Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 5/15 15. mai 2015 KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Rundskriv

B-01/15 OU-kontingent 2015 - Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m. mai måned.
Nytt rundskriv fra KS. Rundskrivet viser OU-kontingenten for 2015 og ansattes lønnstrekk fra og med mai 2015.

B-02/15 Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner - branntjeneste.
Nytt rundskriv fra KS. Rundskrivet erstatter B-rundskriv 10/2013 med nye satser.

Dommer og avgjørelser

Lagmannsretten

LB-2014-101611 Avskjed og oppsigelse. Beviskrav. Arbeidsmiljøloven § 15-14, § 15-7.
En vernepleier ble avskjediget og en assistent oppsagt fra sine stillinger ved omsorgsbolig i kommunen med den begrunnelse av to av brukerne var utsatt for grove krenkelser. Lagmannsretten kom som tingretten til at avskjed og oppsigelse var rettmessig. Saken reiste særlig spørsmål om det var ført tilstrekkelige bevis for at arbeidstakerne hadde opptrådt grovt krenkende overfor to brukere. Se også KS advokatenes sin artikkel om dommen.

LH-2014-105447 Trygderett. Sykepenger. Refusjon. Arbeidstakerbegrepet. Folketrygdloven 22-3 første ledd 1. punktum og 1-8.
Trygderetten ga en kommune rett til refusjon etter vanlige regler for sykepenger utbetalt til ordføreren. Staten reiste søksmål om gyldigheten av kjennelsen. Staten mente at ordføreren ikke var arbeidstaker i folketrygdlovens forstand, men frilanser. Lagmannsretten var enig i Trygderettens resultat og frifant kommunen. Se også KS advokatenes sin artikkel om dommen.

LF-2014-105830 Arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven §15-2 og §15-7. Masseoppsigelser kommune.
Saken gjaldt oppsigelse av kommunalt ansatt, herunder om regelverket ved masseoppsigelse etter arbeidsmiljøloven var fulgt. Se også KS advokatenes sin artikkel om dommen.

Veiledninger

Avskjed

Beviskrav avskjed der svake tredjeparter rammes.
KS advokatene har skrevet en artikkel om dommen LB-2014-101611, avsagt av Borgarting lagmannsrett 4. februar om hvorvidt spørsmålet om det var ført tilstrekkelig bevis for at det foreligger avskjeds- og oppsigelsesgrunn.

Arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven.
Ny artikkel fra KS advokatene om endringene i arbeidsmiljøloven. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidig ansettelser. I artikkelen kommenterer KS enkelte av endringene som nå er vedtatt i arbeidsmiljøloven. Lenker til de aktuelle proposisjonene, innstillingene og lovvedtakene finnes nederst i artikkelen.

Deltid

Deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid.
Arbeidstilsynets faktaside om deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid er nå tilgjengelig i KF Personal.

Lokale forhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger (HTA kap. 3.4 og 5.2)
KS har oppdatert sin artikkel om lokale forhandlinger etter HTA kapittel 3.4 og 5.2.

Nedbemanning

Nedbemanning i kommunesektoren.
KS advokatene har skrevet en artikkel om nedbemanning i kommunesektoren, etter dom fra Frostating lagmannsrett LF-2014-105830.

Sykepenger

Dom om sykepenger til ordfører.
KS advokatene har skrevet en artikkel om dommen LH-2014-105447. Frostating lagmannsrett avsa en enstemmig dom hvor kommunen fikk medhold i at ordfører var arbeidstaker og ikke frilanser i folketrygdlovens forstand.

 

Forhandlingsløsning i kommunesektoren:
KS og LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune er enige i årets tariffoppgjør
.

Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor.

I HTA kapittel 4 finnes de sentralt avtalte tilleggene som gjelder fra 1. mai 2015.

Fra 1. mai 2015 skal arbeidstakere med minimum 20 års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 377 400,- i 100 prosent stilling.

Fra 1. mai 2015 er avlønning av alderspensjonister endret til en timelønn på 186,-.

Lønnsendringene iverksettes når forhandlingsresultatet er vedtatt av alle parter. Frist for vedtakelse er 1. juni 2015. Når forhandlingsresultatet er vedtatt i Hovedstyret, vil KS informere gjennom iverksettingsrundskriv.

Les mer om forhandlingsresultatet hos KS.

 

Lønnsoppgjøret for bedriftsavtalen er i havn

Les om dette hos KS Bedrift.

 

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven vil tre i kraft 1.7.2015.

KS advokatene har skrevet en nyttig artikkel der de kommenterer enkelte av endringene som nå er vedtatt i arbeidsmiljøloven, og sier noe om hva endringene betyr for kommunesekoren.

Les artikkelen her.

 

Når frykten styrer på arbeidsplassen
Refleksjoner over livs- og dødskrefter i organisasjoner

I denne boken reflekterer forfatteren over hvordan frykten påvirker miljøet på arbeidsplassen.

Hvordan og hvorfor kan frykt og angst styre medarbeideres og lederes arbeidshverdag? Hvordan kan vi gjenkjenne de sentrale symptomene på at frykt og angst råder?

Når frykten styrer på arbeidsplassen

Forfatter: Kjell Dahl

 

Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

En endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, trådte i kraft 15. mai. Denne skal gi en reduksjon i foreldrebetalingen for de som tjener minst. Prinsippet er at jo lavere inntekten til en familie er, jo lavere blir prisen for en barnehageplass.

