Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/14 15. februar 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaleverket

Oversikt over hvilke endringer som er gjort i SGS 1001, i satsene for reiser innenlands for statens regning.

Dommer og avgjørelser

Sak 10/2013 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Spørsmålet som ble vurdert var om en virksomhet la vekt på en arbeidssøkers nedsatte funksjonsevne eller alder, da han ikke ble innkalt til intervju på stillinger som fagarbeider/maskinfører. I følge nemnda klarte arbeidsgiver å sannsynliggjøre at det var andre forhold enn alder som lå til grunn for at arbeidssøkeren ikke ble innkalt til intervju. Etter nemndas syn vil ikke arbeidsgivers generelle ønske om aldersspredning i et arbeidslag nødvendigvis innebære at alder faktisk blir vektlagt. Slik saken fremsto måtte det foreligget ytterligere holdepunkter som kunne begrunne en slik konklusjon. Dermed konkluderte nemnda med at arbeidsgiver ikke handlet i strid med det aktuelle lovverket.

Sak 33/2013 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Spørsmålet som ble tatt opp var om en kommune hadde handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet overfor en arbeidssøker i forbindelse med tilsettingsprosessene til tre ulike stillinger i kommunen. Formelt sett var den arbeidssøkende i følge nemnda kvalifisert til samtlige stillinger. Etter nemndas vurdering var det imidlertid mange kvalifiserte søkere til alle de tre stillingene, hvorav flere oppfylte minstekravene i utlysningstekstene. I en slik situasjon står arbeidsgiveren fritt til å velge hva som ønskes av tilleggskompetanse. Nemnda kom fram til at kommunen klarte å sannsynliggjøre at det var andre forhold enn den arbeidssøkendes etnisitet som ble tillagt vekt da han ikke ble innkalt til intervju til noen av de tre stillingene.

Sak 24/2013 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Spørsmålet som ble behandlet var om en arbeidsgiver handlet i strid med forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn da en mann ikke ble innstilt til stilling som seniorrådgiver. Mannen hevdet å være bedre kvalifisert enn kvinnen som fikk jobben, og forbigått pga. kjønn. Nemnda sa seg enig i ombudets vurdering der det ble vektlagt at selv om mannen var kvalifisert så kunne ikke ombudet se at kjønn var relevant for at kvinnen fikk jobben. Derimot ble det av arbeidsgiver lagt vekt på personlige egenskaper som var nødvendige for å inneha stillingen, samt ønske om spesialkompetanse, noe som førte til at mannen ikke ble innstilt. Nemnda og ombudet kom dermed frem til at arbeidsgiver ikke handlet i strid med likestillingsloven.

Vårens forhandlinger

Partene har ikke lyktes i å komme til enighet om ny arbeidstidsordning for undervisningspersonalet. Særavtalen vil nå gå inn som en del av Hovedtariffoppgjøret 2014. Les mer fra KS her.

KS og sammenslutningene startet 9. januar forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen. I forhandlingsmøte 22. januar la KS frem tilbud om konkrete endringer. Forhandlingene fortsetter utover vinteren med sikte på en avslutning i begynnelsen av mars.

 

Akkurat nå

Opphør av arbeidsforhold ved fylte 70 år

skrevet av Cecilie R. Sæther hos KS Advokatene og oppdatert i februar 2014.

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i barnevernloven
§ 4-22 Fosterhjem er endret og gir nå kommunen (og ikke barnevernstjenesten) ansvar for at det føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem inntil barnet fyller 18 år. Kommunen er også ansvarlig for at tilsynsføreren har rett opplæring og kompetanse.

§ 6-10 Politiattest er endret. Den som skal føre tilsyn med barn i fosterhjem kommer inn under kravene til politiattest etter denne paragrafen.

I tråd med disse lovendringene er også fosterhjemsforskriften §§ 1, 8, 9 endret, samt forskrift om politiattest i barnevernet § 4.

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Det ble 1.1.2014 gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene forskrift om utførelse av arbeid, arbeidsplassforskriften, forskrift om administrative ordninger, produsentforskriften og forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Endringer som er verdt å merke seg:

Forsvarlig oksygeninnhold - en presisering i arbeidsplassforskriften § 2-14 andre ledd tydeliggjør arbeidsgivers plikter når det gjelder et fullt forsvarlig oksygeninnhold i områder for arbeid eller opphold.
Løft av personer - en endring i forskrift om utførelse av arbeid § 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvise løft» av personer med utstyr som ikke er beregnet til løfting av personer.
Ny tittel på produsentforskriften - den fulle tittelen på produsentforskriften er endret til Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften)
Ny struktur på krav som gjelder arbeid i høyden - merk at det har blitt en ny struktur i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 Arbeid i høyden.
Overtredelsesgebyr - disse forskriftene har alle fått en paragraf om muligheten for å bli ilagt overtredelsesgebyr, hjemlet i arbeidsmiljøloven § 18-10: ny § 32-2 i forskrift om utførelse av arbeid, § 10-2 i arbeidsplassforskriften, § 15-2 i forskrift om administrative ordninger, § 6-2 i produsentforskriften og § 7-2 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Veiledninger

Statens arbeidsmiljøinstitutt har skrevet en artikkel om tilrettelegging av arbeidsmiljøet for gravide.

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften. Endringene i forvaltningsloven er: §15 a, §16, § 27, § 30 og § 32.
I eForvaltningsforskriften er hele forskriften omarbeidet.

Forskrift om behandling av offentlige arkiver er endret. Hele kapittel IV Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 er omarbeidet, og kapittel V Retningslinjer for arkivbegrensning og kassasjon i kommunale arkiv er opphevet.

Dommer og avgjørelser

Nye uttalelser fra Sivilombudsmannen:

Sak 2011/3124: Dispensasjon etter PBL. 2008 §19-2 fra avstandsregelen i PLBL. 1985 §70 nr. 2
Sak 2012/3391:Unntak for «den endelege avgjerda til organet i ei sak» etter offentleglova §14 annet ledd pkt a)
Saker 2013/964, 2013/1686 og 2013/1687:
Saksbehandlingstid for byggesaksklager i kommunene Bergen, Oslo og Tromsø.

 

Endringer i lovverk om elektronisk kommunikasjon

Offentlige virksomheter kan nå benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre uten å måtte innhente samtykke. Målet er å gi innbyggerne og næringsdrivende en enklere hverdag og å bidra til å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Fortolkning fra Skattedirektoratet: Merverdiavgift - fradragsretten ved utleie av fast eiendom.

Fortolkning fra Finansdepartementet: Elev- og studentkantiner - kommuners og fylkeskommuners rett til merverdiavgiftskompensasjon.

§ 7 i kompensasjonsforskriften er endret. Endringen er redaksjonell og har ingen betydning for regelverket i bestemmelsen.
Skattedirektoratet har kommet med et kort skriv om endringen.

Regnskap

Regnskapsforskriftens § 8-3-4.Utsatt frist for påløpt forsinkelsesgebyr ved bruk av Altinn er endret.

Statsbudsjettet

Rundskriv H-5/13 fra KMD: Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak.

Tilskuddsordninger 2014

Kommunenes refusjon av barnevernsutgifter til enslige mindreårige flyktninger er redusert fra 2014. Samtidig har særskilt tilskudd til enslige mindreårige økt.
KS har laget en oversikt over tilskuddssatsene: Tilskudd til flyktninger og innvandrere 2014.

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no