Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 4/14 22. april 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Kjære KF Infoserie-abonnenter

Vær oppmerksom på at dere nå vil få nyheter om KF HMS-håndbok i tillegg til KF HMS. KF HMS-håndbok er en digital håndbok med veiledende tekster om alle HMS-oppgavene, og hvor kommunene selv kan legge inn sine lokale HMS-rutiner.

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

I Prop. 73 L (2013–2014) Endringer i ferieloven foreslås blant annet at arbeidstakers rett til å få utsatt ferie i forbindelse med sykdom, blir utvidet. Forslaget er at disse lovendringene vil tre i kraft 1. juli 2014.

Dommer og avgjørelser

Sak 37/2013 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Spørsmålet som ble behandlet var om Klima- og forurensningsdirektoratets bruk av en grafisk profil med et bilde av en ung jente i stillingsannonsene var i strid med forbudet mot forskjellsbehandling av kvinner og menn. Nemnda kom fram til at selv om bildebruk i stillingsannonser noen ganger kan gi inntrykk av at arbeidsgiveren forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen, så var det i dette tilfellet ikke slik, og dermed var ikke bildebruken i strid med diskrimineringsforbudet.

Sak 2012/2972 fra Sivilombudsmannen om tilsetting og kvalifikasjonsprinsippet: Saken gjaldt om en søker på tre sykepleierstillinger i kommunen, var forbigått urettmessig. Sivilombudsmannen kom fram til at kommunen fremdeles var forpliktet til å følge kvalifikasjonsprinsippet ved den konkrete tilsettingen, selv om den hadde inngått avtale med en ansatt om utdannelsespermisjon, stipend og løfte om tilbud om senere stilling. Kommunen ble derfor kritisert for manglende kvalifikasjonsvurdering i den ene tilsettingssaken. I de to andre sakene ble saksbehandlingen kritisert som mangelfull, henholdsvis pga. manglende skriftlige nedtegnelser under intervjuet, og pga. manglende innkalling til intervju.

Vårens forhandlinger

Hovedtariffoppgjøret er i gang. Forhandlingene avsluttes innen 30. april 2014. Fortløpende informasjon fra KS om årets tariffoppgjør publiseres på www.ks.no/tariff.

 

Nye bøker


31 nøkler til godt kommunalt lederskap
Av: Harald Stokkeland og Agnar Kaarbø

En leders arbeidshverdag er preget av utfordringer, spørsmål og dilemmaer. Det kan dreie seg om inspirasjon, samhandling, delegering, forhandling, belønning, kritikk, ros og anerkjennelse.

Forfatterne av denne boka kaller disse temaene nøkler og knytter dem til ulike lederatferder.

 

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten (Forskrift om kontantytelser fra folketrygden).
Forskriften erstatter forskrift om langtidspasienters trygd, forskrift om trygdede i privat forpleining og forskrift om kontantytelse fra folketrygden. Kapittel 6 i forskrift til sosialtjeneseloven blir også opphevet. Den nye forskriften beskriver hvordan institusjonene skal disponere og utbetale folketrygden til pasienter i institusjon som ikke er i stand til å håndtere dette selv.

I pasientskadeloven § 1, er bokstav a trådt i kraft. Den sier at loven også gjelder for kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Samtidig er det kommet en endringslov til pasientskadeloven om at § 1 får et nytt avsnitt om at det kan bestemmes i forskrift hva som regnes som en kommunal institusjon.

Det er også kommet en endring i forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. § 1 har nå skiftet navn til «Institusjon etter helse- og omsorgstjenesteloven og institusjon under den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter pasientskadeloven»


 

 

 

 

prikkelinje_mini

Nytt i KF HMS-håndbok

Oppdatert kapittel om IA-avtale
En ny Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble undertegnet av regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet 4. mars. Kapittelet om IA-avtalen er oppdatert med lenke til ny avtaletekst.

Risikoskjema
Skjema for risikoanalyse er oppdatert.

Rutine for valg av verneombud
En ny mal for rutine for valg av verneombud er lagt inn.

Arbeidstøy og personlig verneutstyr
Ny tekst og rutineforslag om bruk av arbeidstøy og personlig verneutstyr er inkludert i kapittelet verneutstyr i helsehåndboken.

Gravide og kommende foreldre
Noen endringer i kapitlet om gravide og kommende foreldre, blant annet om tilrettelegging og eksponering for kjemiske farer.

Eksempelsamling
Et nytt kapittel der alle våre eksempler på rutiner og skjemaer for HMS er samlet, slik at de blir lettere tilgjengelig. Det er nå mulig å laste ned alle rutinene og skjemaene i Word, slik at de kan tilpasses hver enhet og tas i bruk.

 

KF HMS-håndbok

Klikk her for å få vite mer om HMS-håndboka

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop 61 L. Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning)
Departementet sier dette om lovforslaget: Målet med forslaget er å åpne opp for en mer fleksibel og hensiktsmessig behandling av de mange mindre tiltakene som omfattes av regelverket om konsekvensutredninger (såkalte vedlegg II-tiltak). Samtidig vil endringen bidra til økt offentlighet og medvirkning i vurderingen av om utbyggingstiltak vil kunne få vesentlige virkninger for miljø.

Dommer og avgjørelser

Sak 2013/2528 fra Sivilombudsmannen: Klageinstansens prøvingsplikt etter forvaltningsloven §34 - dispensasjon etter plan- og bygningsloven §19-2.

Veiledninger

Fra KS: Begjæring om innsyn. Veiledningen er en generell forklaring til begjæringer om innsyn i ansattes lønn, kilometergodtgjørelse, diett, telefongodtgjørelse osv.

 

Nye bøker

Barn og personvern
Av: Sara Eline Grønvold og Morten Hendis

Boken er en hjelp til forvaltningen av barns rettigheter til personvern og privatliv.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Det er blitt gjort endringer i forskrift til opplæringsloven. Endringene omhandler spesifisering av kompetansekrav ved ansettelser av undervisningspersonale i skolene i Kapittel 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning.

Nye bøker

Den gode undervisningstimen
Av: Lene Skovbo Heckmann

Hva er en god undervisningstime? En god time har den ønskede effekten på elevenes læringsutbytte. Det finnes forskningsmessig belegg for at måten læreren strukturerer og organiserer timen på, har betydning for elevenes læringsutbytte.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Endringer i merverdiavgiftsforskriften. Se
§ 9-3-2 Vilkår for overføring av justeringsplikten,
§ 9-3-4 Vilkår for overføring av justeringsretten og
§ 9-7-1 Vilkår for overføring av tilbakeføringsplikten
.

Statsbudsjett

Bakgrunnsmateriale til første konsultasjonsmøte mellom KS og regjeringen:
Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Tilskuddsordninger 2014

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:

Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten
Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet
Spesialistutdanning i allmennmedisin for leger - midler til kommunene
Utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support - IPS)
Kultur- og holdningsendringer innen tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet
Kompetansehevende tiltak i tjenester til personer med utviklingshemning.

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no