Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 4/15 15. april 2015 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Dommer og avgjørelser

Sivilombudsmannen

Sak 2014/1745 og 2014/1834 Tilsetting og omplassering i stillinger som brannkonstabel.
Saken gjelder kvalifikasjonskrav og saksbehandling ved tilsetting og omplassering i stillinger som brannkonstabel.

Veiledninger

Deltid

Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeid.
KS Advokat Gry Brandshaug Dale har skrevet en ny artikkel som gir god veiledning om retten til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid.

Reiseregulativet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt ytteligere presiseringer i kommentarene til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands, spesielt til §§ 2, 9 og 10.

Sykefravær

Den viktige samtalen - En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere.
Idébanken har utgitt en veileder hvor du får gode tips til hvordan du kan ha samtaler med ansatte som ledd i arbeidet mot høyt sykefravær.

Den viktige samtalen handler om hva som skal til for å ta vare på sykmeldte medarbeidere, hjelpe dem tilbake i jobb og eventuelt forebygge at medarbeidere blir sykmeldte. Mange ledere kvier seg for slike samtaler. I veilederen presenteres råd og vink til ledere og andre som gjennomfører viktige samtaler.

KS Avtalesamling 2015

KS har utgitt en samlet oversikt over avtaler som gjaldt 1.1.2015, samt den kommende SFS 2213.

Interessert i å bestille en trykket avtalesamling? Les mer her.

 

KS venter et rolig mellomoppgjør i 2015

Forhandlinger om lønna til nesten 400 000 ansatte i kommunesektoren starter 23. april. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønn det forhandles om.

Partene har tiden fram til 30. april til å finne en løsning gjennom forhandlinger.

Les mer om forventningene til KS.

 

Nytt fra KS om innsamling av data

Fra og med leveringene 2015 innføres endringer i omfang av data og kode for tilsettingsforhold. Endringene gjelder alle oppgaver til PAI-registeret, både lønns- og personalregisteret og fraværsregisteret.

Les mer her.

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovendringsforslag

Prop. 72 L (2014-2015) - Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak).
Regjeringen har lansert et forslag om endringer i barnevernloven som vil gjøre det lettere for barneverntjenesten å pålegge hjelpetiltak. Lovforslaget vil også medføre mindre strenge vilkår for pålagt tilsyn i hjemmet.

Prop. 82 L (2014-2015) - Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.).
Regjeringen har sendt lovforslaget Prop. 82 L (2014-2015) til behandling i Stortinget. Kapittel 4 i forslaget innebærer blant annet en klargjøring av hvilke avgjørelser barnevernet kan gjøre på vegne av barnet etter en omsorgsovertakelse og hvilke avgjørelser foreldrene fremdeles skal kunne ta.

Danning gjennom omsorg, lek og læring i barnehagen

Med mange eksempler fra barnehagehverdagen beskriver denne boken hvordan barnehagen kan fremme barns danningsprosesser.

Danning

Forfatter: Anne Schjelderup

  Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Veiledninger

Arbeidsmiljøforskriftene

Disse forskriftskommentarene fra Arbeidstilsynet er oppdatert:

Sykefravær

Den viktige samtalen - En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere.
Idébanken har utgitt en veileder hvor du får gode tips til hvordan du kan ha samtaler med ansatte som ledd i arbeidet mot høyt sykefravær.

Den viktige samtalen handler om hva som skal til for å ta vare på sykmeldte medarbeidere, hjelpe dem tilbake i jobb og eventuelt forebygge at medarbeidere blir sykmeldte. Mange ledere kvier seg for slike samtaler. I veilederen presenteres råd og vink til ledere og andre som gjennomfører viktige samtaler.

Beregningsmodell for kostnader av sykefravær i kommunene

KS har laget en modell for beregning av kostnader av sykefravær, for hele kommunesektoren og for enkeltkommuner. Det er også en modell for beregning av kostnadene ved en enkelt arbeidstakers sykefravær.

Se beregningsmodell her.

 

Sykefraværstall fra KS

På utkikk etter sykfraværstall for fylkeskommuner eller kommuner samlet, eller hver for seg?

Se oversikt hos KS (oppdatert i januar 2015).

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Høring

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - sentral godkjenning av foretak.
Dette er et forslag til virkemidler for å styrke seriøsiteten i byggenæringen. Departementet
foreslår endringer i plan- og bygningsloven §§ 22-1, 22-3 og 22-5.

Lovendring

Endring i plan- og bygningsloven §14-2 om utarbeideing og behandling om utredningsprogram og konsekvensutredning trer i kraft.
Dette er en endring som skal åpne opp for en mer fleksibel og hensiktsmessig behandling av de mange mindre tiltakene som omfattes av regelverket om konsekvensutredninger (såkalte vedlegg II-tiltak). Samtidig vil endringen bidra til økt offe
ntlighet og medvirkning i vurderingen av om utbyggingstiltak vil kunne få vesentlige virkninger for miljø.

Dommer og avgjørelser

Høyesterett

HR-2015-484-A Oppføring av hytter i rasfarlig område. Kommunens ansvar.
Høyesterett avsa 2. mars 2015 dom i sak hvor man fant at en kommune ikke hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt da den godkjente byggesøknader for et område, som i ettertid viste seg å ha større sannsynlighet for snøras enn regelverket tillater.

Sivilombudsmannen

Sak 2014/2809 Byggeforbudet i strandsonen - forholdet til eldre reguleringsplaner.
Saken gjelder tillatelse til oppføring av et lysthus i strandsonen. Spørsmålet er om byggeforbudet langs sjøen i plan- og bygningsloven § 1-8 annet ledd har virkning for en eldre reguleringsplan fra 1985, som ikke hadde byggegrense mot sjøen.

