Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 5/14 15. mai 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Rundskriv

B-02/14 OU-kontingent 2014 - Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m. mai måned

B-03/14 Tariffoppgjøret per 1.5.2014 - Brudd

Prop. 73 L (2013-2014) Endringer i ferieloven mv. med blant annet forslag om endringer i ferieloven, og en mindre endring i arbeidsmiljøloven om rapportering av nye arbeidsmiljøutvalg. De foreslåtte endringene i ferieloven innebærer blant annet at arbeidstakers rett til å få utsatt ferie i forbindelse med sykdom, blir utvidet. Det foreslås også at det ikke lenger skal være adgang til å utbetale feriepenger for ferie som verken er avviklet i løpet av ferieåret, eller overført til det påfølgende ferieår. Ferie som ikke er avviklet eller overført på grunn av sykdom, skal isteden overføres til det påfølgende året.

Dommer og avgjørelser

HR-2014-831-A Tilsettingsprosess - kjønnsdiskriminering. En søker som anså seg forbigått ved utnevnelse i stillingen som sjef ved Forsvarets skolesenter, fikk ikke medhold i at den utnevnelse som hadde funnet sted, stred mot likestillingsloven 1978 § 4, jf. § 3 og § 3a.

LH-2013-89845 Innholdet i en fast stilling og arbeidsgivers styringsrett. Dommen har betydning for arbeidsgivers styringsrett ved etablering av en fast stilling basert på krav fra arbeidstakere som tidligere har dekket et midlertidig vikarbehov. En arbeidstaker som over tid hadde fylt et vikarbehov i to av kommunens barnehager - fortrinnsvis i langvarige vikariater - fikk dom for at hun var å anse som fast ansatt i kommunen. Kommunen valgte deretter å benytte henne som fast vikar til å dekke et kortvarig vikarbehov ved ti av kommunens barnehager. Arbeidstaker gikk til sak mot kommunen da hun mente den etablerte ordningen var ugyldig. Hun krevde at hun primært skulle arbeide i én barnehage og i langvarige vikariater.
Retten kom til at den etablerte vikarordningen lå innenfor styringsretten. Kommunen ble frifunnet. Dommen ble anket til Høyesterett som nektet anken fremmet og dommen fra Hålogaland lagmannsrett ble dermed rettskraftig.

Les mer om KS sitt syn på dommen.

Sak 2013/1536 fra Sivilombudsmannen om tilsetting ved videregående skole: Saken gjaldt en kvinne som hevdet å ha bli forbigått ved en tilsetting. Sivilombudsmannen kom til at fylkeskommunen tilsatte en søker i strid med de formelle kompetansekravene i opplæringslova med tilhørende forskrift, at det var en saksbehandlingsfeil at det ikke ble gjennomført intervjuer og at saken ikke var tilstrekkelig opplyst før tilsettingsvedtakene ble fattet.

Veiledninger

Fra KS: Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager - kommentarer til særavtale SFS 2201 m.m.

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledere

IS 2072 - Miljø og helse i barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Veilederen erstatter IK - 2619 fra 1998.

 

Ny veileder for miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er fra 1.1.2012 hjemlet i folkehelseloven. Ny kunnskap om miljøfaktorenes
påvirkning på barn og unges helse og trivsel i barnehage- og skolemiljøet, nye
driftsformer, bygningstyper mv. og endringer i annen aktuell lovgivning har
skapt behov for en oppdatert og mer målrettet veiledning.

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop 99 L om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak).

 

Om de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven

Effektivisering av hele byggesaksprosessen

  • Tiltakshaver gis større ansvar og risiko for tiltak på egen eiendom
  • Rommet for lokalt skjønn begrenses slik at like saker behandles likt
  • Kommunene skal gis anledning til å rette oppmerksomheten mot og sikre krav til kvalitet i de større tiltakene.

Det er foreslått forenklinger av:

  • søknadsprosessen
  • nabovarsling
  • klagebehandling
  • tidsfristene i byggesaksbehandlingen
  • krav til ferdigattest for eldre bygg
  • kommunal godkjenning av ansvarlige foreta

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledere

IS 2072 - Miljø og helse i barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Veilederen erstatter IK - 2619 fra 1998.

Ny veileder for miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er fra 1.1.2012 hjemlet i folkehelseloven. Ny kunnskap om miljøfaktorenes
påvirkning på barn og unges helse og trivsel i barnehage- og skolemiljøet, nye
driftsformer, bygningstyper mv. og endringer i annen aktuell lovgivning har
skapt behov for en oppdatert og mer målrettet veiledning.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Konsultasjonsordningen

Materiale og referat fra 1. konsultasjonsmøte mellom staten og KS er lagt inn.

Statsbudsjett

Kommuneproposisjonen 2015.

Tilskuddsordninger 2014

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten.

Kvalifisering av fremmedspråklige til helsefagarbeider.

 

Viktigst i Kommuneproposisjonen

Kommunereformen

Vekst i frie inntekter

Omlegging av inntektssystemet til fylkeskommunene

Styrking av NAVs kontaktsentre

Satsing på helsestasjoner.

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no