Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 6/14 18. juni 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Kommuneforlaget ønsker alle våre abonnenter en riktig god sommer!

Neste nyhetsbrev kommer i august og vil sammenfatte alle lov-og forskriftsendringer mellom juni-august 2014.

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Rundskriv

A-01/14 Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning.

A-02/14 Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014 - 31.12.2015.

Lovforslag

Prop. 102 L (2013 - 2014) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere).
Det foreslås i proposisjonen endringer i ftrl §§ 8-7a, 25-2, 25-3, 25-5a og aml § 4-6, som blant annet betyr

  • å gjeninnføre bestemmelsen om at dialogmøte 1 skal være forbeholdt situasjoner for helt sykmeldte, og at møtet bare skal avholdes for delvis (gradert) sykmeldte dersom partene mener det er behov for det.
  • å forenkle reglene om hvem som skal delta på dialogmøtet. Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta der partene har behov for det. Det er således for eksempel ikke lenger plikt til å ha bedriftshelsetjeneste til stede i dialogmøte 1.
  • å oppheve arbeidsgivers rapporteringsplikt til Arbeids- og velferdsetaten etter ni ukers sykefravær, og sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere som ble etablert i 2011.
  • arbeidsgiver skal sørge for at oppfølgingsplanen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker. Arbeidsgiver skal videre sørge for at oppdatert plan sendes til NAV senest en uke før dialogmøter som NAV innkaller til.

Endringer i ferieloven

Foreslåtte endringer i ferieloven kan komme til å tre i kraft 1. juli 2014. Les mer om endringene som er foreslått her.

Dommer og avgjørelser

Lovligheten av midlertidig arbeidsavtale - praksisarbeid (HR-2013-2247-A)
Saken gjaldt spørsmålet om en lege i spesialisering, som var ansatt i midlertidig stilling, hadde krav på fast ansettelse. Saken reiste særlig spørsmål om forståelsen av begrepet «praksisarbeid» i aml. § 14-9 første ledd bokstav c.

Innleid arbeidskraft. Krav om fast ansettelse (HR-2013-2663-A)
Saken gjaldt krav om fast ansettelse etter reglene om innleie av arbeidskraft, og reiste særlig spørsmål om det er aml. § 14-12 om innleie fra bemanningsforetak eller § 14-13 om innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie som fikk anvendelse.

Dom fra Arbeidsretten: Sak 32/2013: Saken gjelder spørsmålet om arbeidstaker som har flere deltidsstillinger i en kommune skal ha kveldstillegg beregnet etter den høyere satsen i HTA § 5 punkt 5.4.1 for alt arbeid i tidsrommet kl. 1700 til kl. 0600 dersom én av stillingene gir rett til tillegg etter denne bestemmelsen. Flertallet i arbeidsretten kom fram til at punkt 5.4.1 er en betalingsbestemmelse for relevant arbeid i tidsrommet kl. 1700 til kl. 0600 - arbeidstaker må tilfredsstille vilkårene etter punkt 5.4.1; det vil si arbeide etter "skift- eller turnusplan" eller "ved helseinstitusjon som dekker en del av turnusplan". Denne vurderingen må foretas separat for hver enkelt deltidsstilling arbeidstaker måtte ha.

Dom fra Arbeidsretten: Sak 16/2013. Saken gjelder spørsmål om Oslo kommune har brutt drøftelsesplikten ved endring av pensjonsvedtekter. Arbeidsrettens flertall konkluderte med at kommunen hadde lagt til rette for å gjennomføre en reell drøftelsesprosess, dels ved å besvare spørsmål og dels ved å søke å tilpasse møtevirksomheten etter anmodninger fra organisasjonene. Oslo kommune ble frifunnet.

Sak 50/2013 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Saken gjaldt spørsmålet om en arbeidsgiver handlet i strid med likestillingsloven og arbeidsmiljøloven ved avlønningen av en kvinne. Kvinnens lønn var på et lavere nivå enn en mannlig kollega, med liknende stilling og kompetanse. Nemnda kom fram til at arbeidet ikke var av lik verdi. Nemndas konkluderte derfor med at arbeidsgiver ikke handlet i strid med lovverket.

 

Tariffoppgjøret 2014

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er blitt enige om et anbefalt forslag til løsning. Resultatet ligger innenfor en økonomisk ramme på 3,3 prosent og innebærer endringer i både Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA), hvor det blant annet er innført et nytt lønnssystem.

