Toppfelt

a pixel   A pixel  
 
Nr. 6/15 15. juni 2015 Epost Twitter Facebook KF Infoserie nyhetsbrev
 
a pixel

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

Kommuneforlaget ønsker alle en riktig god sommer!

Neste nyhetsbrev kommer i august og vil sammenfatte lov- og forskriftsendringer mellom juni-august 2015.

prikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_miniprikkelinje_mini

 
 

Regelverk

Lovforslag

Prop. 116 L (2014-2015) og Innst. 351 L (2014-2015)
Nytt lovforslag, Prop. 116 L (2014-2015) Endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) fra regjeringen er til behandling i Stortinget. Arbeids- og sosialkomiteen, har behandlet proposisjonen og avgitt Innst. 351 L (2014-2015), som skal behandles i Stortinget i juni. I innstillingen støttes forslaget om å redusere arbeidsgiverperioden etter lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) § 3 (1) første leddet tredje punktum, fra 20 til 10 dager.

Rundskriv

A-01/15 ASA 4303 - Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen).
Rundskrivet handler om ASA 4303 (statsavtalen). Ny avtaleperiode er 1. juli 2015 til 30. juni 2016. Etter årets forhandlinger er det ingen endringer i driftstilskuddet. Det er heller ingen endringer i takster for terapiridning, kiropraktorer, jordmødre, logopeder/audiopedagoger og ortopedister.

  • Fra 1. juli 2015 er driftstilskuddet kr 397 020.
  • Fra 1. januar 2015 er fastlønnstilskuddet kr 187 800.

B-03/15 Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer.
Rundskrivet omtaler i Del I de ulike økonomiske elementene i mellomoppgjøret. Del II gir en nærmere beskrivelse av det nye lønnssystemet i Hovedtariffavtalen kap. 4 som gjelder fra 1. mai 2015.

Dommer og avgjørelser

Høyesterett

HR-2014-2364-Arbeidsrett. Avskjed. Beviskrav.
En arbeidstaker var avskjediget, begrunnet med at han hadde tilegnet seg kontanter fra arbeidsgiveren. Høyesterett, som viste til at det er slått fast i rettspraksis at beviskravet kan skjerpes for faktiske omstendigheter som er særlig belastende for en part, uttalte at rettens konstatering av at vilkåret for avskjed er oppfylt, ville være sterkt belastende, selv om det ikke kunne legges til grunn at arbeidstakeren hadde begått straffbart underslag. Også i en avskjedssak som den foreliggende måtte det da i alminnelighet kreves kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at vilkårene for avskjed var oppfylt. Verken forholdet til beviskravet i injurieretten eller hensynet til uskyldspresumsjonen kunne lede til at beviskravet ble skjerpet ytterligere, slik at det ble sammenfallende med det som gjelder i strafferetten. Arbeidstakerens anke over lagmannsrettens frifinnende dom ble forkastet.

Lagmannsretten

LH-2014-193849 Arbeidsrett. Arbeidsforhold m.v. Arbeidsmiljøloven. Endringsoppsigelse. Styringsrett.
Saken gjelder spørsmål om årlige beslutninger om at en lærer ikke skulle tildeles kontaktlæreransvar var å anse som endringsoppsigelse, eventuelt om den allmenne saklighetsnormen for utøvelse av styringsretten var brutt. Lagmannsretten kom til at den aktuelle læreren ikke var ansatt som kontaktlærer, slik at det ikke forelå endringsoppsigelse.

Tvisteløsningsnemnda

Vedtak nr. 12/2015, om fortrinnsrett for deltidsansatte etter arbeidsmiljøloven § 14-3.
Saken gjaldt en ansatt med fast deltidsansatt i stillingskode 7237, som brannkonstabel deltid - hjemmevakt tankbil, i B kommune, B Brann og redning. Han mente at han var blitt forbigått ved to ansettelser i fulle stillinger som brannkonstabel. Den ansatte fikk ikke medhold.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Sak nr. 56/2014 Nedsatt funksjonsevne - tilsetting av saksbehandler.
Saken gjelder spørsmålet om en etat handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne overfor en person med diagnosen Asperger syndrom, i forbindelse med innkalling til intervju i forbindelse med tilsetting av saksbehandlere. Nemnda konkluderte med at forholdet var i strid med loven.

