Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 11/14 17. november 2014 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Ny versjon av KF Infoserie

Vi er glade for å kunne informere om at vi nærmer oss lansering av en ny brukerversjon av KF Infoserie. Så snart vi har fått dato for lansering vil du som bruker vil få en e-post med informasjon om hvordan du kan logge deg inn.

Hva blir nytt i ny versjon? Det første du vil legge merke til er helt nytt design - blant annet vil du få en ny forside med smakebiter fra alle fagområdene i serien. Når du har logget deg inn vil du finne en forside som er tilpasset deg og det fagområdet du har valgt. Her får du det komplette innholdet som din kommune abonnerer på. Men du vil også få noen nye funksjoner som har vært etterspurt.

Ny versjon av KF Infoserie er for sluttbrukere. For deg som er redaktør og skal jobbe med å legge inn dokumenter eller lokal tekst, må du fremdeles gjøre den jobben inne i den gamle versjonen.

Vi gleder oss til å kunne presentere KF Infoserie i ett nytt og mer moderne grensesnitt!

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Avtaler

ASA 4310 og ASA 4313. Ingen av partene i rammeavtalene har sagt opp avtalene til revisjon. Disse to avtalene blir dermed automatisk forlenget med ett år til 31.12.2015.

SFS 2214 er blitt prolongert, med endring av sats for særskilt arbeidstid (pkt 6). Avtalen gjelder fra 01.01.2014. Ny sats for særskilt arbeidstid er 24 000 og gjelder fra 01.08.2014.

Det er gjennomført forhandlinger om revisjon av SFS 2404 Brann og redningstjeneste. Det er inngått avtale/protokoll mellom KS og Fagforbundet, NITO, Tekna og det Norske Maskinistforbund. KS og Delta kom ikke til enighet. Saken vil bli behandlet i sentral nemd.
Ny avtale trer ikraft 1.1.2015.

Resultatet av forhandlingene er i hovedsak rene økonomiske justeringer. Tilleggene for overordnet vakt i avtalens punkt 4.4 er oppjustert med kr. 5 på de to laveste satsene og kr. 10 på den høyeste. De nye beløpene er nå henholdsvis kr. 245, 295 og 350 pr. døgn. Risikotillegget i avtalens pkt. 5.2 er økt til kr. 22 per time. Det er inntatt en avrundingsregel slik at faktisk medgått tid pr. vakt summeres og avrundes opp til nærmeste halvtime.

Rundskriv

B-9/2014 - Undervisningspersonalet - særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet SFS 2213 og andre aktuelle bestemmelser.
Rundskrivet omhandler i hovedsak særavtale SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring og enkelte andre bestemmelser som er aktuelle for undervisningspersonalet.

B-200/14 PAI, lønnsstatistikk for 2014, rettledning og kodeoversikter for kontroll, ajourholdslister og nye oppgaver til PAI-registreret.
Ang. datainnsamling til PAI-registeret 2014: Tellingstidspunkt er 1.desember. Frist for oppretting og innsending av ajourholdslister/nye oppgaver er 12. desember i tellingsåret.
I rundskrivet finner en bl.a. hvordan endringer som følger av siste tariffoppgjør skal registreres, endringer i innsamling av data, samt fullstendig oversikt over gyldige koder og rettledning for utfylling av feltene i registeret.

Dommer og avgjørelser

Fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Sak 25/2014 Individuell tilrettelegging overfor sykmeldt ansatt.

Sak 10/2014 Om trakassering basert på nasjonalitet.

Sak 12/2014 Om etnisk diskriminering var årsak til at søker ikke ble innkalt til intervju.

Sak 23/2014 Om en gravid søker ble forbigått ved ansettelse.

Lagmannsretten

Sak LB-2014-29914 Om en kommunes overtakelse av booppfølgingstjenester i kommunale leiligheter var virksomhetsoverdragelse.

Arbeidsretten

Sak 7/2014 Om retten til erstatning ved skade under reise som ikke er yrkesskade.

Fra Sivilombudsmannen

Sak 2014/379 Tilrettevisning av sykehjemslege på bakgrunn av ytringer i media - ansattes ytringsfrihet.

Sak 2014/91 Om en kommunes regulering av ansattes ytringsfrihet er i strid med loven.

 

 

 

 

 

 

Les mer om SFS 2404

Les mer om avtalen hos KS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om dommer og avgjørelser

I mappen Hva er nytt finner du korte sammendrag av alle rettsavgjørelser og nemndsavgjørelser.

