Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 1/14 15. januar 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Nytt og endret regelverk fra 2014

4 nye diskrimineringslover:

Arbeidsmiljøloven §§ ny 14-1a, 14-3, ny 14-4a, ny 14-4b, 14-12, 17-2, 18-6 og ny 18-10. Endringene skal styrke rettighetene til ufrivillig deltidsansatte.

Arbeidsmiljøloven § 12-8 om ammefri. Endringen gir rett til lønn under ammefri.

Forskrift om pensjon for kommuneansatte. § 3 blir ny § 2 Omfang. Endringen betyr at alle ansatte, uavhengig av stillingens størrelse, skal meldes inn i pensjonsordningen.

Endringer i opplæringslova og privatskolelova om kompetansekrav. Disse bestemmelsene blir endret i opplæringslova: §§ 2-12, 5-5, 10-1, 10-2, 10-6, ny 10-6a. I privatskolelova: §§ 3-6 og 4-2.
Med disse endringene vil kravene til lærernes kompetanse bli strengere. Ved ansettelse i grunnskole og videregående skole må den som skal tilsettes ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Det vil være mulighet for å ansette en som enda ikke har fullført utdanningen, og som dermed ikke oppfyller kompetansekravet, dersom det stilles betingelse om at utdanningen blir gjennomført.
Den som skal undervise må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget. Når det gjelder spesialundervisning kan det gis unntak for kravet om kompetanse i undervisningsfaget.

I forskrift om tilretteleggingstilskudd er §§ 3, 4 og 5 endret.

Ny forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek.
§ 2 Kvalifikasjonskrav krever at når stillingen som biblioteksjef i kommunen lyses ut skal det stilles krav om fagutdanning. § 3 regulerer unntak fra kravet om fagutdannet biliotekskjef i kommuner.

Endring i permitteringslønnsloven § 3 (1) utvider arbeidsgiverperiodens lengde fra 10 til 20 arbeidsdager.

Forskrift om adgang til å permittere utover begrensningen i lov om lønnsplikt under permittering oppheves. Dermed reduseres perioden arbeidsgiver kan permittere uten lønn fra 30 uker til 26 uker.

Avtaleverket fra 01.01.2014

Reiseregulativet SGS 1001: Nye satser for reiser innenlands og utenlands.

SFS 2305 Leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, herunder leger i fastlegeordningen.

Dommer og avgjørelser

LB-2013-4048: Dom fra Borgarting lagmannsrett om midlertidig tilsetting og arbeidsavtale. En kvinne ble tilsatt uten skriftlig arbeidsavtale ved et kommunalt sykehjem. Hun ble, trolig ved en feil fra kommunens side, tilsendt arbeidsavtale for fast stilling, som hun undertegnet. Etter noe tid krevde kommunen - forgjeves - kontrakten tilbakelevert.

LB-2013-10518: Dom fra Borgarting lagmannsrett om midlertidig tilsetting og arbeidsavtale. Virksomhetslederen for barnehagesektoren i en kommune ble oppsagt. Bakgrunnen for oppsigelsen var rasjonalisering av kommunens drift, som medførte at stillingen som virksomhetsleder bortfalt.

Arbeidsrettsdom av 26.06.2013. Saken handlet om en sympatiaksjon vil krenke fredsplikten og dermed være tariffstridig og ulovlig.

Arbeidsrettsdom av 15.07.2013 om mulig brudd på fredsplikten.

Sak 2012/306 fra Sivilombudsmannen: Saken gjaldt spørsmålet om det lå innenfor arbeidsgivers styringsrett å omdisponere midlertidig en tjenestemann fra et arbeidssted til et annet.

Sak 13/2013 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Spørsmålet som ble behandlet var om et fakultet handlet i strid med forbudet mot aldersdiskriminering overfor en mann i prosessen knyttet til ansettelse av professor II/førsteamanuensis II på fakultetet.