Det er også kommet et nytt kapittel med merknader til § 3 i forskriften, hvor bestemmelsen blir nærmere forklart.

Bli bevisst
En bok om kvalitet i barnehagen

Denne boken appellerer til det varme og nære i pedagogikken. Forfatterne frykter at en relasjonsbasert tilnærming i barnehagen blir truet av forenklede og standardiserte metoder som skal passe alle barn.

Hvordan møter vi som arbeider i barnehagen dette? I boken fremheves gode eksemplene fra norske barnehager.

Bli bevisst

Forfatter: Line Melvold (red.)

  Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Veiledninger

Tilrettelegging for gravide medarbeidere

Gravid medarbeider - å tilrettelegge er gull verdt.
Idébanken har utgitt et temahefte om tilrettelegging for gravide medarbeidere. Her oppsummeres erfaringer med tilrettelegging for gravide. Heftet kan gi inspirasjon og være til nytte for alle som arbeider med tilrettelegging på arbeidsplassen.

Sjekkliste holder gravide i jobb

Idébanken forteller om Helse Møre og Romsdal der gravide jobber til uke 33 i snitt. Det er ti uker lengre enn landsgjennomsnittet. En egen sjekkliste for risikovurdering er en av suksessfaktorene.

Se sjekklisten og få gode tips om risikovurdering som holder gravide i jobb hos Idébanken.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Veiledninger

Fortolkning til plan- og bygningsloven fra KMD: Pbl § § 20-1 og 31-6 - Svar på henvendelse om hyblifisering - Bergen kommune.
Henvendelsen knytter seg til en konkret sak som kommunen for tiden har til vurdering, som i korte trekk gjelder spørsmålet om endring fra bolighus til hybelhus er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. KMD gir noen generelle merknader til henvendelsen.

Lite interesse for interkommunal planlegging

Plan- og bygningsloven kapittel 9 gir handlingsrom for at kommuner kan samarbeide om kommunale planer. Det kan være mange tilfeller der det er fornuftig å planlegge på tvers av kommunegrenser. Likevel skjer dette sjelden. En ny rapport fra NIBR avdekker at kommunene opplever flere ulemper enn fordeler.

Les rapporten her.

 

Delegering av myndighet øker politikeres opplevelse av kontroll

I Prop. 121 S (2014-2015) - Kommuneproposisjonen 2016 - er delegering av myndighet diskutert i kapittel 6.7.4. En undersøkelse utført av NIBR i 2014 viste at mange former for delegering til rådmannsnivået ser ut til å styrke politikernes opplevelse av kontroll. Dette gjelder også der tjenesteproduksjon delegeres til organer utenfor kommunen, som OPS-er.

En tolkning av resultatene kan være at en systematisk delegering av myndighet gjør politikerne mer bevisste på hvilke beslutninger de faktisk gir fra seg og hvilke beslutninger de velger å beholde.

Interessert i et delegeringsreglemet til din kommune? Les mer om Kommuneforlagets KF Delegeringsreglement.

 

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

24. april trådte en lovendring i opplæringslova § 8.1, 4. ledd, i kraft, basert på Prop. 19 L. Endringen innebærer at det nå er lov i enkelte tilfeller å flytte en elev til en annen skole dersom hensynet til andre elever tilsier det. Før det kan fattes et vedtak om flytting, skal det ha vært utprøvd andre tiltak.

Nye temasider i KF Skole

9 nye temasider er publisert i KF Skole. Flere nye temasider vil publiseres fortløpende. Sidene gir deg en innføring i relevant regelverk og veiledning innen sentrale temaer i kommunal drift og styring av skolen.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regnskap

GKRS

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har sendt ut en høring til en ny kommunal regnskapsstandard: Interkommunale samarbeid etter kommuneloven - regnskapsmessige problemstillinger.

Høringsutkastet omhandler regnskapsføring av etablering, inntreden og uttreden av kommuner i samarbeidet, overføringer og kjøp/salg mellom kommunene og samarbeidet, felles investeringer i samarbeidet, avvikling av samarbeidet samt behandling av overskudd og underskudd i samarbeidet.

Les også tilhørende oversendelsesskriv.

Revisjon av Notat om Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon - regnskapsmessig behandling. Se kapittel 3.3 og nytt vedlegg 2.

Merverdiavgift

Fortolkning fra Skattedirektoratet: Primærnæring. Merverdiavgiftsloven § 15-4 - Oppgavetermin for primærnæring mv. - skogsveiforeninger - Skattedirektoratets fellesskriv av 7. april 2015.

Tilskudds- og refusjonsordninger

Nye tilskudd fra Helsedirektoratet som har søknadsfrist i april eller mai:

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Regjeringen Solberg har lagt frem revidert budsjett for 2015. Kommunesektoren får 1,1 mrd mer.

Kommuneproposisjonen for 2016 er kommet og vil bli lagt inn i KF Økonomi om kort tid.

KS om revidert nasjonalbudsjett:
KS er blitt hørt, men fortsatt store utfordringer for kommunene.

 

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Kommuneforlaget vil takke alle som tok seg tid til å svare på brukerundersøkelsen vår.

Vi tar med oss alle innspillene i det videre arbeidet med KF Infoserie.

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget