|

Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 3/15 16. mars 2015 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Siste mulighet! Bli med på brukerundersøkelsen og delta i trekningen av en bokpakke til en verdi av NOK 1500!

Vi i Kommuneforlaget er opptatt av hvordan du opplever KF Infoserie, og din tilbakemelding er viktig for at vi skal kunne forbedre våre produkter. Vi trenger dine meninger!

Undersøkelsen tar kun 2–4 minutter. Klikk på lenken under for å åpne undersøkelsen:

Brukerundersøkelse KF Infoserie

 

Undersøkelsen er åpen fram til fredag 20. mars. Vinner trekkes 27. mars.

På forhånd, tusen takk for at du tar deg tid til å hjelpe oss!

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Dommer og avgjørelser

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Sak nr. 45/2014 Alder - tilsetting som psykolog.
Saken gjaldt spørsmålet om en arbeidsgiver hadde handlet i strid med forbudet mot aldersdiskriminering da en mann på 62 år ikke ble innkalt til intervju til stilling som psykolog/psykologspesialist. Nemnda konkluderte med at forholdet var i strid med loven fordi arbeidsgiveren ikke hadde klart å sannsynliggjøre hvorfor vektleggingen av alder i tilsettingsprosessen var saklig, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende overfor mannen.

Sivilombudsmannen

Sak 2013/3258 Tildeling av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut - kommunens saksbehandling og kvalifikasjonsvurdering.
Saken gjaldt en kommunes tildeling av 100 % driftstilskudd i fysioterapi tilknyttet en eksisterende privat praksis i kommunen. Sentrale spørsmål i saken var kommunens saksbehandling og vurdering av søkernes kvalifikasjoner.

Lagmannsretten

LB-2014-29065 Arbeidsrett. Særaldersgrense sykepleier. Aldersdiskriminering.
Arbeidsmiljøloven §13-1, §13-3 og §15-13 a. Saken gjaldt spørsmål om avslutning av arbeidsforhold som følge av oppnådd særaldersgrense på 65 år i sykepleierpensjonsloven § 6 var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering. Lagmannsretten kom under noe tvil til at særaldersgrensen var tillatt aldersdiskriminering.

Veiledninger

Lønn

KS har utarbeidet et regneark som gir beregning av timelønn - både for undervisningspersonell og annet personell. Se regneark her.

Sykefravær

Manual for sykefraværsarbeid.
Idébanken har gitt ut en manual for sykefraværsarbeid som kan være et viktig verktøy for sikre god kvalitet i arbeidet med oppfølging av sykefravær i virksomheten, og øke muligheten for et lavt sykefravær. Manualen er oppdatert i tråd med lovendringene fra 1. juli 2014.

KS Avtalesamling 2015

KS har utgitt en samlet oversikt over avtaler som gjaldt 1.1.2015, samt den kommende SFS 2213.

Interessert i å bestille en trykket avtalesamling? Les mer her.

 

Reiseutgifter

Er du på jakt etter enkel tilgang til satser fra Reiseregulativet?

Nå finner du en enkel oversikt over de viktigste satsene for reise innenlands i KF Personal.

For definisjoner, vilkår og begrensninger - les selve avtalen SGS 1001 Reiseregulativet? Du finner også all informasjon om reise og kostgodtgjørelse samlet på vår temaside Reise- og kostgodtgjøring.

 

Uførepensjon er erstattet av ny uføretrygd

KS har i samarbeid med NAV skrevet en artikkel om konsekvensene for kommunene av de nye reglene om uføretrygd som trådte i kraft 1. januar 2015.

Les artikkel her.

 

Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Veiledninger

Sykefravær

Manual for sykefraværsarbeid.
Idébanken har gitt ut en manual for sykefraværsarbeid som kan være et viktig verktøy for sikre god kvalitet i arbeidet med oppfølging av sykefravær i virksomheten, og øke muligheten for et lavt sykefravær. Manualen er oppdatert i tråd med lovendringene fra 1. juli 2014.

 

Behov for gode rutiner?

Mange får tilsynsavvik på mangel på rutine for omstilling og endring i virksomheten. Husk at du finner mange rutineforslag i KF HMS. Blant disse er Kommuneforlagets eksempel på rutine for forsvarlig planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten.

KF HMS-håndbok

KF HMS-håndbok ble 1.1.2015 oppdatert i tråd med endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Illustrasjonsbilde KF HMS-håndbok

Interessert i å lære mer om HMS-håndboken? Les mer her.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Veileder om spesialundervisning for voksne.
Utdanningsdirektoratet har utgitt en ny veileder om spesialundervisning for voksne. Veilederen omhandler retten til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne og redegjør nærmere om rettighetene tilknyttet spesialundervisning

 

 

 

Boltrelek og lekeslåssing
Større rom i barnehagen og småskolen

Forfatteren viser gjennom praksisfortellinger hva boltrelek er, og hva forskningen sier om denne lekens betydning for barns utvikling og trivsel.

