Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 7 og 8/14 15. august 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaler

Ny Hovedavtale (HA) er vedtatt ved uravstemning. Det vil fra KS utarbeides et B-rundskriv som kan ventes i september. Nytt opptrykk av Hovedavtalen vil også skje i september.

Ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter er lagt inn i KF Personal. Som et resultat av årets lønnsoppgjør ble partene enige om å "konvertere" Særavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (SGS1701) til ny avtale; Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter, også kalt Bedriftsavtalen. Denne avtalen er nå en selvstendig tariffavtale mellom KS Bedrift og forhandlingssammenslutningene LO-K, YS-K Unio og Akademikerne.

ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis. Se også rundskriv A-4/14.

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene (statsavtalen). Se også rundskriv A-3/14.

ASA 4310, punkt 12.5 Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Honorarsatsen for kommunalt legearbeid har økt fra kr 718 til kr 743 per time.

Lovendringer fra 1. juli

Endring i ferieloven

Endringene innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom.

Endringer i § 9 (1) andre ledd gir utvidet rett til å få utsatt ferie ved sykdom i ferie. Tidligere krav til seks dagers arbeidsuførhet i ferieloven § 9 (1) andre ledd oppheves, og dermed kan arbeidstaker allerede fra første fraværsdag kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ferie senere i året (det forutsetter legeerklæring)
Endringene i § 11 (2) § 7 (3) og § 9 (1) fører også til at dagens adgang til å få utbetalt feriepenger for lovbestemt ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdomsfravær eller foreldrepermisjon oppheves. Ferie som ikke er tatt ut pga. arbeidsuførhet skal overføres til det påfølgende år.

Merk at endringer i ferieloven kun gjelder lovbestemt ferie og ikke direkte berører den avtalefestede ferien.

Endring i mødre- og fedrekvote

Endringer i folketrygdloven §§ 14-9 og 14-12. Mødre- og fedrekvote reduseres til: 10 uker som er forbeholdt faren (fedrekvoten) og 10 uker som er forbeholdt moren (mødrekvoten). Endringene gjelder for tilfeller der fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer 1. juli 2014 eller senere.

Endringer i regelverk for oppfølging av sykemeldte

Endringer i ftrl. §§ 8-7a, 25-2, 25-3a, og aml. § 4-6, som blant annet betyr:

 • å gjeninnføre bestemmelsen om at dialogmøte 1 skal være forbeholdt situasjoner for helt sykmeldte, og at møtet bare skal avholdes for delvis (gradert) sykmeldte dersom partene mener det er behov for det.
 • å forenkle reglene om hvem som skal delta på dialogmøtet. Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta der partene har behov for det. Det er således for eksempel ikke lenger plikt til å ha bedriftshelsetjeneste til stede i dialogmøte 1.
 • endringer i arbeidsgivers rapporteringsplikt. Kravet om rapportering til Nav etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal nå sende oppfølgingsplan til Nav innen en uke før dialogmøter som Nav innkaller til, jf. aml § 4-6
 • opphør av Navs saksjonsmuligheter for manglende oppfølging av sykemeldte. Ftrl. § 25-3a Gebyr ved manglende oppfyllelse av arbeidsgivers plikter etter § 25-2 oppheves.

Arbeidsgiveravgift

Endringer i ftrl § 23-2 om arbeidsgiveravgift. Setningen statsstøtte i form av redusert differensiert arbeidsgiveravgift kan offentliggjøres uten hinder av taushetsplikt er inkludert i § 23 (2) nest siste ledd.

Arbeidsgivers rapporteringsplikt

Endringer i arbeidsmiljøloven § 7-1 (3). Den opphever arbeidsgivers rapporteringsplikt til det lokale arbeidstilsyn om opprettelse av arbeidsmiljøutvalg.

Endringer i tobakkskadeloven

Som hovedregel vil det ikke lengre være tillatt å legge til rette for røykerom eller røykeboks på arbeidsplassen. Tobakkskadeloven §§ 25, 26 og 27 trer i kraft, som sier at tobakksbruk er forbudt i skolenes og barnehagenes lokaler og uteområder, og i alle offentlige virksomheter hvor allmennheten har adgang. Unntakene beskrives i § 25.

Fysioterapitilskudd

Ny Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.: Fullt driftstilskudd er fra 1. juli 2014 kroner 397 020 pr. år. Driftstilskuddet utbetales forholdsmessig etter antall driftstilskuddstimer fysioterapeuten har avtale om.
Endringer i Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten: Fullt fastlønnstilskudd for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2015 er 183 120 kroner.

