|

Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 2/15 16. februar 2015 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Delta i vår brukerundersøkelse og gjør KF Infoserie bedre!

Bli med på vår brukerundersøkelse og delta i trekningen av en bokpakke til en verdi av NOK 1500!

Vi i Kommuneforlaget er opptatt av hvordan du opplever KF Infoserie, og din tilbakemelding er viktig for at vi skal kunne forbedre våre produkter. Vi trenger din mening!

Undersøkelsen tar kun 2–4 minutter. Klikk på lenken under for å åpne undersøkelsen!

Brukerundersøkelse KF Infoserie

På forhånd, tusen takk for at du tar deg tid til å hjelpe oss!

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Dommer og avgjørelser

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Sak 36/2014 Nedsatt funksjonsevne - vurdering av søknader om støttekontakt.
Saken gjaldt spørsmål om en kommune handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne ved vurderingen av søknader om støttekontakt. Nemnda fant at utviklingshemmede som bor i bofellesskap eller annen type samlokalisert bolig ikke stilles dårligere enn andre på grunn av sin nedsatte funksjonsevne når de søker støttekontakt i kommunen. Nemnda konkluderte med at folholdet ikke var i strid med loven.

Sak 42/2014 Etnisitet - språkkrav til drosjesjåfører i TT-ordningen.
Saken gjaldt spørsmål om et taxiselskap sitt språkkrav til drosjesjåfører/løyvehavere for å inngå i en kommunes ordning med samkjørt drosjetransport til arbeid og utdanning i TT-tjenesten (heretter TT-ordningen) var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet. Nemnda konkluderte med at forholdet ikke var i strid med loven.

Sak 43/2014 Alder - bortfalt rett til seniortiltak.
Saken gjelder spørsmål om en fylkeskommune handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder, når ansatte etter fylte 67 mister muligheten til å benytte seg av det seniorpolitiske tiltaket "redusert arbeidstid med lønn", jf. arbeidsmiljøloven § 13-1. Nemnda konkluderte med at forholdet ikke var i strid med loven.

Sivilombudsmannen

Sak 2014/1963 Dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven §36 i personalsak.
Spørsmålet var om forvaltningsloven § 36 første ledd kommer til anvendelse for kostnader påløpt før et vedtak ble fattet - når arbeidet kostnadene knytter seg til, senere ble nyttiggjort i en klagesak som resulterte i endring.

Sak 2013/2934 Fortrinnsrett for deltidsansatt.
Saken gjaldt tilsetting i en deltidsstilling som renholder (vikariat) i X kommune. Klageren mente at hun hadde fortrinnsrett til stillingen etter arbeidsmiljøloven § 14-3 og Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2 punkt 2.3.1 annet ledd om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidelse av stilling. Ombudsmannen kom til at klageren hadde fortrinnsrett etter disse bestemmelsene, og derved skulle ha fått vikarstillingen. Kommunen ble bedt om å vurdere hvordan den kan bøte på den uretten som er begått.

Lagmannsretten

LF-2014-105830 Arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven §15-2 og §15-7. Masseoppsigelser kommune.
Saken gjaldt oppsigelse av kommunalt ansatt begrunnet i kommunens vanskelig økonomi. En samlet lagmannsrett fant at kommunen hadde anledning til å iverksette masseoppsigelser. Selv om vilkårene i § 15-2 ikke fullt ut var ivaretatt, ga dette ikke i seg selv grunnlag for ugyldighet. Dissens ved den konkrete bedømmelsen av om det var saklig grunn til oppsigelse av den ansatte. Flertallet la til grunn at oppsigelsen var saklig. Mindretallet fant at utvelgelseskriteriene var uheldige og den konkrete vurderingen var mangelfull.

LB-2013-51199 Arbeidsrett. Midlertidig ansettelse. Ekstravakter. Arbeidsmiljøloven §14-9 første ledd bokstav b og §14-11 første ledd.
Saken gjaldt avslutning av en tidsbestemt arbeidsavtale for ekstravakter. En samlet lagmannsrett kom til at arbeidsforholdet opphørte fra det tidspunkt kommunen avsluttet samarbeidet. Tre dommere kom til at det forelå en lovlig midlertidig ansettelse, mens to dommere ikke tok stilling til dette spørsmålet, men kom til at det var åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsatte.

Veiledninger

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing . KS Advokatene og KS Forhandling har utarbeidet et verktøy for arbeidsrettslige spørsmål som oppstår der det fattes vedtak om kommunesammenslåing.

Aktuelt tema:

Deltid - Rett til stilling lik faktisk arbeidstid

1. januar 2014 trådte det i kraft nye bestemmelser om deltidsansattes rett til å kreve stillingsstørrelse tilsvarende faktisk arbeidstid siste 12 måneder.

Arbeidstakere kunne tidligst påberope seg denne retten 1. januar 2015, og det er derfor viktig å være oppmerksom på at det nå kan komme henvendelser om dette.

Les hva KS advokat Gry Brandshaug Dale har skrevet om rett til stilling lik faktisk arbeidstid.

