<% nyhetsbrev = "13" navn = "3/04" KFinfoserie = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.25" SMSKF = "uid=sa;pwd=kfmdb;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.25" KFinfoserie = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=KFInfoserie;Server=192.168.1.118" SMSKF = "uid=smskf;pwd=liver1pool;Driver={SQL Server};database=SMSKF;Server=192.168.1.118" set cn = Server.CreateObject("ADODB.CONNECTION") cn.Open SMSKF sql = "Update opptelling set antall = antall + 1 where id =" & nyhetsbrev cn.execute(sql) cn.close set cn = nothing %> Nyhetsbrev

KF Infoserie – nyhetsbrev

Nr. 3/04
Mars 2004

KF Infoserie er en elektronisk informasjonsbank og et støtteverktøy i all saksbehandling som bygger på lov- og avtaleverk og sentrale retningslinjer.

Hvordan finne nyheter i KF Infoserie:

 

Du må også gjerne ta direkte kontakt med oss dersom du har synspunkter på innhold og utforming, eller du har spørsmål om funksjonalitet og innhold. Klikk på knappen for eDialog24 under eller ring oss!

17. mars 2004  

Vennlig hilsen

Arve Lauvnes
produktsjef KF Infoserie

Stephanie Løvenskiold
produktkoordinator

Klikk for kontakt med Arve Lauvnes Arve Lauvnes
tlf.: 24 13 28 45 
Klikk for kontakt med Stephanie Løvenskiold Stephanie Løvenskiold
tlf.: 24 13 28 75 

KF HMS

Regelverk
Forskriftsendringer:
Forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Endringen gjelder §§ 2-6 og 12-1 (med virkning fra 1. mars).
Forskrift 14. juni 1985 nr. 1157 for arbeid med ioniserende strålinger. Endringene gjelder §§ 1, 2, 3, 5, 7 og 12 samtidig som §§ 4, 8, 9, 10, 13 og 15 er opphevet (med virkning fra 1. mars).
Forskrift 30. april 2001 nr. 443 om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften). Endringen gjelder § 2 (med virkning fra 1. mars).
Forskrift 20. desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak. Endringen gjelder § 7-10 (med virkning fra 5. mars).

Ny forskrift i KF HMS:
Forskrift 3. februar 2003 nr. 115 om forsøksvirksomhet ved oppfølging av sykmeldte.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Kommunal forvaltning

Rundskriv og andre publikasjoner
Fra KRD: Veileder til innbyggerinitiativ - kommuneloven § 39a

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF KPS

Rundskriv
B-rundskriv 03/04 Avtaleverk for tannhelsetjenesten.
B-rundskriv 02/04 Tariffoppgjøret per 01.05.2004 - informasjon fra KS.

Annet veiledningsmateriale
Arbeidstakeres rettigheter ved sykdom og arbeidsuførhet. (Artikkel skrevet av KS Advokatene og også publisert på KS' hjemmeside.)

 

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Oppvekst

Rettsavgjørelser
Høyesterettsdom fra 20.01.2004: Samvær med tvillingsønner, jf. barnelova § 44a.

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Sosial

Fra Skatteetaten
Informasjon fra Skatteetaten til selvangivelsen for 2003:
- Foreldre og barn - inntektsåret 2003
- Ektefeller og samboere
- Pensjonister og skatt
- Skattebegrensning

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.


KF Økonomi

Prognosemodellen
Prognosemodellen er oppdatert i forhold til nye befolkningstall

Merverdiavgift
Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 2. mars 2004 om merverdiavgiftskompensasjon til kommuner, fylkeskommuner mv.

Rundskriv
Q-6/04 fra BFD: Skjønnsmidler til barnehager 2004
Q-4/04 fra BFD: Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden 01.08.-31.12.2004)
P-2/04 fra AAD: Statstilskudd til de politiske partiene i kommuner og fylker 2004

Under mappen Nyheter ligger det lenker til de omtalte dokumentene.

 

Ønsker du IKKE å motta nyhetsbrevet i framtiden, kan du gi melding om dette ved å klikke her:  &nr=<%= nyhetsbrev %>">Meld meg av nyhetsbrevet

 

Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no