Særavtaler som er under reforhandling

Hovedavtaleforhandlinger i gang. KS og sammenslutningene startet 9.1. forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen. Forhandlingene avsluttes 28. januar. Dagens hovedavtale løp ut 31.12.2013 og gjelder på ettervirkning inntil ny avtale er fremforhandlet.

Etter kjennelse i sentral nemnd prolongeres Barnehageavtalen SFS 2201 i sin helhet til 31. desember 2015. Den nye avtalen viderefører endringene fra 2012 om arbeidstiden til pedagogisk personale i barnehagen. Les mer på ks.no.

Arbeidstidsforhandlingene for undervisningspersonalet er gjenopptatt. Partene møttes 14. januar til nytt forhandlingsmøte om arbeidstidsordningen for undervisningspersonalet, og forhandlingene vil fortsette 24. januar. Dersom partene ikke kommer til enighet da, blir avtalen en del av hovedtariffoppgjøret til våren.

IA-avtalen forlenges til ny avtale foreligger.

 

KS Personalhåndbok 2014 er revidert av KS.
Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

En rekke endringer i barnelova som skal styrke barnets rett til å kjenne begge sine foreldre og tilpasning til nye familiemønstre og assistert befruktning. Se barnelova: §§ 4, 4a, 5, 6, ny 6a, 7, 10, 11, 13, 24, 26, 29b, 70, 80 og ny 81a.

Edring i forskrift om sentre for foreldre og barn. Det er gjort redaksjonelle endringer i forskriften, som tilpasninger til forvaltningsreformen i barnevernet.

Endringer i forskrift om refusjon for opphold i institusjon. Det er foretatt redaksjonelle endringer i forskriften. Blant annet er ny tittel: Forskrift om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold på institusjon. I forskriften er ordet "refusjon" byttet ut med "egenbetaling".

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er lagt inn. Det er spesielt kapittel 3 om universell utforming og individuell tilrettelegging som er relevant for barnehagene.

I 2014 trådte en rekke endringer i barnevernloven i kraft. Lovendringene ble vedtatt ved Stortingets behandling av Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven. Lovendringene vil tre i kraft til ulik tid. Nedenfor er en oversikt over endringene som trådte i kraft 01.01.2014:

§ 1-4: barnevernets plikt til å yte forsvarlige tjenester og tiltak lovfestes
§ 2-2 m. fl: endringer i reglene for organisering og oppgavefordeling i statlig barnevern
§§ 2-3 b og 5-7: utvidelse av dagens tilsynshjemler slik at også andre statlige tjenester og tiltak enn institusjonene, omfattes. Tilsynsmyndighetene får hjemmel til å føre tilsyn med hele tiltakskjeden i barnevernet
§ 4-4: Presisering av at hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien
§ 4-16: Presisering av barneverntjenestens løpende og helhetlige ansvar for barn etter en omsorgsovertakelse

Presisering av barneverntjenestens ansvar for å legge til rette for samvær med søsken dersom hensynet til barnet ikke taler mot det:

§ 4-25: Tvangsplasseringer av barn og unge med alvorlige atferdsvansker er tidsavgrenset. Reglene for plasseringstidens lengde endres slik at eventuell forutgående akuttplassering skal inngå i den totale plasseringstiden
§ 7-24: Fristen for å bringe vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen forkortes fra to til en måned
§ 8-4: Kommunen beholder ansvar for sak reist for fylkesnemnda selv om familien flytter til annen kommune før fylkesnemnda har fattet vedtak
§§ 9-4 og 9-5: Reglene endret slik at departementet kan fastsette egne satser for statens betalingsansvar for fosterhjem.

Ny bok til barnehagene

Se barnet innenfra

Tilknytningen til foreldrene danner den viktigste rammen rundt barns utvikling. Men du som jobber i barnehage, er en klar nummer to for mange.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-2, 3-3, 7-4 og ny 7-4a.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2a.

IPLOS-forskriften er endret for å tilpasses den nye helse- og omsorgstjenesteloven. Se dens §§ 1-1, ny 1-1a, 1-2, 1-3 og 1-8 i tillegg til tittelen.