Fortløpende informasjon fra KS om kommuneoppgjøret publiseres på www.ks.no/tariff.

 

Endring i mødre- og fedrekvote

1.7.2014 vil lovendringer i folketrygdloven §§ 14-9 og 14-12 tre i kraft. Mødre- og fedrekvote reduseres til: 10 uker som er forbeholdt faren (fedrekvoten) og 10 uker som er forbeholdt moren (mødrekvoten). Endringene gjelder for tilfeller der fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer 1. juli 2014 eller senere.

 

Ny bok til ledere

Den nødvendige samtalen
av: Line Melvold , Sigurd Stubsjøen.

Noe av det mest utfordrende ved lederjobben er å ta de ubehagelige samtalene. Denne boken gir øvelse i å lede seg selv gjennom ulike samtaler og situasjoner.

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Barns medvirkning i barnevernet

1. juni trådte Forskrift om medvirkning og tillitsperson i kraft. Forskriften er ment å styrke barnets medvirkning og innflytelse i barnevernet og er hjemlet i barnevernloven § 4-1 annet ledd (hensynet til barnets beste).

Medvirkning handler om at barna skal få tilstrekkelig informasjon som gis på en hensiktsmessig måte, at samtaler med barnet skjer i trygge rammer, at barnet skal få mulighet til innflytelse, at medvirkningen skal dokumenteres og at barnet mottar og gir tilbakemelding på hjelpen barnevernet gir barnet. Formålet med en egen tillitsperson for barnet er å gi barnet en trygghet slik at han eller hun lettere kan gi utrykk for sine synspunkter om viktige forhold i egen barnevernssak.

Nytt om tobakksforbud

1. juli trer nye bestemmelser i tobakkskadeloven i kraft. I § 25 og § 26 reguleres at tobakksbruk er forbudt i barnehagens lokaler og uteområder, og i alle offentlige virksomheter hvor allmennheten har adgang. Det samme forbudet gjenspeiles i en endring i § 18 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og banehager.

 

Hvor vanskelig er det å leke?

Kampen om leken - ansvar og muligheter
av: Terje Melaas.


 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny sats for grunnbeløpet

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer mv. Grunnbeløpet er satt til 88 370 kroner.

Rett til brukerstyrt personlig assistanse

Prop. 86 L (2013-2014) foreslår at personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse skal få rett til å velge å motta sine tjenester gjennom en brukerstyrt personlig assistent (BPA). Tjenester som omfattes av rettigheten er praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funskjonsevne.

Innstillingen er til behandling i Stortinget i disse dager.

 

Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

av: Lasse Skaug


  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforslag

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Høringsfristen er 15. september 2014. Les om forslaget, høringsbrevet og oversikt over høringsinstanser hos Arbeidstilsynet.

Nytt om tobakksforbud

1. juli trer nye bestemmelser i tobakkskadeloven i kraft. I § 25, § 26 og § 27 reguleres at tobakksbruk er forbudt i skolenes og barnehagenes lokaler og uteområder, og i alle offentlige virksomheter hvor allmennheten har adgang. Det samme forbudet gjenspeiles i en endring i § 18 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og banehager.


 

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Prop 113 L. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.)

Prop. 121 L (2013–2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen). Lovforslaget skal forenkle behandling av forslag til reguleringsplaner. Her er noen av forslagene:

  • 5-årsregelen fjernes for godkjente planer som ikke er satt i verk. I stedet kommer et generelt krav om vurdering og oppdatering av plangrunnlag av planer som er ti år eller mer.
  • Veiledende tidsfrister for å sikre raskere behandling av innsigelser.
  • Tidsfrist for behandling av reguleringsplansaker.

Høring. Forslag til endringer i byggteknisk forskrift. Høringen er et ledd i forenklingen av regelverket.

Veiledninger

Forvaltningsloven § 2. - Beslutninger om adgang til havn i enkeltvedtaksbegrepet. Fortolkning fra Justisdepartementet. Departementet kom til at beslutninger etter havne- og fravannsloven § 39 ikke er et enkeltvedtak og at det dermed ikke er klageadgang på beslutningen.

Lovlighetskontroll etter kommuneloven §59. Fortolkning fra Kommunaldepartementet. Spørsmålet gjelder lovligheten av å forby all tobakksbruk i arbeidstiden for ansatte som har kontakt med barn, unge, pasienter og publikum.

Dommer og avgjørelser

LE 2013-126334: Lagmannsrettsdom om kommunens erstatningsansvar for byggetillatelse i rasutsatt område.

Om de foreslåtte endringene i kommuneloven

Det er lagt frem forslag til endring av § 39a om innbyggerinitiativ, etter evaluering av ordningen gjennom rapporten Evaluering av innbyggerinitiativordningen (2010).
I tillegg er det foreslått en endring av taushetsplikten til revisor. Etter § 78 (7), har revisor taushetsplikt om alt som hun/han har fått kjennskap til gjennom sitt oppdrag for kommunen. Dette er en relativt vidtrekkende plikt. Proposisjonen foreslår å gjøre forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjeldende. Forvaltningslovens regler er ikke like dekkende, de begrenser seg til opplysninger som trenger beskyttelse.

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Nytt om tobakksforbud

1. juli trer nye bestemmelser i tobakkskadeloven i kraft. I § 25 og § 27 reguleres at tobakksbruk er forbudt i skolenes lokaler og uteområder, og i alle offentlige virksomheter hvor allmennheten har adgang. Det samme forbudet gjenspeiles i en endring i § 18 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og banehager.

Endringer i opplæringsloven om leksehjelp

Prop. 68 L (2013–2014) blir vedtatt i Stortinget før sommeren. Endringen vil gi kommunene frihet til å avgjøre på hvilket trinn det skal gis leksehjelp.

 

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer mv. Grunnbeløpet er satt til 88 370 kroner.

Nytt regelverk fra 1. juli

Det er vedtatt endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven. Noen av endringene trer kraft 1. juli 2014. mer om dem her:

§ 1-3: Det blir tilføyd et nytt tredje ledd i § 1-3 som medfører at det skal stilles mindre krav til skyldnerens egenforsøk. en skyldner som av ulike årsaker ikke bistås av kommunen, skal ikke bli avkrevd et egenforsøk dersom det er små muligheter for at dette vil lykkes.

§ 1-4: nytt annet punktum. Den nye bestemmelsen gir rettsansvenderen større mulighet til å se bort fra treårsregelen i de tilfeller igangsetting av en gjeldsordningsprosess kan antas å være et viktig ledd i rehabiliteringen av en tidligere lovbryter.

§ 3-4: utleggstrekk for skatte- og avgiftskrav som løper på tidspunktet for åpning av gjeldsforhandling, vil opphøre på samme måte som trekk for annen gjeld.
Nytt sjette ledd i § 3-4 skal sikre at skyldnere som søker om gjeldsforhandling fra utlandet kommer i samme stilling overfor kreditorene som ordinære søkere.

§ 3-5: Det er foretatt en endring i bokstav (d), som overfører kompetansen til å gi samtykke til gjeldsstiftelse under gjeldsforhandlingene fra kreditorene til namsmannen. Slikt samtykke skal bare gis til særskilte formål nevnt i loven, og etter en vurdering av forsvarligheten av låneopptaket. Det skal herunder både vurderes om låneopptaket er forsvarlig i forhold til skyldnerens betalingsevne, og om det er forenlig med gjeldsordningen som er under etablering.

§ 4-8: Krav sikret ved legalpant i bolig skal dekkes fullt ut.

NY Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning.
Fastsetting av livsoppholdsatser i egen forskrift skal sikre lik behandling i alle gjeldsordningssaker.

Endring av satsene i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot.

Livsoppholdssatser for gjeldsordning og utleggstrekk

Fra 1. juli er satsene som følger:

Kr. 7 890 for enslig skyldner

Kr. 6680 for skyldner som er gift eller samboer

Kr. 13360 for skyldner som forsørger ektefelle eller samboer.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Fortolkning fra Skattedirektoratet: Merverdiavgiftsloven § 8-2 - forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom.

Offentlige anskaffelser

Nye terskelverdier fra 15. juni. Se oversikt i Veilederen til offentlige anskaffelser.

Regnskap

H-5/2014: Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2015.

Nye regnskapsstandarder fra GKRS:

KRS 11 (F) - Finansielle eiendeler og forpliktelser
KRS 7 (F) - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
Oversendelseskriv til KRS 7 (F) - Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Tilskuddsordninger 2014

Bedre tverrfaglig innsats - lokale utviklingstiltak.

 

Nye terskelverdier

Det er kun gjort små endringer:

Terskelverdien for kjøp av varer og tjenester reduseres fra kr 1 600 000 til kr 1 550 000.

Den nasjonale terskelverdien på 500 000 kroner blir stående.
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no