Sak nr. 52/2014 Alder - tilsetting av kontorsjef.
Saken gjelder spørsmålet om et direktorat handlet i strid med forbudet mot aldersdiskriminering overfor en person ved ikke å innkalle ham til intervju i forbindelse med tilsetting til stillingen som kontorsjef for en seksjon. Nemnda kom fram til at personen ble ulovlig forskjellsbehandlet på grunn av alder da han ikke ble innkalt til intervju.

 

Tariff 2015

KS Hovedstyret har vedtatt det anbefalte forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret pr. 1.5.2015. Alle arbeidstaker­organisasjonene har gjort det samme, bortsett fra Naturviterne og Econa.

Lønnsendringene for arbeidstakere med stilling i HTA kapittel 4 kan med dette iverksettes. De sentrale lønnstilleggene ble avtalt og vedtatt i 2014. Iverksetting gjelder derfor også for medlemmer av ovenfor nevnte organisasjoner.

Inntil nærmere avklaringer med Naturviterne og Econa foreligger, skal det ikke gjennomføres lokale forhandlinger etter HTA kap. 3 og 5 med Naturviterne og Econa.

Les om iverksettelse og brudd med Naturviterne og Econa hos KS.no, og i nytt rundskriv fra KS: B-03/15 Mellomoppgjøret pr. 1.mai 2015 - Iverksetting og kommentarer.

 

Grunnbeløpet G

Grunnbeløpet, G, øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på 1 698 kroner, tilsvarende 1,92 prosent.

Les mer om regulering av grunnbeløp og pensjonene hos regjeringen.

 

Ny medarbeiderundersøkelse – mål variablene som påvirker resultatet

10-FAKTOR KS´ medarbeiderundersøkelse måler variablene som er avgjørende for å oppnå gode resultater, og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Undersøkelsen er konsentrert rundt mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse, og er utviklet av Kommuneforlaget og KS i samarbeid med pilotkommuner og Linda Lai, professor i organisasjon og ledelse.

10-FAKTOR KS’ medarbeiderundersøkelse blir tilgjengelig gjennom bedrekommune.no og kan tas i bruk i august 2015.

I løpet av juni lanserer Kommuneforlaget og KS nettsiden www.10faktor.no med veiledninger, artikler og relevant stoff knyttet til undersøkelsen.

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker mer informasjon.

Logg på KF Infoserie
KF HMS prikkelinje_mini

Regelverk

Høring

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene (Arbeidstilsynet).
Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for enkelte endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Arbeidstilsynet har derfor sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Høringsfristen er 4. september 2015.

Arbeidsmiljø og IA

KS har fått nye nettsider. En av sidene handler om arbeidsmiljø og IA. På nettsiden samles artikler, kurs og konferanser, samt verktøy og eksempler, som er av interesse for kommunal sektor.

Se KS-siden om Arbeidsmiljø og IA.

  Logg på KF Infoserie
KF Førskolebarn prikkelinje_mini

Regelverk

Regjeringen har bestemt at alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt skal få 20 gratistimer i uken i barnehagen. Fra 1. august har alle familier med barn på fire eller fem år eller barn med utsatt skolestart og som tjener mindre enn 405 000 kroner, rett til 20 timer i uken med gratis barnehage. Les mer på regjeringen.no.

Vi ønsker innspill!

Kommuneforlaget er i gang med en revisjon av KF Førskolebarn. Bruker du modulen i barnehage-/barnevernsammenheng? Jobber du med eller i barnehage/barnevern og kunne tenke seg å gi innspill til struktur og innhold?

Vi vil gjerne ha kontakt med deg!
Kontakt oss gjerne på epost.