Det er kommet nye satser i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester. Se §§ 3, 4 og 10.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 Rett til valg av sykehus.

Psykisk helsevernloven §§ 5-6a og ny 5-6c. Endringene handler om tvungent psykisk helsevern i straffesaker.

 

Lovendring skal styrke pårørendes stilling

Lovendringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven gjøres for å forbedre tryggheten i tjenestene og i saksgangen når uønskede hendelser skjer. Loven vil legge til rette for at pasienter, brukere og pårørende får innsyns- og uttalerett når det er skjedd en uønsket hendelse. Endringen skal sikre at det er informasjon og åpenhet i alle ledd og at pasienter og pårørende blir ivaretatt på en omsorgsfull måte.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

4 nye diskrimineringslover:

Tobakkskadeloven §§ 25, 26 og 27 trer i kraft. Reglene har betydning for kommunen som eier av arbeidslokaler, barnehage og skole.

I forskrift om tilretteleggingstilskudd er §§ 3, 4 og 5 endret.

Endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Det er stort sett tekniske endringer, men noen kan være verdt å merke seg:

Nytt i § 8-2 Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring: I listen over type arbeid arbeidsgiver skal sørge for opplæring i, er varmt arbeid og arbeid ved avløpsanlegg inkludert.
En ny § 16-2 om overtredelsesgebyr er tatt inn i forskriften.
Det er også gjort en endring i § 10-1 Planlegging og tilrettelegging av arbeidet: ny bokstav m skal lyde: m) Arbeidstidsordninger skal legges opp slik at helse- og sikkerhetshensyn ivaretas.

§ 6 Grenseverdier og tiltaksgrense i Strålevernforskriften trådte i kraft 1.1.2014. Alle skoler og barnehager må nå oppfylle radonkravene i strålevernforskriften. For å finne ut om kravene er oppfylt, er det i de fleste tilfeller nødvendig å gjøre en radonmåling. Les mer om radonkravene hos Statens strålevern.

Med ny § 18-10 i arbeidsmiljøloven har arbeidstilsynet fra 1. januar 2014 mulighet til å ilegge virksomheter som bryter lov eller forskrift et overtredelsesgebyr. Les mer informasjon om dette fra Arbeidstilsynet.

Endring i forskrift om miljørettet helsevern §§ 11c, 11d og 12. Endringen gir virksomheter krav om internkontroll for å hindre spredning av legionella. Kommunen er tilsynsmyndighet for disse virksomhetene.

Endringer i Arbeidsmiljøloven om deltidsstillinger og om overtredelsesgebyr: §§ ny 14-1a, 14-3, ny 14-4a, ny 14-4b, 14-12, 17-2, 18-6 og ny 18-10.

Veiledninger

Ny veileder om et inkluderende arbeidsliv fra KS og partene i kommunesektoren: Best sammen - om flere yrkesaktive år.

 

Kommer snart

Endringer i

  • forskrift om utførelse av arbeid
  • arbeidsplassforskriften
  • forskrift om administrative ordninger
  • produsentforskriften
  • forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Endringene er i kraft fra 01.01.2014, og blir lagt inn i løpet av kort tid.

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov er lagt inn i KF Kommunal planlegging. Det er kapittel 3 om universell utforming og individuell tilrettelegging som gir kommunen nye plikter i planleggingen av offentlig tilgjengelige områder og bygninger.

Det er gjort endringer i inndelingslova. Begrepet deling vil også innebære en deling hvor enkelte deler av en kommune blir lagt til andre kommuner.
Regjeringen vil få større fullmakt til å justere en kommune/fylkesgrense eller deling av én kommune.
Dersom en kommune blir delt slik at enkeltdeler blir lagt til andre kommuner, skal det opprettes en fellesnemnd som blant annet skal godkjenne budsjett og fireårig økonomiplan.

