Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 10/14 15. oktober 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Tariffoppgjøret 2014

Hovedtariffavtalen er nå ferdigstilt og tilgjengelig i KF Personal.
Revisjonen av Hovedtariffavtalen omfatter få materielle endringer i kapittel 1. De mest omfattende endringene er knyttet til nytt sentralt lønnssystem i kap. 4 fra 2015 og til nye pensjonsbestemmelser som er tilpasset lov om Statens pensjonskasse.

For Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes fellesorganisasjon gjøres Hovedtariffavtalen gjeldende fra 01.09.2014.

Hovedavtalen er ferdigstilt og tilgjengelig i KF Personal.

B-07/14 Hovedavtale 1.1.2014 - 31.12.2015. Rundskrivet omhandler blant annet informasjon om endringene i Hovedavtalen samt merknader til enkelte bestemmelser i del A og del B hvor partene sentralt er enige om forståelsen og anbefalt praktisering.

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring med utløp 31.12.2013 er prolongert til 31.7.2015.
1.8.2015 vil en ny avtale tre i kraft. Den nye SFS 2213 for perioden 1.8.2015 - 31.12.2017 er også tilgjengelig i KF Personal.

Dommer og avgjørelser

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2014/514: Tilsetting av pedagogisk leder i barnehage. De tilsatte oppfylte ikke kvalifikasjonskravene i barnehageloven §18. Tilsettingene var i strid med regelverket. Videre var det lagt vekt på utenforliggende hensyn ved vurderingen av søkernes kvalifikasjoner.

 

Avtaleverket i papirutgaver

Både Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen er sendt til trykk og vil ventelig være klare i siste halvdel av oktober.

For bestilling:

Bestill HTA
Bestill HA

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny forskrift fra KMD: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Forskriften erstatter tidligere Retningslinjer for samordnet arealplanlegging. De nye retningslinjene er oppatert innenfor områder som klima, bærekraftig transport, sentrumsutvikling, fortetting og jordvern. Målet med retningslinjene er å oppnå en god samordning både i kommunene og mellom kommuner.

Dommer og avgjørelser

Fra Høyesterett

HR 2014-1322A:Kommunens erstatningsasvar for skade på bolig pga feil i kloakknettet. Dommen gjorde en kommune ansvarlig og erstatningspliktig på ulovfestet objektivt grunnlag. Kommunen hadde ingen skyld i feilen i kloakknettet, men Høyesterett fant at kommunen, framfor den skadelidte, skulle stå ansvarlig.

Veiledninger

Rundskriv H-08/14: Rundskriv til lov av 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). Inndelingslova ble sist endret 1. januar 2014 for å legge til rette for smidige prosesser i eventuelle grenseendringer og sammenslåinger. Dette rundskrivet fungerer som en tolkning til loven og erstatter tidligere rundskriv H-01/07.

 

 

Ny utgave av kommentarer til kommuneloven

Ny revidert utgave av Kommuneloven med kommentarer vil foreligge i uke 44, men du kan forhåndsbestille allerede nå.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Statsbudsjettet

Prop. 1 S (2014-2015) Regjeringens forslag til statsbudsjettet er lagt inn i KF Økonomi.

(Lenken åpner første kapittel. Du kan logge inn for å se hele dokumentet)

Inntekstsberegning

KS' prognosemodell er oppdatert i henhold til regjeringens forslag til statsbudsjett.

 

 

Tilskuddsordninger for 2015

Basert på øremerkede tilskudd i statsbudsjettet og senere rundskriv og kunngjøringer fra forvaltningen, lager vi en oversikt over alle tilskuddene kommunene kan søke om.

Følg med i KF Økonomi!

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no