Boltrelek og lekeslåssing

Forfatter: Nils Eide - Midtsand

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Sivilombudsmannen

Sak 2014/1359 Gebyr ved privat reguleringsplanforslag - krav til beslutningen om å ikke fremme forslaget.
Saken gjaldt gebyr for behandling av et privat reguleringsplanforslag. Kommunen hadde ikke underrettet forslagsstiller om at det opprinnelige planforslaget var avvist. Etter ombudsmannens vurdering var endringene i det reviderte materialet heller ikke så store at det objektivt sett var et nytt planforslag. Fristen for behandling av planforslaget var da overskredet med mer enn ti uker, og behandlingsgebyr kunne ikke kreves.

Sak 2014/3082 Manglende møteoffentlighet i Hobøl kommune.
Kommunen avholdt et møte i en arbeidsgruppe uten at møtet var annonsert på forhånd eller åpent for allmennheten. Arbeidsgruppen bestod av seks av syv personer fra formannskapet, i tillegg til to representanter fra utdanningsforbundet, en representant fra fagforbundet og rådmannen. Temaet for møtet var utredning av kommunereform.
Ombudsmannen er kommet til at arbeidsmøtet som kommunen avholdt i forbindelse med en ny kommunereform var et møte i kommunelovens forstand. Møtet skulle ha vært annonsert på forhånd og åpent for allmennheten.

Veiledninger

Fortolkning fra KMD: §Pbl 31-2 fjerde ledd - Svar på anmodning om uttalelse vedrørende forståelsen av paragrafen - St. Halvards gate 12.
Svar på anmodning om uttalelse vedrørende forståelsen av paragrafen - St. Halvards gate 12. Etter at en tiltakshaver fikk innfridd søknad om frifinnelse fra krav om trappeheis, svarer departementet generelt på hva som inngår i begrepet uforholdsmessige kostnader.

Bygging i rasutsatte områder – nesten 300 kommuner har rasfare

Mange kommuner har bygget i rasutsatte områder, og med økende ekstremvær vil forsikringsselskapene at kommunene tar regningen når de har tillatt bygging i utsatte områder.


Høyesterett avsa 2. mars 2015 dom i sak hvor man fant at en kommune ikke hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt da den godkjente byggesøknader for et område, som i ettertid viste seg å ha større sannsynlighet for snøras enn regelverket tillater.


Dommen blir lagt inn i KF Kommunal forvaltning om kort tid.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Merverdiavgift

Momskompensasjon

Sak 2013/967 Sak om forståelsen av kompensasjonsloven §2 første ledd bokstav c.
Spørsmålet var om en gård, som tilbyr avlastning for barn og unge, et alternativt undervisningstilbud for enkeltelever på barne- og ungdomsskoletrinnet og aktivisering og arbeidstrening, har krav på kompensasjon av merverdiavgift i medhold av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.

Tilskudds- og refusjonsordninger

Nye tilskudd fra Husbanken:

Tilskudd til kommunale utleieboliger - kunngjøring 2015, søknadsfrist 1. april 2015.

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - søknadsfrist 18. mars 2015
Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt - søknadsfrist 1. april 2015
Kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten - søknadsfrist 1. mai 2015
Kompetansehevende tiltak i tjenester til personer med utviklingshemning - søknadsfrist 1. april 2015
Spesialistutdanning i allmennmedisin for leger - søknadsfrist 1. mai 2015
Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet - søknadsfrist 17. april 2015
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - søknadsfrist 1. april 2015

Nye tilskudd fra BUFetat:

Tilskudd til universell utforming. Kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming - søknadsfrist 22. mars 2015
Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak - søknadsfrist 15. april 2015
Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknadsfrist 17. april 2015


Rapport om øremerkede tilskudd til kommunesektoren


Rapporten utforsker opplevd nytte og byrde i søknads- og rapporteringsfasen ved 81 utvalgte tilskudd.
Rapporten gir oversikt over hvilke tilskudd som finnes og dokumenterer godt hvor utfordrende det er å kartlegge departementenes ulike ordninger – noe departementene selv også opplever.

Er det verdt det? Kartlegging og vurdering av søknads- og rapporteringsordninger knyttet til øremerkede tilskudd til kommunesektoren

Mange tilskudd har søknadsfrister i løpet av våren, så følg med på oversikten i KF Økonomi!

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Velkommen til Kommuneforlagets regionale brukerkonferanser 2015

Vi har gleden av å invitere deg og dine kollegaer til brukerkonferanse i Oslo 23.3.2015, Trondheim 24.3.2015 eller Stavanger 25.3.2015.

På brukerkonferansen vil vi presentere produktnyheter og ta opp aktuelle problemstillinger for deg som er ansatt i kommunen. Vi legger opp til en dag med påfyll og erfaringsutveksling, og du får anledning til å dele og innhente erfaringer fra Kommuneforlaget og kollegaer i andre kommuner.

Se program og meld deg på via www.kommuneforlaget.no/brukerkonferanse – det koster ingenting å delta, og lunsj er inkludert.

 

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no