Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 9/14 16. september 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Tariffoppgjøret 2014

Resultatet er vedtatt og lønnstillegg kan iverksettes:

Hovedtariffavtalen med utløp 30.4.2016 og SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for perioden 1.8.2015-31.12.2017 er vedtatt av Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes fellesorganisasjon.
Hovedstyret i KS har også vedtatt resultatet som nå kan iverksettes for arbeidstakerne som er medlemmene i disse fire lærerorganisasjonene.

Avtalte lønnstillegg og lokale forhandlinger (4.A.1)

Generelle og sentrale tillegg slik de fremgår i meklerens forslag pkt. 1 Økonomi vedrørende tariffrevisjonen 2014 skal for medlemmene i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og MFO iverksettes med virkningsdato 1. september 2014.
Se for øvrig B-rundskriv nr. 5/2014. Det gjøres oppmerksom på at øvrige arbeidstakere i undervisningsstillinger skal ha generelt tillegg og sentralt tillegg fra 1.5.2014.
Lønnstillegg etter lokale 4.A.1- forhandlinger skal gis med virkning fra 1. juli for alle berørte arbeidstakere.

Arbeidstidsavtalen

Sentral forbundsvis særavtale (SFS 2213) Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring med utløp 31.12.2013 er prolongert til 31.7.2015. Den nye avtalen trer i kraft fra 1.8.2015. KS vil i B-rundskriv informere nærmere om endringene i arbeidstidsavtalen.

Regelverk

Rundskriv

B-08/14 Tilskudd til nye læreplasser. Rundskrivet Inneholder orientering og retningslinjer for:

  • Nye læreplasser
  • Kvalifisering av voksne ansatte til fagarbeidere
  • Søknadsfrist 1. oktober 2014

Forskrifter

Endringer i forskrift om tilretteleggingstilskudd.

Forskriften heter nå Forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, og omfatter tilskudd til både forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen.
Forskriften viderefører dagens ordninger med tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjeneste. De nye reglene innebærer at det også skal kunne gis kompensasjon for merutgifter og merinnsats arbeidsgiverne har knyttet til tiltak som styrker det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten. Dette kan være ulike opplæringstiltak som kurs i risikovurdering, konflikthåndtering, kommunikasjonstrening, jobbmestring eller arbeidsstillinger. Man kan også søke om tilskudd til opplæring av ansatte, representanter for ansatte og ledere for å heve kompetansen i å forebygge sykefravær.
Tilskuddet er forbeholdt IA-virksomheter.

 

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Endringer i forskrift om tilretteleggingstilskudd:

Forskriften heter nå Forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, og omfatter tilskudd til både forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen.

Forskriften viderefører dagens ordninger med tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjeneste. De nye reglene innebærer at det også skal kunne gis kompensasjon for merutgifter og merinnsats arbeidsgiverne har knyttet til tiltak som styrker det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten. Dette kan være ulike opplæringstiltak som kurs i risikovurdering, konflikthåndtering, kommunikasjonstrening, jobbmestring eller arbeidsstillinger. Man kan også søke om tilskudd til opplæring av ansatte, representanter for ansatte og ledere for å heve kompetansen i å forebygge sykefravær.

Tilskuddet er forbeholdt IA-virksomheter.

 

Revidert KF HMS-håndbok

Kommunene er i gang med HMS-håndboken, og vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger og ønsker. Dette, sammen med diverse lovendringer, dannet grunnlaget for årets revisjon av HMS-håndboka.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2014/237: Midlertidig forbud og virkningen for innkomne, ubehandlede byggesøknader. Saken handler om en søknad om riving av en garasje som lå ubehandlet i 13 måneder mens kommunen forberedte forbud mot riving av verneverdige grunner. Sivilombudsmannen mente at kommunen ventet for lenge med å legge ned forbud og at det var i strid mot prinsippet om fremdrift i saksbehandlingen.

Veiledninger

Kulturdepartementets veileder Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet er lagt inn.

KMDs veileder Medvirkning i planlegging er lagt inn. Veilederen gir prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven av 2008.

 
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no