|

Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 1/15 15. januar 2015 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

KF Infoserie i ny versjon

Vi håper og tror at overføringen har gått smertefritt og at dere er fornøyd med den nye versjonen. Vi vil videre varsle om at det vil komme noen flere mindre oppdateringer og justeringer.

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Ny uførepensjonsordning

Ny uførepensjonsordning for offentlige tilsatte er innført fra 1. januar 2015. Det gjenspeiles i at Hovedtariffavtalen Vedlegg 5 kapittel 8 Midlertidig uførepensjon og uførepensjon (§ 8-1 - § 8-8), trer i kraft, og i større endringer i blant annet folketrygdloven, Lov om Statens pensjonskasse og sykepleierpensjonsloven.

Du kan lese om den nye ordningen i Kommunenes Personalhåndbok 2015, kapittel 11.3.3.

Uførepensjonsordningen har medført en rekke endringer i folketrygdloven, sykepleierpensjonsloven og statens pensjonskasseloven. Les mer om disse endringene i KF personal.

Prop. 39 L (2014-2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

Rundskriv

B-11/14 Reforhandling av særavtaler pr. 1.1.2015.

B-10/14 Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 og nytt lønnssystem fra 1.5. 2015.

B-01/14 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager - kommentarer til særavtale SFS 2201 m.m. Rundskrivet redegjør for ulike problemstillinger knyttet til særavtalen SFS 2201 og andre spørsmål om personalet i barnehage, skole og SFO.

Dommer og avgjørelser

Fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Sak 38/2014 Nedsatt funksjonsevne - Oppsigelse av sykepleier.

Sak 34/2014 Om håndtering av varsel om seksuell trakassering.

Sak 30/2014 Etnisitet og alder - tilsetting av kranførerstilling.

Sak 24/2014 Alder - fratredelse etter fylte 67 år.

Høyesterett

HR-2014-200-A Oppsigelse av midlertidig ansatt.

Lagmannsretten

LB-2014-55459 om urettmessig avskjed grunnet sammenblanding av rollen som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende.

LH-2013-44477 Oppsigelse og virksomhetsoverdragelse.

LB-2013-142386 Gyldighet av avskjed når arbeidsgiver mistenkes for underslag.

LA-2014-22766 Arbeidsrettssak. Spørsmål om oppsigelse var saklig. Videre tvist om en rekke pengekrav fra arbeidstaker.

Arbeidsretten

ARD 03.03.14 Spørsmål om tariffesting av arbeidstidsbestemmelser og om brudd på fredsplikt.

Veiledninger

AT 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker, en ny veileder fra Arbeidstilsynet gir råd om sakshåndtering i krevende personalsaker. Rådene er basert på erfaringer om hva som er god sakshåndtering og hva som kan forebygge personkonflikter. Brosjyren er særlig rettet mot ledere, men kan også være nyttig for andre som kan bli involvert i ulike typer personalsaker som personal-/ HR-medarbeidere.

 

A-opplysningsloven og innføring av A-meldingen fra 1. januar 2015

Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

Fra 1. januar 2015 innføres a-ordningen - en ny rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) vil samles i den nye a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser.

 

Avtaler fra 01.01.2015

I tillegg bortfaller SFS 2102 Naturforvaltning og SFS 2210 Ansatte ved kinoer.

Les mer om reforhandlede avtaler i B-11/14 Reforhandling av særavtaler pr. 1.1.2015

 

Kommunenes Personalhåndbok 2015

Nytt avsnitt om nye sentrale lønns- og stillingsbestemmelser - nytt lønnssystem pr. 1.5.2015 i kapittel 4.1.2.
Kapittel 11 er oppdatert i tråd med ny uførepensjonsordning.
Kapittel 6.1.8 Sykelønn og alderspensjon er oppdatert:

Arbeidstaker som fortsetter i tjeneste etter fylte 67 år, har rett til full lønn under sykdom, jf. HTA kap. 1 § 2.2.1, uavhengig av folketrygdens bestemmelser om sykepengerettigheter.

