Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 3/14 15. mars 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaleverket

Ny IA-avtale ble vedtatt 4. mars. I følge KS er de viktigste grepene i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) forenkling i regelverket for oppfølging av sykmeldte, mer oppmerksomhet på forebygging og mer målrettet innsats for å få unge personer med nedsatt funksjonsevne ut i jobb. Den nye avtalen bærer preg av større tillit til arbeidslivet og en mer forpliktende innsats fra myndighetenes side. Les mer her om hva KS mener om den nye avtalen. Den nye IA-avtalen gjelder ut 2018. Forenklingene i sykefraværsoppfølgingen vil tre i kraft fra sommeren 2014.

Skjema for samarbeidsavtale mellom IA-virksomhetene og Arbeids- og velferdsetaten om et mer inkluderende arbeidsliv.

Lovforarbeider

Høringsforslag om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven, i forbindelse med ny IA-avtale og intensjonen om endringer i regelverket om oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, ble sendt ut på høring 4. mars. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

Prop. 40 L (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten).
Forslaget innebærer en endring i folketrygdlovens §§ 14-9 og 14-12, der både mødrekvoten og fedrekvoten reduseres fra 14 til 10 uker etter fødsel, og fellesdelen blir forlenget tilsvarende. Den samlede stønadsperioden skal fortsatt være 49/59 uker ved fødsel, og 46/56 uker etter fødsel og ved adopsjon. Dermed øker stønadsperioden som er til fri fordeling mellom foreldrene med 8 uker til 26 eller 36 uker avhengig av valgt dekningsgrad.

Dommer og avgjørelser

Sak 2013/1401 fra Sivilombudsmannen: Skriftlighet, sakens opplysning og kvalifikasjonsvurderingen ved tilsetting av rådgiver.
I tilsettingen av en rådgiver i en fylkeskommune ble en nyutdannet søker uten relevant arbeidserfaring valgt fremfor en søker med ca. 30 års relevant arbeidserfaring. Ved vurderingen hadde fylkeskommunen lagt avgjørende vekt på den tilsattes personlige egnethet for stillingen.
Sivilombudsmannen kom fram til at det var grunnlag for tvil om fylkeskommunen hadde lagt tilstrekkelig vekt på den bakgrunn og erfaring klageren hadde, og om det var anledning til å legge avgjørende vekt på personlig egnethet for denne stillingen.

 

Ferieplanlegging – på tide å begynne!

Arbeidsgiver har styringsrett over hele ferien (med unntak av 6. ferieuke) og fastsetter ferietidspunkt, men arbeidstaker kan kreve underretning om fastsatt ferie 2 måneder i forveien.
Les om ferieavvikling og arbeidsgivers ansvar i KS personalhåndbok.

 

Vårens forhandlinger

Les mer om forhandlingene og KS sitt 3. tilbud, som ble lagt fram på forhandlingsmøtet 25. februar.

Se også: Oppsummering av lærerforhandlingene.

 

Akkurat nå fra KS

Skodd for framtida - Et refleksjonshefte for utvikling av lokal arbeidsgiverpolitikk.

En arbeidsgiverstrategi konkretiserer arbeidsgiverpolitikkens målsetninger med definerte tiltak og tydelig oppfølgingsansvar.

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny IA-avtale ble 4. mars. I følge KS er de viktigste grepene i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA) forenkling i regelverket for oppfølging av sykmeldte, mer oppmerksomhet på forebygging og mer målrettet innsats for å få unge personer med nedsatt funksjonsevne ut i jobb. Den nye avtalen bærer preg av større tillit til arbeidslivet og en mer forpliktende innsats fra myndighetenes side. Les mer her om hva KS mener om den nye avtalen. Den nye IA-avtalen gjelder ut 2018. Forenklingene i sykefraværsoppfølgingen vil tre i kraft fra sommeren 2014.

Skjema for samarbeidsavtale mellom IA-virksomhetene og Arbeids- og velferdsetaten om et mer inkluderende arbeidsliv.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Etter innføringen av arbeidsmiljøforskriftene 1.1.2013 ble det registrert noen mindre, utilsiktede endringer i regelverket. Det er derfor gjort enkelte rettinger og presiseringer. Oppdateringene innebærer ikke vesentlige endringer.
Verdt å nevne er at det i forskrift om utførelse av arbeid § 31-1 nå fremgår at arbeidstakere som er «eller kan bli» eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier skal registerføres.

 

 

Nye HMS-rutiner

Vi har lagt inn to nye maler i KF HMS og i HMS-håndbok:

Eksempel på rutine for forsvarlig planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten

Sjekkliste for godt inneklima i skolen

 

 

KF HMS-håndbok

Vil du vite mer om HMS-håndboka?

KF HMS-håndbok er inndelt i fem håndbøker. Alle håndbøkene har sitt eget tilpassede innhold for administrativt arbeid, arbeid i barnehager, skoler, helse, pleie og omsorg samt teknisk arbeid.

Kommunen kan legge til egne kommentarer, rutiner og retningslinjer og ta i bruk maler og rutineforslag som medfølger håndboken.

Les mer om HMS-håndbok
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Rundskriv H-2/14 fra KMD: Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet er en ajourføring av rundskriv T-2/13.

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regnskap

Fra GKRS: endringer i notatet Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon.
Fra regnskapsåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet. Kompensasjonsinntekten skal fremkomme på egen linje i budsjett- og regnskapsskjema 2A og økonomisk oversikt investering. Kompensasjonsberettiget merverdiavgift skal, i likhet med tidligere, regnes som en del av investeringens anskaffelseskost. Anleggsmidler aktiveres dermed fremdeles inklusive kompensasjonsberettiget merverdiavgift. GKRS har presisert dette nærmere i KRS nr. 2. Et unntak fra dette gjelder ved finansiell leieavtaler, hvor kompensasjonsberettiget merverdiavgift ikke regnes med i leiebetalingene. Dette er klargjort gjennom en endring i KRS nr. 8. Videre er det fastsatt endringer i notatet «Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon». Notatet «Regnskapsmessige problemstillinger knyttet til momskompensasjon» er opphevet, da det ikke lenger er behov for det.

Statsbudsjettet

Rundskriv H-5/13: Statsbudsjettet 2014 Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Tilskuddsordninger 2014

Nye tilskudd fra helsedirektoratet:
Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern
Styrking av skolehelsetjenesten i den videregående skole
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

 

Veileder til regelverket for offentlige anskaffelser

Veilederen er oppdatert med de nyeste og mest relevante KOFA-avgjørelsene.

Veilederen er temabasert og tilpasset anskaffelsesprosessen fra innkjøperes ståsted. Veilederen behandler sentrale temaer, bestemmelser og problemstillinger som kan oppstå fra planleggingen av anskaffelsen til inngåelse av kontrakt.

Veilederen er skrevet av advokat
Stein Ness i Rom Eiendom AS.

Se for eksempel:

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no