Rundskriv

A-04/14 ASA 4301 (statsavtalen) Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis

A-03/14 ASA 4303 - Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

B-06/14 om beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap. 4.A.1) pr. 1. juli 2014.

B-05/14 om iverksetting av tarifftilleggene som skal gis i 2014 og de mest sentrale endringene i Hovedtariffavtalen. Lokale forhandlinger omtales også.

B-04/14 om arbeidsrettsdom vedrørende størrelsen på kvelds- og nattillegg for arbeidstakere med flere deltidsstillinger.

 

 

Tariffoppgjøret 2014

Den nye HTA legges inn i KF Personal når den er trykkeklar fra KS.Se forøvrig rundskriv A-01/14 der endringene i ny avtale blir beskrevet.

KS er påført en konflikt etter at fire forbund har sagt nei til meklingsresultatet. 15. august ble det meldt opptrapping av streiken.

Fortløpende informasjon hos KS.

 

Høring om endring i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i reglene for blant annet midlertidig ansettelse, arbeidstid, aldersgrenser og kollektiv søksmålsrett.

 

Dommer og avgjørelser

Agder lagmannsrett avsa 23.05.2014 dom, LA-2013-192125. Saken gjelder tvist om gyldigheten av oppsigelse i arbeidsforhold. En ansatt hadde etter 1 års sykefravær og 2 x 1 års permisjon, behov for tilrettelegging av arbeidet ved endt permisjon, bl.a. i form av begrenset arbeidstid i en oppstartsfase. Hun ble tilbudt slik stilling, men fant ikke dette akseptabelt pga. lang reisevei. Arbeidsstedet var i et nabofylke. Den ansatte ble sagt opp. Lagmannsrettens flertall kom i motsetning til tingretten til at oppsigelsen var ugyldig, og den ansatte ble tilkjent 200 000 i erstatning. Lagmannsretten fant at tilretteleggingsplikten ikke var oppfylt. Oppsigelsen var heller ikke saklig begrunnet i virksomhetens forhold (enstemmig).

Fire nye nemndsavgjørelser fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda er lagt inn. Les mer om dem i Nyheter i KF Personal.

 

Følg med på endring i forskrift om tilretteleggingstilskudd

Forskriften vil omfatte tilskudd til både forebygging og tilrettelegging.

Nytt tilskudd skal gis til arbeidsgiver som støtte for ressurser brukt i forebyggende HMS-arbeid, tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for.

Endringene trer i kraft 1. september 2014.

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Tilskuddet til private barnehager økes fra 96 til 98 prosent av det som kommunale barnehager mottar med virkning fra 1. august 2014. Se § 3 andre avsnitt.

Endring i endringsforskrift 13. juni 2014 nr. 740 pålegger kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet å fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det skal tas hensyn til tidligere etterjustering i tilskuddsåret 2014. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2015.

En annerledes bok om kvalitet i barnehagen

Bli berørt
En bok om kvalitet i barnehagen

 

Skrevet av: Line Melvold

Du finner ingen tall, grafer og teoritunge fremstillinger, men fortellinger fra personer som har latt seg berøre av det de mener er det helt essensielle i livet og i barndommen.

 

Om barn som ofte blir sviktet

Sårbare barn i barnehagen
Den lille boken om de store svikene

Skrevet av: Lene Chatrin Hansen, kjent fra bloggen barnehagske betraktninger.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester § 3 er endret. Endringen medfører at beboere på institusjon som bor på dobbeltrom mot sin vilje skal få et fribeløp på 35.000 kr. Uttrykket «mot sin vilje» skal tolkes slik at hvis beboer ikke eksplisitt ber om å få bo på dobbeltrom, regnes dette som i mot beboers vilje.