Sak 2014/2104 Dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelse om boligens grunnflate - relevante hensyn.
Denne saken handler om at dispensasjon ble gitt på bakgrunn av individuelle hensyn som familie- og helseforhold. Sivilombudsmannen mente behovene ikke var spesielle nok og at de ikke var tilfredsstillende undersøkt fra fylkesmannens side, og at de dermed ikke kunne brukes som grunn for å innvilge dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsen.

Sak 2014/3085 Dokumentinnsyn - Forsvarsbyggs rapport om kjøp av renholdstjenester.
En journalist fikk avslag på innsyn i en rapport om renholdstjenester i forsvaret. Avslaget ble klaget inn for Sivilombudsmannen som kom til at departementet har ikke opplyst hvilken hjemmel som er benyttet for å unnta opplysninger om areal, slik det er påkrevd i offentleglova § 31 første ledd. Det er heller ikke gjort vurderinger om merinnsyn.

Sak 2013/3330, 2013/3335, 2014/419 og 2014/471 Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut - habilitet, kvalifikasjonsvurdering og krav til innhold i klager m.v.
Saken tar opp en rekke feil som ble gjort under saksbehandlingen: habilitet, krav til underretning om vedtak og begrunnelse for vedtak. Kommunen hadde heller ikke grunnlag for å avvise to av klagene over tildelingsvedtaket.

Veiledninger

Fortolkning fra KMD: Pbl §21-7 og pbl §33-1 - Saksbehandlingstid og bortfall eller reduksjon av gebyr.
KMD svarer her på blant andre disse spørsmålene fra Oslo kommune:
Innebærer det at et gebyr ikke skulle vært utstedt på grunn av kommunens fristoversittelse, jf. SAK 10 § 7-4 at gebyret skal anses for å være "åpenbart urimelig" etter Oslo kommunes gebyrregulativ § 1-4? Hvordan skal kommunen beregne saksbehandlingstid når Fylkesmannen opphever kommunens vedtak og kommunen må fatte nytt vedtak?

Prinsipiell høyesterettsdom om kommunens ansvar for vurdering av naturfare

Lom kommune godkjente hytteutbygging i et område på slutten av 1990-tallet. Utbyggingen ble begynt, men i 2010 viste et nytt farekart at hele området var rasutsatt og stoppet videre utbygging. Utbyggeren krevde erstatning for tapt næringsvirksomhet, men kommunen ble frifunnet fordi informasjonen om rasfare ikke var tilgjengelig på det tidspunktet tillatelsen ble gitt.

Dommen viser at man ikke får erstattet tap som skyldes nyoppdagede farer.

Les høyesterettsdommen her.

 

Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Ny Stortingsmelding om kommunereform er lansert. – Vi vil ha bedre velferdstjenester og levende lokalsamfunn, sier statsminister Erna Solberg.

Meldingen gir en gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for. Meldingen varsler også en gjennomgang av den statlige styringen av kommunene, og omtaler hvordan større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil kunne påvirke det regionale folkevalgte nivået.

Les Stortingsmeldingen her.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovendringsforslag

Prop. 82 L (2014-2015) - Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.).

Regjeringen har sendt lovforslaget Prop. 82 L (2014-2015) til behandling i Stortinget. Forslaget innebærer blant annet:

  • nye krav til kompetanse i undervisningsfag slik at det kan innføres krav for alle lærerne
  • fjerning av adgangen skoler med små ungdomstrinn har til å fravike kompetansekravene for undervisning
  • en klargjøring av hvilke avgjørelser barnevernet kan gjøre på vegne av barnet etter en omsorgsovertakelse og hvilke avgjørelser foreldrene fremdeles skal kunne ta
  • en navnendring av faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

 

Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne

Boken viser hvordan vi på en støttende måte kan snakke med psykisk syke foreldre og deres barn.

Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne

Forfattere: Nina Lien Osen, Marit Hegstad Relling, Marit Overvik, Torhild Glørstad

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Arbeids- og sosialdepartementet har gitt ut Det norske trygdesystemet 2015 som gir en oversikt over de gjeldende trygdeordningene i 2015 med oppdaterte tall og satser.

 

 

Det norske trygdesystemet 2015

Arbeids- og sosialdepartementet har publisert "Det norske trygdesystemet" for 2015.

Dokumentet gir en generell oversikt over de gjeldende trygdeordningene og -regler i 2015 og inneholder oppdaterte tall for grunnbeløp (G), prosentsatser, egenandeler med mer. Det norske trygdesystemet 2015 kan med fordel brukes som støtte i den økonomiske veiledningen.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Offentlige anskaffelser

Høring

Endringer i anskaffelsesregelverket på høring:

EU har vedtatt tre nye direktiver som vil føre til endringer i det norske regelverket. Endringene er todelte, det skal gis enklere administrasjon og enklere jus. I tillegg gis økte muligheter til å ta hensyn til samfunn, miljø og innovasjon.

Direktivene vil kreve endringer i hele regelverket, og det er derfor sendt ut forslag til endringer i loven, samt erstatning av forskriftene. Høringsnotatene har fokusert mest på de endringene hvor det ligger et nasjonalt handlingsrom.

Tilskudds- og refusjonsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet:

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning - søknadsfrist 24. april 2015
Kommunale rus-, volds- og kriminalitetsforebyggende koordinatorer (SLT-modellen) - søknadsfrist 20. april 2015
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

I den nye Stortingsmeldingen om kommunereform og forholdet mellom kommune og stat presenteres et ønske om at bruken av øremerkede tilskudd skal reduseres, og at kommunene skal få større handlingsrom gjennom rammefinansieringen.

Les Stortingsmeldingen her.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no