  Logg på KF Infoserie
KF Helse og Omsorg prikkelinje_mini

Rundskriv

Rundskriv I-4/15 - Rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester.
Helse- og omsorgsdepartementet har utgitt et rundskriv som gjennomgår kommunens plikter til å yte heldøgns tjenester. I rundskrivet gir departementet signaler om mulig lovendring for å presisere plikten og viser til muligheter for å jobbe systematisk for å få ned ventelister.

Rundskriv I-5/15 - Merknader til akuttmedisinforskriften.
Akuttmedisinforskriften trådte i kraft 1. mai 2015 med unntak av § 13 bokstav a som trer i kraft 1. september 2015. Rundskrivet inneholder merknader til enkelte av forskriftens bestemmelser.

Rundskriv IS-7/15 - Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer.
Forskrift om legemiddelhåndtering ble revidert 1. januar 2015. Det ble gjort to vesentlige endringer:

  • I § 7 er det gitt grunnlag for ordinering av legemidler ved prosedyre fastsatt av virksomhetsleder for de tilfellene der helsepersonell er nødt til å administrere legemiddel uten at den som har rekvireringsretten er til stede.
  • I § 8 er det gjort en presisering av hvilke kvalitetskrav som stilles for å sikre forsvarlig tilberedning av legemidler.

Dette rundskrivet inneholder en detaljert beskrivelse av hvordan forskriften skal forstås, samt en veiledning som gir råd og praktiske eksempler for å kunne opprettholde gode rutiner og sikre kvalitet i legemiddelhåndteringen.

Rundskriv I-8/15 - Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer.
Rundskrivet inneholder kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven, og alle endringer som er gjort siden ikrafttredelsen i 2000 er innarbeidet. Kommentarer til kapittel 2 vil først bli lagt ut høsten 2015. Dette rundskrivet erstatter rundskrivene IS-12/2004 Lov om pasientrettigheter (sist revidert i 2008) og IS-10/2008 Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen.

Veiledning

Veileder for håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten (KS).
Formålet med denne veilederen er å hjelpe og rettlede kommuner til å kunne trekke tydelige grenser mellom saksbehandlingsdokumentasjon og dokumentasjon av helsehjelp knyttet til pleie- og omsorgstjenester, slik at dokumentasjonen blir håndtert i tråd med gjeldende lovverk.

Barn i rusbelastede familier Erfaringer fra praktisk pårørendearbeid

Boka viser hvordan barn som lever med en rusbelastet forelder kan få hjelp til en følelsesmessig bearbeiding av tanker og opplevelser med rusmiddelproblemene.

Barn i rusbelastede familier

Forfattere: Janne Ekeberg Amundsen og Helga Melkeraaen

 

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold – stor variasjon mellom kommuner

En undersøkelse av kommuner som ikke har søkt om tilskudd til etablering og drift av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold, viser at små kommuner velger andre løsninger.

Les rapporten fra Deloitte her.

Disse kommunene er i gang med øyeblikkelig hjelp døgnopphold

En undersøkelse om bruken av øyeblikkelig hjelp døgnopphold, der formålet har vært å innhente erfaringer fra kommuner som allerede har etablert et tilbud, viser at det tar tid å forankre tilbudet, men bruken av tjenesten øker.

Les erfaringer fra kommuner her.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Dommer og avgjørelser

Sivilombudsmannen

Sak 2015/91 - Manglende møteoffentlighet i Herøy kommune.
Ordføreren hadde et uformelt møte med formannskapet om å avslutte arbeidsforholdet til rådmannen. Kommunen anså ikke møtet for å være omfattet av kommunelovens regler om møteoffentlighet ettersom formannskapet i denne saken ikke hadde vedtakskompetanse.
Sivilombudsmannen på sin side påpekte at hele formannskapet deltok på møtet og at det dermed må kunne kalles et møte i et folkevalgt organ. Møteoffentlighet gjelder selv om organet ikke har vedtakskompetanse.