Det innebærer at arbeidsgiver må betale full lønn i inntil 50 uker selv om det ikke gis full refusjon fra NAV. Det følger av et forlik mellom KS og LO/Fagforbundet av 17. oktober 2014, som følge av at KS ble stevnet for Arbeidsretten.

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Det er trådt i kraft en endring i forskrift om tilskudd til barnehager som forandrer den kommunale finansieringen av private barnehager. Blant annet skal tilskuddet til godkjente ikke-kommunale barnehager skal beregnes ut i fra to år gamle kommunale regnskap. Rundskriv Udir-7-2014 gir nærmere informasjon om hvordan tilskuddet skal beregnes.

 

 

Hverdagslæring i barnehagen

Denne boken handler om de uformelle læringsprosessene i barnehagen.

Av: Cathrine Ask

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Det er gjort endringer i tannhelsetjenesteloven §§ 1-3, 2-2 og ny 5-3. Regelendringene er ment å forhindre kryssubsidiering av kommersiell virksomhet og innebærer blant annet nye regler for regnskapsføring.

Nytt regelverk om behandling av pasientinformasjon

Helseregisterloven er blitt erstattet med to nye lover:

Pasientjournalloven - omhandler behandlingen av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp.

Helseregisterloven - omhandler behandlinger av helseopplysninger innenfor andre tjenester.

Det er også kommet en ny forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter som beskriver nærmere hvordan utvekslingen av informasjon skal foregå.

Samtidig er helseinformasjonssikkerhetsforskriften og forskrift om virksomhetsovergripende pasientjournal opphevet.

Det er gjort en endring i fastlegeforskriften § 7, 2. ledd. Endringen medfører at kommunene skal sørge for at allmennlegetjenesten arbeider i tråd med krav fastsatt i helse- og omsorgslovgivningen og forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene.

Stortinget har i tråd med prop. 86 L vedtatt en endring i pasient- og brukerrettighetsloven. Endringen innebærer at personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse skal ha rett til å få dette organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Vedtaket medfører en ny § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven.

Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 2. Ordet medfinansiering er fjernet fra forskriftens tittel, og endringen medfører at kommunen kun skal betale for pasienter som er utskrivningsklare og ikke pasienter som er i spesialisthelsetjenesten.

Forskrift om egenandel er oppdatert. Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 147 pr. døgn for korttidsopphold og med inntil kroner 77 for det enkelte dag- eller nattopphold. Fratrukket fribeløp er økt til 7.500 kr. Beløpet som skal gis til en beboer som bor på dobbeltrom uten å ønske det selv er økt til 36.200 kroner.

 

Når blått og gult blir grønt

Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap

Boken viser tydelig at det ikke er nok å sette seg ned sammen og tro at vi med det deltar i et tverrfaglig samarbeidsmøte!

Av: Nina Martinsen , Kjell-Ivar Andersen , Heidi Strekerud , Sissel Evensen , Christen Torp

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Det er gjort en rekke endringer i arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar.

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning se spesielt:

§ 3-10 Gjennomføring av valg til arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med flere lokale fagforeninger
§ 7-1 Gjennomgående krav til kartlegging og risikovurdering
§ 7-3 Tilleggskrav til risikovurdering
§ 8-2 Kvalifikasjons- og tilleggskrav til opplæring
§ 14-1 Krav til helseovervåkning.

I forskrift om utførelse av arbeid se spesielt:

§ 4-3 Tillatelse fra Arbeidstilsynet til arbeid med asbest
§ 4-16 Vaskested ved arbeid med asbest
§ 6-10 Oppbevaring, håndtering, transport og avfallsbehandling

I forskrift om tiltaks- og grenseverdier er det foretatt en presisering av begrepet "grenseverdi" og oppheving av begrepet "tiltaksverdi" for kjemikalier i forskrift om tiltaks- og grenseverdier §§ 1-6 og 5-1. I tillegg er det gjort endringer i vedlegg 1.