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring om endringer i lov om interkommunale selskaper.

Dommer og avgjørelser

Sak 2014/2081 og Sak 2014/2082

To Sivilombudsmannsmeldinger om lukking av møter i folkevalgt organ. Møter i folkevalgte organer skal som hovedregel holdes for åpne dører. Ved lukking av møter skal avgjørelsen og hjemmelen for avgjørelsen føres i møteboken. På bakgrunn av klager har Sivilombudsmannen undersøkt to kommuner og kommet til at de ikke fulgte saksbehandlingsreglene for lukking av møter.

Veiledninger

KMD har utgitt Veileder til kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme. Veilederen kan brukes som hjelp til å sikre gode energiløsninger til bygg, bedre forutsigbarhet for utbyggere og redusere saksbehandlingen av søknader om unntak fra tilknytningsplikten.

Fortolkninger til plan- og bygningsloven:

§ 20-1 bokstav j og § 20-2 bokstav c - Tilbakemelding på henvendelse om midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg.

Pbl § 34-4 fjerde ledd - Overgangsbestemmelse - spørsmål om hvilket plangrunnlag som skal legges til grunn ved søknad om endring.

 

Hva KMD sier om de foreslåtte endringene i IKS-loven

Dette sier departementet om forslaget til lovendring:
I høringsnotatet foreslår departementet at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under ordinær konkursbehandling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs. Det foreslås også andre endringer i IKS-loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om selskapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede ansvaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal ha en forsvarlig egenkapital.
Endring vil sikre bedre samsvar mellom IKS-loven og EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den vil også kunne bidra til mer like konkurransevilkår mellom interkommunale selskaper og andre aktører som opptrer i det samme markedet.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regnskap

I forskrift til regnskapsloven er det gjort en endring i § 7-30b-1 og det er kommet ny § 7-30b-2 Foretak som står det offentlige nær.

GKRS

Fra GKRS er det kommet et nytt notat: Regnskapsskjemaene - formål og innhold. Notatet drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene og hvilke regnskapsposter de ulike skjemaene skal omfatte. Det er særlig avgrensningen mellom regnskapsskjema 1A og 1B for driftsregnskapet og 2A og 2B for investeringsregnskapet som er vektlagt.

GKRS har også vedtatt endringer i notatet om Regnskapsføring av formidlingslån. GKRS sier dette om endringene: Notatet dekket ikke i tilstrekkelig grad regnskapsføringen av tap på startlån i de tilfeller det foretas tapsdeling med Husbanken. Notatet omtaler nå regnskapsføringen i disse tilfellene og illustrerer dette med et par eksempler. Videre er det også tatt inn et avsnitt om ekstern administrasjon av startlån.

Endringer i regnskapsrapporteringen i KOSTRA fra 2015
KMD har oppdatert veilederen Regnskapsrapporteringen i KOSTRA - Veiledning for regnskapsåret 2015

KMD har sendt ut brev med oppsummering av endringene i arter og funksjoner.
Funksjonskontoplanen er endret og oppdatert versjon ligger i KF Økonomi. Følgende funksjoner er endret:

Ny funksjon 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet.
Ny funksjon 701 Tilrettelegging, støttefunksjoner og finansieringsbistand for næringslivet
Funksjon 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger utgår fra 2015.

I tillegg er det foretatt endringer i følgende funksjoner:
202 Grunnskole
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
281 Økonomisk sosialhjelp
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd.

Det er foretatt endringer i følgende arter:
075 Lønn renhold
181 Fjernvarme
182 Fyringsolje og fyringsparafin
183 Naturgass
184 Bioenergi
230 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg

Tilskudds- og refusjonsordninger

I KF Økonomi finner du oversikt over alle tilskuddene i statsbudsjettet 2015 systematisert etter type:

Tilskudd til barn og familie
Barnehagetilskudd
Tilskudd til boliger og utbygging
Tilskudd til helse- og omsorgstjenester
Tilskudd til integreringstiltak
Kirketilskudd
Tilskudd til klima, miljø og beredskap
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd til kulturtjenester
Tilskudd til regioner, næring og landbruk
Tilskudd til samferdsel
Tilskudd til skoler og opplæring
Tilskudd til sosiale tiltak

Rundskriv med informasjon om søknadsprosessen vil bli lagt inn fortløpende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn

For å lese oversikten over tilskuddsordninger må du logge deg inn. Klikk på lenkene og du vil komme direkte til dokumentet etter innlogging.

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no