Den elektroniske forvaltningen og loven

Denne boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivningen som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Den elektroniske forvaltningen og loven

Forfatter: Dag Wiese Schartum

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Regelverk

Lovforarbeider

NOU 2015: 2 Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.
NOU 2015: 2 ble avgitt til Kunnskapsdepartementet 18. mars 2015. Utvalget har vurdert de samlede virkemidlene for å skape et trygt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering i skolen. Utvalget foreslår i utredningen en rekke tiltak for å redusere antallet elever som blir krenket, mobbing, trakassert og diskriminert i skolen. Det er forslag til endringer i regelverket, bruk av pedagogiske virkemidler samt forslag til organisatoriske endringer.

Veiledning

Den gode skoleeier - Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater.
KS har utarbeidet skoleeierprogrammet "Den gode skoleeier - Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater" som kan skreddersys til gjennomføring på regionalt og lokalt nivå. Programbeskrivelsen er nå tilgjengelig i KF Skole.

KS har laget en ressursside med artikler, kurs og lignende om skoleeierprogrammet "Den gode skoleeier - Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater". Bli kjent med nettsiden her.

Kampanjebøker:

Den gode undervisningstimen

Denne boken ser nærmere på læreren og på hva læreren kan gjøre for å oppnå den gode timen og derved øke kvaliteten på undervisningen.

Den gode undervisningstimen

Forfatter: Lene Skovbo Heckmann

God vurderingspraksis i klasserommet

En god vurderingspraksis har stor effekt på elevenes læringsutbytte. Denne boken viser nettopp hvordan du kan skape en slik praksis i eget klasserom.

God vurderingspraksis i klasserommet

Forfatter: Lene Skovbo Heckmann

  Logg på KF Infoserie
KF Sosial prikkelinje_mini

Rundskriv

Q-27/2015 - Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.
Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og ansvar for henholdsvis kommune og Arbeids- og velferdsetaten for oppfølging av deltakere i introduksjonsordningen, herunder inngåelse av samarbeidsavtale.

Grunnbeløpet G

Grunnbeløpet, G, øker fra 88 370 kroner til 90 068 kroner fra 1. mai 2015. Dette er en økning på 1 698 kroner, tilsvarende 1,92 prosent.

Les mer om regulering av grunnbeløp og pensjonene hos regjeringen.

  Logg på KF Infoserie
prikkelinje_mini

Statsbudsjett

Prop. 121 S (2014-2015) Kommuneproposisjonen 2016.
I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Regjeringen fremmer blant annet forslag om å øremerke stillinger til det kommunale barnevernet, starte opp et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, og varsler om at øremerkede midler til øyeblikkelig hjelp innlemmes i kommunens frie inntekter fra 1. januar 2016.

Notat om revidert nasjonalbudsjett 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 (KS).
Her presenterer KS konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 for kommuner og fylkeskommuner.

Regjeringen vurderer statlig finansiering av kommunens omsorgstjenester

Fra 2016 vil regjeringen teste to modeller for statlig finansiering av omsorgstjenestene. Overordnet målsetting for forsøksordningen er blant annet økt likebehandling på tvers av kommunegrenser.

KS er motstander av forsøket og sier at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene bryter med forslag og pågående prosess om overføring av flere oppgaver til kommune og svekker det lokalpolitiske handlingsrommet.

Les mer hos KS her.

  Logg på KF Infoserie
a pixel
a pixel
 
a pixel

 

Lang linje

Vil du lese tidligere nyhetsbrev?
Her er en oversikt over de fem siste nyhetsbrevene:

Januar 2015
Februar 2015
Mars 2015
April 2015
Mai 2015

Lang linje

Du har mottatt dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som bruker av KF Infoserie.

    dgfg
Kommuneforlaget AS
Haakon VIIs gate 9
Postboks 1263 Vika
0111 Oslo
kf-infoserie@kommuneforlaget.no
Tlf.: 24 13 28 50
www.kommuneforlaget.no
www.facebook.com/kommuneforlaget