Ikrafttredelse av endringene i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper som skal styrke kommuners egenkontroll: Kommuneloven § 50 nr. 1. og lov om interkommunale selskaper §§ 18, 20, 21, 22 og 27.
Lovendringene er et ledd i styrking av kommunal egenkontroll. Se rundskriv H-2/13 for kommentarer til alle endringene.

Alkoholforskriften § 6-2. Endringen er en årlig justering av satsene til bevillingsgebyr.

 

 

Om endringene i lov om interkommunale selskaper

De interkommunale selskapene følger lov om interkommunale selskaper, mens deltakerkommunene følger kommuneloven. De endringene som gjøres nå skal tette gapet mellom de to lovene blant annet om lånereglene og statlig godkjenning av låneopptak.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

Endringer i opplæringslova og privatskolelova om kompetansekrav. Disse bestemmelsene blir endret i opplæringslova: §§ 2-12, 5-5, 10-1, 10-2, 10-6, ny 10-6a. I privatskolelova: §§ 3-6 og 4-2.

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov. Det er kapittel 3 om universell utforming og individuell tilrettelegging som gir skoleeier nye plikter.

Endringer i opplæringslova

Med disse endringene vil kravene til lærernes kompetanse bli strengere. Ved ansettelse i grunnskole og videregående skole må den som skal tilsettes ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Det vil være mulighet for å ansette en som enda ikke har fullført utdanningen, og som dermed ikke oppfyller kompetansekravet, dersom det stilles betingelse om at utdanningen blir gjennomført.

Den som skal undervise må ha relevant kompetanse i undervisningsfaget. Når det gjelder spesialundervisning kan det gis unntak for kravet om kompetanse i undervisningsfaget.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Nytt og endret regelverk fra 2014

Det er gjort årlige endringer i forskrift om fastsetjing av fostringstilskot. Se § 6 og vedlegget.

Ny forskrift om forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten er satt til 9,50 prosent p.a. (ingen endring). Kompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 320 kroner (økt fra 300 kroner).

Det er kommet nye veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold. Se rundskriv A-1/2013.

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Innfordring

Ny forskrift om forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten er satt til 9,50 prosent p.a. (ingen endring). Kompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 320 kroner (økt fra 300 kroner).

GKRS

Høringsutkast (HU) til revidert kommual regnskapsstandard nr. 6 Noter og årsberetning.

Oversendelsesbrev til høringsutkast til Noter og årsberetning.

Tilskuddsordninger 2014

Nye tilskuddsordninger fra IMDi:

Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2014
Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak
Kommunale innvandrertiltak - tilskudd til jobbsjansen
Tilskudd til kommunale innvandrertiltak - forsøk med gratis kjernetid i barnehage
Tilskudd til mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn

KOSTRA

I forskriftene for rapportering for kommuner og fylkeskommuner og for interkommunale selskaper og kommunale foretak er det lagt til nye arter og funksjoner. Se brev fra KRD om hvilke nye arter og funksjoner som er lagt inn.

Merverdiavgift

Kompensasjonsloven § 7 er endret.

Merverdiavgiftsloven er endret i § 11-1, § 11-4 og § 15-6.

Regnskap

I lov om årsregnskap er det tilføyd ny § 3-3d Rapportering om betalinger til myndigheter m.v. og gjort endringer i § 3-5 og § 8-2.

En rekke endringer i bokføringsforskriften. Se §§ 3-1, 4-1, kapittel 5 om salgsdokumentasjon, 7-2, 7-3, i tillegg til endringer i kapittel 8 som gjelder private virksomheter.

Endring i forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner). Det er gjort noen endringer i oppsettet for investeringsbudsjett, og Økonomisk oversikt - investering.

Endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Se § 3 og § 8 i tillegg til oppsettet for investeringsregnskapet og balanseregnskapet.

Endring i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Endringer i vedlegg B og D.

Endring i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Endringer i vedlegg B og C.

 

Nye tilskuddsordninger

Det er kommet en rekke nye tilskudd fra Helsedirektoratet. De blir lagt inn i KF Økonomi om kort tid.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no