I forurensningsforskriften er gebyrsatser i kapittel 39 oppdatert.

 

Dokumentasjonskrav til alle steg i risikovurderingen

Dette følger av § 7-1 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

 

Hvem som kan utføre helseundersøkelse

Alle helseundersøkelser skal utføres «av, eller under kontroll av kompetent lege». Se § 14-1 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Plandelen i plan- og bygningsloven har blitt enklere. Det er gjort endringer i mange bestemmelser. Les mer om de enkelte endringene i lovforslaget.

Samtidig er det kommet en ny forskrift om konsekvensutredninger. Forskriften erstatter tidligere KU-forskrift fra 2009. Den nye forskriften har som mål å gi et enklere og mer effektivt regelverk i tråd med endringene i plan- og bygningsloven. Blant annet vil det ikke lenger vil være krav til planprogram for mindre reguleringsplaner. Dette vil legge til rette for redusert saksbehandlingstid og ressursbruk i kommunene. Det er også fjernet krav om at forslag til planprogram sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling i tilfeller der det er påpekt konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Dette vil gi reduserte prosesskrav og kortere saksbehandlingstid.

En annen årsak til ny forskrift var behov for tilpasning til flere EU-direktiv. Direktivenes hensikt er å sikre høy grad av miljøbeskyttelse. En følge av dette er at noen flere planer og tiltak må vurderes i henhold til konsekvensutredningsplikt.

Endringer i byggteknisk forskrift. Det er gjort en del endringer som skal forenkle saksbehandlingen og søknadsprosessen.

Endring i kommuneloven og offentleglova. Kommunelovens § 78 er endret slik at revisor nå har taushetsplikt i henhold til reglene i forvaltningsloven. Samtidig har offentleglova § 5 fått en bestemmelse om utsatt innsyn i dokumenter i forbindelse med revisjonsrapporter. Begge endringene er ledd i styrkingen av kommunens egenkontroll.

Kommunelovens § 39 a har fått ny tittel: Innbyggerforslag. Endringen legger til et delegeringsforbud, slik at kommunestyret selv må ta stilling til om et innbyggerforslag skal avvises på formelt grunnlag.

Alkoholloven § 2-5, § 3-4 og § 3-7. Endringene åpner for utvidelse av åpningstidene. Alkoholsalg vil ikke lenger være forbudt på stemmedagene.

Alkoholforskriften § 5-4, § 5-6 og § 6-2. Det er kommet nye satser for salgs-, skjenke- og bevillingsgebyr i § 6-2.

Veiledninger

Tolkning til plan- og bygningsloven fra KMD: §§ 1-6, 20-1, 20-3 og 29-4 Terrasser og plattinger - tilbakemelding på spørsmål om hvilke regler i plan- og bygningslovgivningen som gjelder ved bygging.

 

Offentlighetsloven i all enkelhet

En håndbok som gir deg svar på spørsmål om publikums rettigheter og plikter, hvordan vurdere innsyn og merinnsyn, hvordan forstå alle unntaksbestemmelsene.

Av: Else Marie Moe

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Ny forskrift om forsinkelsesrente. Renten er satt til 9,25 prosent p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 330 kroner.

Inkassosatsen er satt til 650 kroner. Se forskrift om inkassosatsen § 1.

Arbeids- og sosialdepartementet har justert de statlige veiledende retningslinjene for økonomisk stønad i 2015. Satsene er justert i tråd med anslaget for økt konsumprisindeks i nasjonalbudsjettet på 2,1 %.

Det er gjort endringer i forskrift om bustøtte i §§ 1, 3 og 6. satsene i §§ 1 og 3 er oppdatert, og i § 6 har den prosentvise andelen av formue som blir regnet som inntekt, økt fra 16 til 65 prosent.