 

Aktuelt tema:

Reiseutgifter i jobbsammenheng

I særavtalen SGS 1001 Reiseregulativet finnes reglene om reisedekning for kommuneansatte.

Flere spørsmål om reise- og kostgodtgjøring? Les mer her:

 

Uførepensjon er erstattet av ny uføretrygd

KS har i samarbeid med NAV skrevet en artikkel om konsekvensene for kommunene av de nye reglene om uføretrygd som trådte i kraft 1. januar 2015.

Les artikkel her.

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Rundskriv

Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2015
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har publisert et rundskriv med nye statser for for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barneverntiltak for 2015.

Profesjon & kjærlighet

Denne boken handler om de ansatte i barnehagen og deres væremåter i relasjon til de yngste i barnehagen.

Forfattere: Line Melvold og Einar Øverenget

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 er publisert av Utdanningsdirektoratet. Veilederen gir nærmere føringer hvor hvordan vitnemål for grunnskolen skal føres.

Klage på karakter for eksamen i vidaregåande 2015. Utdanningsdirektoratet har publisert veiledningsmateriale om hvor og hvordan en skal gå fram ved klage samt behandling av klager på karakterer for eksamen i videregående skole for 2015.

Skjult mobbing i skolen

I boken gis en innføring i skjult jentemobbing.

Forfatter: Kari Myklebust

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring

Ny høring fra KMD: Høyring. Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B Samkommune.
Samkommunen er en modell for kommunesamarbeid der en betydelig del av avgjørelsesmyndigheten blir lagt til det interkommunale organet. I forbimdelse med regjeringens ønske om kommunesammenslåinger, foreslås det å avvikle samkommune-ordningen. Det er kun opprettet to samkommuner siden ordningen kom i 2012. Avviklingen av modellen vil forenkle regelverket for interkommunalt samarbeid.

Dommer og avgjørelser

Sivilombudsmannen

Sak 2014/1963 Dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven §36 i personalsak.
Saken handler om hvorvidt advokatkostnader i en personalsak blir omfattet av forvaltningsloven § 36 når kostnadene ble brukt før vedtaket i saken ble fattet.

Veiledninger

Rundskriv fra KMD: H-2/15 Ikrafttredelse av endringer i plan- og bygningsloven (plandelen)
Rundskrivet gir en oversikt over endringene i plan- og bygningsloven som ble vedtatt 19. desember 2014. En enklere hverdag for folk flest er målsettingen for de siste endringene i plan- og bygningsloven. Det viktigste enkeltforslaget er å fjerne fristen på fem år for å begynne gjennomføringen av detaljreguleringer basert på private planforslag. Det blir i stedet innført et krav om at det ved utbygging etter detaljreguleringer basert på private planforslag som er ti år eller mer, først må foretas en vurdering av planens aktualitet før tillatelse gis.

Fortolkning fra KMD: §12-7 Kommunenes adgang til å stille tekniske krav i plan.

Hva er nytt i plan- og bygningsloven

En enklere hverdag for folk flest er målsettingen for de siste endringene i plan- og bygningsloven.

Det viktigste enkeltforslaget er å fjerne fristen på fem år for å begynne gjennomføringen av detaljreguleringer basert på private planforslag.

Det blir i stedet innført et krav om at det ved utbygging etter detaljreguleringer basert på private planforslag som er ti år eller mer, først må foretas en vurdering av planens aktualitet før tillatelse gis.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regnskap

Det er gjort endringer i forskrift om økonomiforvaltningen i kirken. Se §§ 4-3, 5-2, 7 og vedlegg 4A og 4B.

GKRS

KRS 2: (revidert) - Høringsutkast (HU) - Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter
GKRS har sendt ut en høring om revidering av regnskapsstandard 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter. I oversendelsesbrevet står det mer om de foreslåtte endringene.

Tilskudds- og refusjonsordninger

Tilskudd fra Helsedirektoratet:

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning
Skolehelsetjenesten i den videregående skole
Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel
Psykisk helse i skolen
Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - rapportering av utgifter påløpt i 2014
Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading.

Ny utgave av Kommunene og norsk økonomi

KS utgir en serie som tar for seg den aktuelle økonomiske utviklingen i kommunesektoren. I siste utgave kan du lese:

  • Nå svekkes skattegrunnlaget og kommuneøkonomien
  • Effektivisering i tjenestene og eiendomsskatt gir handlingsrom


 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Velkommen til Kommuneforlagets regionale brukerkonferanser 2015

Vi har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til brukerkonferanse i Oslo 23.3.2015, Trondheim 24.3.2015 eller Stavanger 25.3.2015.

På brukerkonferansen vil vi presentere produktnyheter og ta opp aktuelle problemstillinger for deg som er ansatt i kommunen. Vi legger opp til en dag med påfyll og erfaringsutveksling, og du får anledning til å dele og innhente erfaringer fra Kommuneforlaget og kollegaer i andre kommuner.

Se program og meld deg på via www.kommuneforlaget.no/brukerkonferanse – det koster ingenting å delta, og lunsj er inkludert.

 

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no