Saksbehandling

Kommuneforlaget har gitt ut boken "Betaling for beboere i institusjon", skrevet av Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland. I denne boken finnes det en rekke eksempler hvordan man skal beregne beboerbetaling. Vi har samlet sammen disse i denne eksempelsamlingen. Eksemplene tar for seg:

 • Betaling av vederlag
 • Minimumsløsningen
 • Utregning av etterlattepensjon
 • Utregning av forsørgerfradrag
 • Etteroppgjør

 

 

Betaling for beboere i institusjon


  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i regelverk for oppfølging av sykemeldte

Endringer i ftrl. §§ 8-7a, 25-2, 25-3a, og aml. § 4-6, som blant annet betyr:

 • å gjeninnføre bestemmelsen om at dialogmøte 1 skal være forbeholdt situasjoner for helt sykmeldte, og at møtet bare skal avholdes for delvis (gradert) sykmeldte dersom partene mener det er behov for det.
 • å forenkle reglene om hvem som skal delta på dialogmøtet. Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta der partene har behov for det. Det er således for eksempel ikke lenger plikt til å ha bedriftshelsetjeneste til stede i dialogmøte 1.
 • endringer i arbeidsgivers rapporteringsplikt. Kravet om rapportering til Nav etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal nå sende oppfølgingsplan til Nav innen en uke før dialogmøter som Nav innkaller til, jf. aml § 4-6
 • opphør av Navs saksjonsmuligheter for manglende oppfølging av sykemeldte. Ftrl. § 25-3a Gebyr ved manglende oppfyllelse av arbeidsgivers plikter etter § 25-2 oppheves.

Endringer i tobakkskadeloven

Som hovedregel vil det ikke lengre være tillatt å legge til rette for røykerom eller røykeboks på arbeidsplassen. Tobakkskadeloven §§ 25, 26 og 27 trer i kraft, som sier at tobakksbruk er forbudt i skolenes og barnehagenes lokaler og uteområder, og i alle offentlige virksomheter hvor allmennheten har adgang. Unntakene beskrives i § 25.

Veiledninger

AT 615 Forstår du hva jeg sier? Med mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter i bygge- og anleggsbransjen kan mangel på kommunikasjon på arbeidsplassen utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Brosjyren "Forstår du hva jeg sier" fra Arbeidstilsynet viser de viktigste kravene til språk og kommunikasjon og viser hvor kravene finnes i regelverket. Den tydeliggjør også hvem som etter gjeldende regelverk til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer skal gi økt risiko på bygge- eller anleggsplassen.


 

Nytt i KF HMS-håndbok

Oppdatert kapittel om oppfølging av sykefraværet
Kapitlet er oppdatert i tråd med regelendringer som trådte i kraft 1.7.2014.

Innholdsrevisjon
Hele håndboken er for tiden under revisjon. Lisbeth Aamodt ved Teknologisk Institutt har bidratt aktivt i revisjonsarbeidet. Oppdatert innhold vil publiseres innen 1. september 2014.

 

 

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring. Ny Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Høringen om ny forskrift kommer på bakgrunn av mangelfull implementering av gjeldende EU-rett i nåværende forskrift. I tillegg foreslås det noen forenklinger.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2014/157 Innsyn i og journalføring av dokumenter i sak om bygging av Lærdalstunnelen. Departementet hadde mottatt flere eposter fra politikere i Lærdal som ikke ble journalført som dokumenter i saken. De skulle vært ansett som "saksdokument for organet" og ikke som "politikerpost". Sivilombudsmannen kom til at arkivforskriften § 2-6 var brutt.

Sak 2013/2672 Møteoffentlighet i Nes kommune. Saken gjaldt hvorvidt årlige budsjettseminarer med både politikere og administrasjonen i kommunen, var offentlige møter som burde blitt kunngjort på forhånd. Sivilombudsmannens syn var at selv om det var administrasjonen som innkalte til og holdt møtene, var de folkevalgtes mulighet for påvirkning av administrasjonen reell, og at de folkevalgtes innspill i løpet av seminarene var av interesse for offentligheten. I og med at budsjettvedtaket er det viktigste vedtaket de folkevalgte gjør, burde det tas ekstra hensyn til kommunelovens krav om møteoffentlighet i § 31.

Etikk og offentlige anskaffelser

Hvilke etiske krav kan du stille til dine leverandører? Hvordan benytte etiske krav i selve innkjøpsprosessen?

Skrevet av: Ane Grimelid , Christian B Hjort , Heddy Ludvigsen , Henrik W Smiseth , Monica Syrdal , Hanne C Zimmer , Janicke Wiggen

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

En rekke endringer i opplæringsregelverket

 • Kravet om sakkyndig vurdering gjelder ikke for elever med rett til særskilt språkopplæring etter § 3-12 (§ 3-1 femte ledd nytt fjerde punktum)
 • Innføring av rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring (§ 3-1 nytt ellevte og tolvte ledd og § 4A-3 nytt syvende og åttende ledd)
 • Innføring av rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom som er over opplæringspliktig alder, men under 18 år, og søker om oppholdstillatelse (§ 4A-1 nytt tredje ledd)
 • Lovfesting av tilbud om leksehjelp i grunnskolen (§ 13-7 a første ledd). En ny § 1A-1 første ledd i forskrift til opplæringsloven beskriver leksehjelpen nærmere
 • Plikt for fylkeskommunen å sørge for grunnskole og videregående utdanning i fengsel (§ 13-2 a)
 • Skolen skal en gang i året utarbeide en rapport for elever med spesialundervisning der det redegjøres for opplæringen som eleven har fått og utviklingen til eleven (§ 5-5 andre ledd )
 • Plikten til skoleeieren å ha en ordning med gratis frukt og grønnsaker frafaller (Tidligere § 13-5 i opplæringsloven og § 18-2 i forskrift til opplæringsloven)

Endringer i tobaksskadeloven

§§ 25, 27 og 29 i tobakkskadeloven trådte i kraft 01.07.2014. Lovendringene medfører forbud mot bruk av tobakk (sigaretter, snus m.m.) på grunn- og videregående skolers lokaler og uteområder. Elevene skal være tobakksfrie i skoletiden. Dette innebærer også at skolene skal klart markere at det er røyking forbudt på steder der dette kan være uklart og at det skal etableres et internkontrollsystem for å forsikre seg at forbudet etterleves.

 

 
  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven

§ 1-3. Det er tilføyd et nytt tredje ledd i § 1-3 som medfører at det skal stilles mindre krav til skyldnerens egenforsøk. En skyldner som av ulike årsaker ikke bistås av kommunen, skal ikke bli avkrevd et egenforsøk dersom det er små muligheter for at dette vil lykkes.

§ 1-4 bokstav b nytt annet punktum. Den nye bestemmelsen gir rettsansvenderen større mulighet til å se bort fra treårsregelen i de tilfeller igangsetting av en gjeldsordningsprosess kan antas å være et viktig ledd i rehabiliteringen av en tidligere lovbryter.

§ 3-4. Utleggstrekk for skatte- og avgiftskrav som løper på tidspunktet for åpning av gjeldsforhandling, vil opphøre på samme måte som trekk for annen gjeld.
Nytt sjette ledd i § 3-4 skal sikre at skyldnere som søker om gjeldsforhandling fra utlandet kommer i samme stilling overfor kreditorene som ordinære søkere.

§ 3-5. Det er foretatt en endring i bokstav (d), som overfører kompetansen til å gi samtykke til gjeldsstiftelse under gjeldsforhandlingene fra kreditorene til namsmannen. Slikt samtykke skal bare gis til særskilte formål nevnt i loven, og etter en vurdering av forsvarligheten av låneopptaket. Det skal herunder både vurderes om låneopptaket er forsvarlig i forhold til skyldnerens betalingsevne, og om det er forenlig med gjeldsordningen som er under etablering.

§ 4-8. Krav sikret ved legalpant i bolig skal dekkes fullt ut.

NY Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning.
Fastsetting av livsoppholdsatser i egen forskrift skal sikre lik behandling i alle gjeldsordningssaker.

Endring av satsene i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot.

Ny forskrift om forsinkelsesrente. Renten er satt til 9,50 prosent p.a.

Livsoppholdssatser for gjeldsordning og utleggstrekk

Fra 1. juli er satsene som følger:

Kr. 7 890 for enslig skyldner

Kr. 6680 for skyldner som er gift eller samboer

Kr. 13360 for skyldner som forsørger ektefelle eller samboer.

Forsinkelsesrente

9,50 p.a.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Innfordring

Ny forskrift om forsinkelsesrente. Renten er satt til 9,50 prosent p.a.

Regnskap

Det er kommet en ny regnskapsstandard om noter og årsberetninger: KRS 6 (F) Noter og årsberetning, samt et oversendelsesskriv.

Tilskuddsordninger 2014

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:

 

Etikk og offentlige anskaffelser

Hvilke etiske krav kan du stille til dine leverandører? Hvordan benytte etiske krav i selve innkjøpsprosessen?

Skrevet av: Ane Grimelid , Christian B Hjort , Heddy Ludvigsen , Henrik W Smiseth , Monica Syrdal , Hanne C Zimmer , Janicke Wiggen

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no