette for at pasienter, brukere og pårørende får innsyns- og uttalerett når det er skjedd en uønsket hendelse. Endringen skal sikre at det er informasjon og åpenhet i alle ledd og at pasienter og pårørende blir ivaretatt på en omsorgsfull måte.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endring i produktforskriftens § 2-12 og § 2-14. § 2-13 er opphevet. Vedlegg VI er ny med ny vaskemiddelforordning. Endringene gjelder gjennomføring av vaskemiddelforordningene for yrkesmessig bruk.

Det er kommet ny Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Forskriften opphever tidligere forskrift om sikkerhet ved leketøy fra 1996.

Nytt og endret regelverk fra 2014:

4 nye diskrimineringslover:

Tobakkskadeloven §§ 25, 26 og 27 trer i kraft. Reglene har betydning for kommunen som eier av arbeidslokaler, barnehage og skole.

Forskrift om tilretteleggingstilskudd §§ 3, 4 og 5.

Veiledninger

Veiledningshefte fra KS i samarbeid med tariffpartene: Arbeidsmiljø: Best sammen - om å øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjonsevne. Hensikten med heftet er å gi kunnskap, inspirere og utfordre arbeidsgivere og tillitsvalgte til samarbeid om IA-avtalens delmål 2. Heftet gir kunnskap om ansvar og muligheter for å skape et mer inkluderende arbeidsliv og i større grad gi personer med redusert funksjonsevne innpass i arbeidslivet.

 

IA-avtalens
delmål 2

IA-avtalen. Avtalen vil gjelde på ettervirkning fra 1.1.2014 inntil ny avtale forhandles fram.

IA-virksomheter har inngått samarbeidsavtale om IA med NAV Arbeidslivssenter. Denne avtalen forplikter lokale IA-virksomheter til å utforme følgende delmål:

a) Sette aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet overfor egne arbeidstakere med redusert arbeidsevne, for å forebygge overgang fra arbeid til passive ytelser.
b) Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten skal åpne for personer som NAV har avklart, og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidslivet.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

Kommuneloven § 50 nr. 1.

Lov om interkommunale selskaper §§ 18, 20, 21, 22 og 27.

Lovendringene er et ledd i styrking av kommunal egenkontroll. Se rundskriv H-2/13 for kommentarer til alle endringene.

Alkoholforskriften § 6-2. Endringen er en årlig justering av satsene til bevillingsgebyr.

Veiledninger

Rapport 2013/3 fra NIVI: Interkommunale samarbeidsmodeller for styrket plankompetanse og kapasitet
Utøvelsen av kommunenes rolle som samfunnsutvikler og planlegger gjøres ofte gjennom interkommunale løsninger. Denne veilederen gjennomgår samarbeidsmodeller og hvordan utøvelse av myndighet kan foregå.

Dommer og avgjørelser

Sak 2012/956 Sak om oppføring av enebolig - tolkning av kommuneplan i Bærum kommune. Saken gjelder tolkning av kommuneplanbestemmelser.

Sak 2012/2545 Avvisning grunnet privatrettslige forhold - tiltak på egen grunn. Sivilombudsmannen kom til at kommunen ikke kunne avvise byggesøknaden når det fantes flere tolkningsalternativer til tredjeparts rettigheter. Ombudsmannen mente at kommunen må foreta en realitetsbehandling etter pbl § 21-6.

 

Om endringene i lov om interkommunale selskaper

De interkommunale selskapene følger lov om interkommunale selskaper, mens deltakerkommunene følger kommuneloven. De endringene som gjøres nå skal tette gapet mellom de to lovene blant annet om lånereglene og statlig godkjenning av låneopptak.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

Endringer i opplæringslova og privatskolelova om blant annet undervisningskompetanse. Disse bestemmelsene blir endret i opplæringslova: §§ 2-12, 5-5, 10-1, 10-2, 10-6, ny 10-6a. I privatskoleloven: §§ 3-6 og 4-2.

Med disse endringene vil kravene til lærernes kompetanse bli strengere.

Endringer i opplæringslova

Den som skal undervise må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget.

Mulighet for å ansette en som enda ikke har fullført utdanningen dersom det stilles betingelse om at utdanningen blir gjennomført.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Tilskuddsordninger i statsbudsjettet 2014

Oversikt over statlige tilskuddsordninger til kommuner og fylkeskommuner er lagt inn. Oversikten er en samling av poster fra statsbudsjettet, fordelt på kommunale og fylkeskommunale tjenesteområder. Tilleggsbudsjettet til Solberg-regjeringen er innarbeidet i de enkelte postene. Se:

KOSTRA

Oppdatert KOSTRA-veileder for 2014.

Sammendrag av endringene 2013-2014:

  • Funksjon 357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall slås sammen med Funksjon 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall.
  • Funksjon 560 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring utgår og deles i to nye funksjoner:
  • Funksjoner 172 og 472 er nye og skal brukes for føring av pensjonsutgifter
  • Funksjoner 173 og 473 er nye og skal brukes til føring av utgifter til premiefond. Utgifter knyttet til pensjon og premiefond skal ikke lenger føres under funksjon 180/480 Diverse fellesutgifter.
  • Funksjoner 321 og 711 er nye og omhandler konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg.
  • Funksjon 304 Byggesaksbehandling har fått ny veiledningstekst
  • Funksjon 305 eierseksjonering har fått ny veiledningstekst
  • Art 728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet slås sammen med Art 729 Kompensasjon for merverdiavgift.

Under mappen Kontoplaner finner du også selve funksjons- og artskontoplanen, knyttet sammen med relevante spørsmål og svar om akkurat den funksjonen/arten.
Se:
Funksjonskontoplanen
Artskontoplanen

Merverdiavgift

Merverdiavgiftsforskriften ble endret 5. desember 2013. Se: §§ 15-11, 15-11-1, 15-11-2, 15-11-3, ny § 16-8 og ny § 16-11.

Endringer i regelverk fra 2014

Kompensasjonsloven blir endret i § 7.

Regnskap

Regnskapsforskriften ble endret 27. november. Se § 8 Vurderingsregler.

Endringer regnskapsregelverket fra 2014

En rekke endringer i bokføringsforskriften.

Endring i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet.

Endring i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Endring i forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner).

Endring i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

 

Om planlegging og forvaltning av kommunenes realkapital

Verktøy og gode eksempler for forvaltning av bygg, veier og vann/avløp.

Et hefte fra KS.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no