 

Veilederen til økonomisk rådgivning er oppdatert

Se spesielt kapittel 4 Kreditorpågang og tvangsinndrivelse

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Innfordring

Ny forskrift om forsinkelsesrente. Renten er satt til 9,25 prosent p.a. Kompensasjon for inndrivelseskostnader er satt til 330 kroner.

Inkassosatsen er satt til 650 kroner. Se forskrift om inkassosatsen § 1.

Inntektsberegning

Rundskriv H-1/15 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner.

Regnskap

I forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner og forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak er det gjort endringer i funksjoner og arter.

Bokføringsforskriften er endret. Se §§ 3-1, 5-1-2, 5-2-8, 5-6, 7-2, 7-3, 7-6, 8-1-5, 8-2-3, 8-6-5, 88-1, 8-8-3, 8-10-7, 8-11-3, ny 8-13-4. Mange av endringene handler om krav til oppbevaring av dokumentasjon.

Forskrift til mva-loven er endret. Se §§ 9-1-2, 9-1-3, 9-3-3 og 9-3-5. Kravene til oppbevaring av dokumentasjon er redusert fra ti til fem år.

GKRS

Som følge av forskriftsendringer og nye eller endrete kommunale regnskapsstandarder, fastsatte styret i GKRS i desember 2014 enkelte endringer i følgende standarder og notater:

KRS nr. 3 (F) Lån - opptak, avdrag og refinansiering
KRS nr. 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil.
Notat - Forståelse av KRS 5 - Presisering vedrørende pensjon.
Notat - Utdeling fra aksjeselskaper.
Rammeverksnotatene - Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap i kommuneregnskapet.
Rammeverksnotatene - Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet.

Tilskudds- og refusjonsordninger

Ny forskrift om kompensasjon for utgifter til investering i skole- og svømmeanlegg fra Husbanken erstatter samme forskrift fra 2014.

Nye forskrifter om tilskudd fra Klima- og miljødepartementet. Kommuner og kommunale virksomheter kan søke på tilskuddene. Se rundskriv T-1/14 for nærmere beskrivelse:

Forskrift om tilskudd til viltformål
Forskrift om tilskudd til verdiskaping basert på naturarven
Forskrift om tilskudd til tiltak for truede naturtyper
Forskrift om tilskudd til tiltak for truede arter
Forskrift om tilskudd til naturinformasjonssenter
Forskrift om tilskudd til kalking som vannmiljøtiltak
Forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning
Forskrift om tilskudd til friluftsliv for alle
Forskrift om tilskudd til friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn.

Tilskudd fra IMDi:

Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 i 2015
Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemmingerog/eller atferdsvansker.
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak.
Tilskudd til kommunale innvandrertiltak - utviklingsmidler til kommunene.
Tilskudd til forsøk med gratis kjernetid i barnehage.

Tilskudd fra Helsedirektoratet:

Kommunalt rusarbeid
Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse
Aktivitet seniorer og eldre
.
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - Rekrutteringstilskudd.
Etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
Oppfølging av Aksept og mestring - nasjonal hivstrategi 2009-2015.

Tilskudd fra BUFetat

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatilskudd for kommunene (T-1/14):

 • tilskudd til kalking
 • tilskudd til anadrome laksefisk
 • tilskudd til vannforvaltning
 • tilskudd til verdiskaping basert på naturarven
 • tilskudd til truede arter
 • tilskudd til truede naturtyper
 • tilskudd til fiskeformål
 • tilskudd til viltformål
 • tilskudd til tiltak i statlige sikret friluftsområde
 • tilskudd til skjergårdstjenesten
 • tilskudd til statlig areal
 • tilskudd til oppryddingstiltak
 • tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet
 • tilskudd til verdensarven
 • tilskudd til den naturlige skolesekken.
  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel
Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no